Cam ymlaen yn gweithredu Strategaeth Iaith 2050

05/08/2019

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiadau iaith wedi croesawu'r cyhoeddiad gan y Llywodraeth fel cam bach ymlaen y camau nesaf o ran cyflawni y strategaeth iaith 2050 heddiw.

Fe gyhoeddodd Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan y bydd Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio o'r newydd ar ymdrechion i gyflawni strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru. Cytunwyd ar gyllid i gyflogi arbenigwyr i arwain a chynghori Prosiect 2050, uned amlddisgyblaethol newydd a fydd yn gweithio gyda phartneriaid ledled Cymru a thu hwnt er mwyn cyflawni ein hamcanion gyda'n gilydd. 

 

Dywedodd Osian Rhys, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith: "Rydyn ni'n croesawu cyhoeddiad heddiw fel cam bach ymlaen; yn y Llywodraeth y mae gweithredu ein strategaeth iaith genedlaethol. Ond mae ffordd bell i fynd nes ein bod ni'n gweithredu i'r un graddau â Gwlad y Basg - byddai hynny'n golygu buddsoddi £180m y flwyddyn yn nyfodol y Gymraeg: dyna sydd ei angen."

 

"Yn ogystal, mae angen statws uwch i'r iaith o fewn y gwasanaeth sifil. Dim ond is-adran sydd ar hyn o bryd - mae angen cyfarwyddiaeth lawn fel sydd gan feysydd polisi eraill. Fe gawson ni gyfarfod gyda'r Prif Weinidog yn ddiweddar ac fe fuon ni'n pwyso arno i wneud hynny."

 

Testun siom

 

Ychwanegodd Osian Rhys: "Mae'n destun siom i ni nad yw'r Llywodraeth wedi cyhoeddi amserlen ar gyfer ymestyn y Safonau Iaith i bob sector heddiw. Wyth mlynedd ers pasio Mesur y Gymraeg, rydyn ni'n dal i ddisgwyl am hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg wrth ymwneud â chwmnïau trên, bws, ynni, ffôn symudol a chymdeithasau tai. Mae'n hen bryd iddyn nhw weithredu'r pwerau sydd ganddyn nhw - fe fyddai'r Safonau'n cynyddu defnydd o'r Gymraeg ym mywydau bob dydd pobl"