Busnesau Twristiaeth yn croesawu Llwybr Dyffryn Tywi

21/03/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae cynlluniau uchelgeisiol i greu llwybr cerdded a beicio 16 milltir o hyd drwy hyfrydwch Dyffryn Tywi wedi cael eu croesawu gan fusnesau twristiaeth yn Sir Gaerfyrddin.

Bu darparwyr llety lleol, ynghyd â sefydliadau bwyd a diod a gweithredwyr atyniadau i dwristiaid, mewn digwyddiad yn y Plough Inn yn Rhos-maen, Llandeilo, a oedd wedi ei drefnu gan Gymdeithas Twristiaeth Sir Gâr a Chyngor Sir Caerfyrddin a'i gyllido drwy Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol Llywodraeth Cymru.

 

Y nod oedd cael busnesau i ddysgu sut y gallant elwa ar farchnad feicio y sir a manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd y mae'r digwyddiadau beicio mawr hyn yn eu creu yn yr ardal.

 

Cawsant ddiweddariad ynghylch strategaeth beicio y cyngor, y bydd ymgynghori'n digwydd yn ei chylch cyn bo hir, a chlywsant gan arbenigwyr o'r diwydiant beicio. Yn eu plith roedd Matt Page, sy'n rhedeg A Cycling ac sy'n trefnu digwyddiadau beicio mawr yn y sir, Colin Porter o gwmni gwasanaeth cludo bagiau Walkalongway, a Paul Smith sy'n rhedeg busnes llogi beiciau Towy Valley Cycles.

 

Hefyd cawsant gyflwyniad ynghylch llwybr arfaethedig Dyffryn Tywi, a fydd yn costio miliynau o bunnoedd ac yn dilyn cwrs Afon Tywi bron, gan gysylltu atyniadau twristiaeth o bwys rhwng Caerfyrddin a Llandeilo.

 

Amcangyfrifir y gallai'r prosiect ddenu £15,000 o ymwelwyr y flwyddyn, gan gynhyrchu rhwng £860,000 a £2 filiwn yn yr economi leol a chreu a chefnogi hyd at 41 o swyddi llawn-amser.

 

Dywedodd y cyn-feiciwr proffesiynol Matt Page ei fod yn gefnogol iawn i'r prosiect. “Rwy'n credu y bydd yn galluogi math gwahanol o bobl i feicio. Efallai na fydd y beiciwr ffordd brwd yn ei ddefnyddio, ond bydd yn berffaith i deuluoedd a hefyd yn dangos i bobl y cyfoeth sydd gennym yng nghefn gwlad, sy'n beth gwych."

 

Dywedodd Christoph Fischer, trefnydd Hwyl Llandeilo Litfest: “Rwy'n credu bod hwn yn newyddion rhagorol; rwy'n hoff iawn o feicio ac mae'r llwybr yn ticio pob bocs. Nid pawb sydd am feicio ar y ffyrdd felly bydd hyn yn darparu ar eu cyfer nhw. Rwy'n credu y bydd yn denu mwy o bobl i ddod yma ar wyliau beicio ac yn dangos iddyn nhw pa mor brydferth yw Dyffryn Tywi - mae'n ffordd wych o weld yr ardal."

 

Mwy na llwybr beicio

 

Disgrifiwyd y llwybr gan George Rashbrook, sy'n rhedeg y Forest Arms ym Mrechfa, fel “mwy na llwybr beicio, mae'n llwybr i ddarganfod pethau”. Dywedodd: “Mae'n arbennig, ac nid i feicwyr yn unig. Bydd yn addysgu pobl ynghylch y dirwedd, hanes y llwybr, y bywyd gwyllt – mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd."

 

Mae'r llwybr yn cael ei ddatblygu fesul cam, ac mae'r gwaith cychwynnol eisoes wedi dechrau ger y gwaith concrid yn Abergwili. Mae'r trafodaethau â'r perchenogion tir yn parhau, ac mae ceisiadau am grantiau amrywiol yn cael eu paratoi / cyflwyno.

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Roedd yn galonogol dros ben gweld cynifer o bobl yn y digwyddiad, a'r rheiny'n gadarnhaol iawn ynghylch y prosiect ac yn gallu gweld y cyfleoedd y gallai roi bod iddyn nhw. Rydym ni'n credu y bydd yn hwb anferth i dwristiaeth yn yr ardal, gan gysylltu atyniadau twristiaeth ar hyd y llwybr, yn ogystal â chaffis, tafarndai a bwytai lleol, heb sôn am ddarparwyr llety a'r modd y gallan nhw ychwanegu gwerth at eu busnes.

 

“Nod Sir Gaerfyrddin yw bod yn brif gyrchfan beicio Cymru a Llwybr Dyffryn Tywi yw un o blith nifer o brosiectau y mae'r Cyngor yn gweithio arnyn nhw. Mae gwaith ar y gweill i adnewyddu'r felodrom ym Mharc Caerfyrddin ac rydym newydd neilltuo £500,000 o'n rhaglen gyfalaf i adeiladu cwrs ffordd gaeedig newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru