"Bu’n sioe a hanner, ond nid ydym am laesu dwylo"

Y Sioe Fawr 2014

Roedd Sioe Frenhinol Cymru eleni yn achlysur a hanner fel yr oedd pawb wedi’i ragweld.

 

Gyda mwy o bobl sy’n talu’n dod drwy’r giatiau, mwy o aelodau i’r gymdeithas, mwy o geir yn defnyddio’r meysydd parcio am ddim, mwy nag erioed o dda byw’n cystadlu, cynnydd yn nifer y stondinau masnach a rhaglen gystadlaethau hynod o lwyddiannus, mae sioe’r wythnos hon wedi rhagori ar bob disgwyl.

 

Yn siarad ar ddiwrnod olaf y sioe, dywedodd Mr David Lewis, Cadeirydd Cyngor CAFC nad oedd yn 40 mlynedd ei gysylltiad â’r gymdeithas erioed wedi gweld y fath gasgliad o dda byw eithriadol â’r rheini a oedd yn cael eu dangos yn Sioe Frenhinol Cymru eleni. “Bu’r arddangosion da byw yn wirioneddol ryfeddol yr wythnos hon ac rwyf wedi cael fy  nghyfareddu’n llwyr gan y beirniadu ac edrychais ar y cyfan yn syfrdan”.

 

“Mae’n sioe yn enwog am ei hawyrgylch deuluol, hamddenol a’r gyfeillach wych rhwng arddangoswyr ac ymwelwyr fel ei gilydd” ychwanegodd Mr Lewis.

 

Mae’r haul wedi tywynnu unwaith eto ar y sioe bedwar diwrnod. Ond er gwaethaf y tywydd poeth, ble bu i’r tymheredd esgyn i bron 30 gradd nid oedd dim problemau i’r anifeiliaid ar faes y sioe ac mae’r buddsoddiad trwm sydd wedi’i wneud wrth awyru’r adeiladau da byw wedi gweithio’n dda.

 

Am y tro cyntaf, mae ymwelwyr â’r sioe wedi gallu manteisio ar y mannau chwilboeth WiFi am ddim o amgylch maes y sioe. Bu’r ymateb a’r derbyniad cadarnhaol yn ysgubol gyda dros 8,000 o bobl yn mewngofnodi ac yn syrffio’r we tra oeddynt yn y sioe.

 

Unwaith eto bu Ap Sioe Frenhinol Cymru’n boblogaidd gyda 10,500 lawrlwythiad o’r erfyn dwyieithog defnyddiol a fu’n gymorth i ymwelwyr gynllunio’u hymweliad a chael gweld beth oedd ar gynnig ar bob diwrnod o’r sioe brysur.

 

Gwnaeth Steve Hughson, Prif Weithredwr CAFC y sylw ba mor llwyddiannus y bu ffrydio byw’r rhaglenni o’r prif gylch a’r ganolfan gneifio. “Erbyn nos Fawrth yn unig roedd mwy na 30,000 o bobl wedi gwylio’r porthiannau byw o 34 gwlad ar draws y byd, yn cynnwys Yr Iseldiroedd, Seland Newydd, Rwsia, America, De Affrica, Malaysia a Japan.”

 

“Mae’n bri rhyngwladol yn tyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn” ychwanegodd Mr Hughson “gyda bron 900 o ymwelwyr yn mwynhau lletygarwch ein pafiliwn rhyngwladol o 76 o wahanol wledydd.”

 

Wrth sôn am ei Sioe Fawr gyntaf disgrifiodd Aled Jones, Prif Weithredwr CAFC sut oedd yr wythnos wedi’i llenwi â chymaint o eiliadau anhygoel ond mai iddo ef uchafbwynt y sioe oedd y da byw. “Rydym wedi bod ar ben ein digon gyda mwy o gynigion nag erioed eleni ac fe wnaeth hynny, er yn rhyfeddol, beri rhai heriau ymarferol inni.

 

“Serch hynny, gyda llawer o waith caled cafodd yr heriau hyn eu goresgyn ac rydym unwaith eto wedi darparu sioe arbennig gyda ffocws ar amaethyddiaeth a gydag awyrgylch anhygoel.”

 

Wrth ddwyn yr achlysur pedwar diwrnod i derfyn dywedodd Mr John T Davies, Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr CAFC “Rwyf yn falch o fod yn Gymro, rwyf yn falch o fod yn ffermwr ac rwyf yn falch o fod yn gysylltiedig â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a’r sioe.”

 

“Er nad ffigyrau yw’r ffordd orau o fesur llwyddiant bob amser, yn hanes 110 mlynedd y gymdeithas mae gennym fwy o aelodau nag erioed o’r blaen, sy’n fesur o deyrngarwch a pharch pobl ac yn dangos eu hymroddiad a’u hyder yn nyfodol y sioe.


Aeth Mr Davies yn ei flaen i egluro, “Mae bod yn sioe fwyaf y byd yn dod â dyletswydd a chyfrifoldeb arnom hefyd i edrych yn strategol ar yr egni a’r brwdfrydedd sy’n gwneud i’r sioe hon ddigwydd bob blwyddyn a’i ddal.

 

“Rydym yn ffodus o fod yn dra llwyddiannus, ond ni fyddwn yn llaesu dwylo. Byddwn yn adeiladu ar ein medrusrwydd a thros yr ychydig fisoedd nesaf rydym yn anelu at roi cynllun tymor canolig strategol at ei gilydd i adeiladu ar lwyddiant y gymdeithas a Sioe Frenhinol Cymru.”

 

 

Datganiad gan: Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

 

Darllenwch ymlaen i weld rhai o luniau'r Sioe