Cam ymlaen i drafodaethau enwau bwyd ar ôl Brexit

20/01/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru, Gwyn Howells wedi croesawu canlyniad trafodaethau yn San Steffan ar ddiogelu’r enwau bwyd gwarchodedig sydd gan Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a brandiau pwysig eraill, yn dilyn Brexit.

Fe fu aelodau o’r Gymdeithas Enwau Bwyd Gwarchodedig Prydeinig (PFN) yn cyfarfod â’r Gweinidog Amaeth George Eustice ym mhencadlys Defra yn Llundain yr wythnos hon i drafod beth fyddai’n digwydd i’r enwau bwydydd sydd ar hyn o bryd wedi eu gwarchod o dan gyfraith Ewrop.

 

Roedd cynrychiolwyr y diwydiant bwyd o bob rhan o Brydain, gan gynnwys Cernyw, Caint, Jersey, Shetland ac Ynys Môn, yn unfryd eu barn fod angen cynllun cyfatebol yng nghyfraith Prydain, er mwyn gwarchod y brandiau ar ôl Brexit, sydd werth cannoedd o filiynau o bunnoedd o allforion.

“Mae’r statws PGI sydd gan Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn gosod ein cynnyrch ar yr un lefel â nwyddau moethus fel Champagne,” meddai Gwyn Howells o HCC. “Yn ogystal â gwarchod ein cig yn erbyn efelychiad a rhoi hyder i gwsmeriaid yn ei darddiad, bu’r statws PGI yn sylfaen hollbwysig i gynllun marchnata sydd wedi gweld allforion cig oen yn cynyddu o £57 miliwn yn 2004 i £133 miliwn o fewn degawd.”

 

Cadarnhad

 

Ychwanegodd Mr. Howells, “Roeddwn yn falch o glywed y Gweinidog yn cadarnhau fod yn Llywodraeth yn bwriadu gweithio tuag at greu cynllun cyfatebol o fewn cyfraith Prydain a fyddai’n caniatáu i gynnyrch oen ac eidion Cymru gadw’u statws, yn yr un modd â chynnyrch arall o’r tu fas i Ewrop fel Coffi Colombia.”

 

“Mae angen amddiffyniad di-dor, er mwyn sicrhau parhad y marchnata sydd ar droed ym Mhrydain, Ewrop a thu hwnt. Edrychaf ymlaen at weld Defra yn datblygu cynlluniau drafft, ar y cyd gyda’r Gymdeithas PFN a’r Llywodraethau Datganoledig.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru