Brexit heb gytundeb yn gyflafan i'r diwydiant cig coch

Byddai Brexit heb gytundeb yn “gyflafan” i’r diwydiant cig coch yng Nghymru ac yn agor y drws i dollau a fyddai’n achosi niwed anferth i allforion Cig Oen Cymru i Ewrop, dywedodd Cadeirydd Hybu Cig Cymru, Kevin Roberts wrth arweinwyr y diwydiant yn y Sioe Frenhinol heddiw.

“Rydym wedi rhybuddio’n gyson am beryglon Brexit caled neu anhrefnus. Hoffwn ategu hynny yn awr,” meddai yn nerbyniad brecwast HCC. “Byddai’n rhoi sioc sydyn, seismig i’r diwydiant cig coch.

 

“Byddai tollau ar unrhyw lefel yn rwsytr i fasnach – a byddai’r senario eithaf, Brexit heb gytundeb, yn gyflafan i’n rhan-ddeiliaid.

 

“I fod yn hollol ddi-flewyn ar dafod, yn yr achos hynny ni fyddai allforio i Ewrop yn bosib.”

 

Dywedodd Mr. Roberts fod wyth mis i fynd, a’r diwydiant yn dal i fod heb sicrwydd o beth fydd y canlyniad. “Un peth sy’n sicr. Mae’n sector angen masnachu’n rhydd a theg,” meddai.

 

Mynnodd fod dyfodol y diwydiant yn llewyrchus os y gellid osgoi Brexit caled. Lansiodd Cyfarwyddwyr HCC ei dogfen strategol Gweledigaeth 2025 ym mis Mai; “Dyw hon ddim yn ddogfen negyddol; mae’n brospectws hyderus ac eofn ar gyfer dyfodol hir-dymor amaeth yng Nghymru,” meddai Kevin Roberts.

 

“Dyma’n cynllun ni ar gyfer twf cynaliadwy – pa bynnag newid a ddaw yn sgil Brexit.”

 

Dangos cefnogaeth

 

“Mae’n Ysgrifennydd Cabinet, Lesley Griffiths, a Llywodraeth Cymru wedi dangos cefnogaeth driw i HCC wrth anelu at yr amcanion hyn. Wrth gydweithio, gallwn wrthsefyll problemau tymor-byr a sicrhau diwydiant ffyniannus sy’n cynhyrchu’n effeithlon, yn cynyddu adnoddau naturiol ac yn gefn i economi Cymru am genedlaethau i ddod.”

 

“Ar adeg o newid ac ansicrwydd, mae’n rhaid i ni warchod ein cynhyrchwyr, eu grymuso i weithio at gynyddu elw ac, wrth wneud hynny, creu diwydiant sy’n barod at heriau’r dyfodol.”