Canlyniadau Eisteddfod Genedlaethol CFfI Cymru 2014

Yn ennill y gadair eleni oedd Elain Llwyd, aelod CFfI Cwmtirmynach, Meirionnydd

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol CFfI Cymru ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid, Ceredigion ar ddydd Sadwrn y 15fed o Dachwedd wedi ei westeio gan Ffederasiwn Ceredigion. Yn ystod y dydd daeth 760 o aelodau o bob cwr o Gymru i gymryd rhan yn y digwyddiad a gafodd ei nodd i gan Ymddiriedolaeth Elusennol NFU Ceredigion.

 

Bu’r aelodau yn cystadlu mewn amryw o gystadlaethau gan gynnwys canu, llefaru ac eitemau ysgafn a chystadlaethau gwaith cartref sef rhyddiaith a chelf. Yn dilyn diwrnod llawn o gystadlu Ffederasiwn Ceredigion aeth a Tharian Mansel Charles, y Ffederasiwn buddugol yn holl gystadlaethau gyda 50 o bwyntiau. Roedd Ffederasiwn Sir Gâr yn ail efo 39 o bwyntiau a Ffederasiynau Clwyd a Sir Benfro yn gydradd drydydd efo 36 o bwyntiau.

 

Yn ennill y gadair eleni oedd Elain Llwyd, aelod CFfI Cwmtirmynach, Meirionnydd. Graddiodd Elain o Brifysgol Bangor yn 2012 ar ôl astudio Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol. Yna aeth ymlaen i gwblhau cwrs hyfforddi Ymarfer Dysgu ac mae bellach yn athrawes yn Ysgol Bro Cynfal, Llan Ffestiniog. Cafodd y gadair ei wneud gan Carwyn Davies a Gareth Jenkins.

 

Yn cipio’r safle gyntaf yng nghystadleuaeth y corau, ac yn ennill Cwpan Dyffryn Tywi oedd CFfI Ceredigion.  Nest Jenkins o CFfI Ceredigion enillodd Cwpan Ardudwy - gwobr i’r unigolyn gorau yn yr adran gerddoriaeth. I CFfI Pontsian, Ceredigion aeth Cwpan Her Menter Iaith Sir Benfro am y Parti Unsain Buddugol.

 

Enfys Hatcher o CFfI Ceredigion oedd yr unigolyn gorau yn yr adran lefaru a gwobrwywyd Cwpan CFfI Cymru iddi. Glain Rhys, CFfI Meirionnydd oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth cân pop a gwobrwywyd Cwpan Meinir Richards iddynt. Gwobrwywyd Cwpan Joy Cornock i Trystan Jones, CFfI Ceredigion am fod yr unigolyn mwyaf addawol yn holl gystadlaethau’r Eisteddfod.

 

Yn adran gwobrau’r ffederasiynau, CFfI Meirionnydd enillodd Tarian Dyffryn Nantlle am ddod yn bencampwyr yng nghystadlaethau Cerdd Dant, ac yn cipio Tlws Undeb Amaethwyr Cymru Dinbych am ennill yr adran Gwaith Cartref oedd Ffederasiwn Ceredigion. Aeth Tarian Elonwy Phillips, sy’n cael ei wobrwy i’r Ffederasiwn buddugol yn y cystadlaethau llwyfan, hefyd i Ffederasiwn Ceredigion.

 

Gallwch weld uchafbwyntiau o'r Eisteddfod ar S4C Clic

 

Dwedodd Cadeirydd yr Eisteddfod, Einir Ryder;

 

“Roedd dydd Sadwrn yn binacl mawr i gannoedd o aelodau ar hyd a lled Cymru ac yn sicr roedd yn binacl i Geredigion gynnal yr Eisteddfod. Gwelwyd amrywiaeth o berfformiadau ar y llwyfan gan gynnwys y digri a'r lleddf ac roedd pob un o safon uchel tu hwnt ac roedd y beirniaid yn canmol y cystadleuwyr. Braf hefyd oedd gweld y gadair hardd yn cael ei hennill gan Elain o Feirionnydd. Diolch o waelod calon i bawb a fu wrthi yn paratoi, stiwardio, arwain ac yn cystadlu ddydd Sadwrn gan sicrhau Eisteddfod arbennig unwaith eto eleni.”

 

Canlyniadau

 

Gwaith Catref

 

Stori Fer 26 neu iau / Short Story 26 & under

1af / 1st         Elain Llwyd, CFfI Meirionnydd YFC

2ail / 2nd       Enfys Hatcher, CFfI Ceredigion YFC

3ydd / 3rd      Gwenno Edwards, CFfI Clwyd YFC

 

Cerdd 26 neu iau / Poem 26 & under

1af / 1st         Catrin Haf Jones, CFfI Ceredigion YFC

2ail / 2nd       Endaf Griffiths, CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

3ydd / 3rd      Llio Mai Hughes, CFfI Ynys Môn YFC

 

Cyfansoddi Geiriau Can 26 neu iau / Composition of Song Words 26 or under

1af / 1st         Luned Mair, CFfI Ceredigion YFC

2ail / 2nd       Mared Williams, CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

3ydd / 3rd      Teleri Mair Jones, CFfI Ynys Môn YFC

 

Cywaith Clwb 26 neu iau / Club Project 26 & under

1af / 1st         CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

2ail / 2nd       CFfI Meirionnydd YFC

3ydd / 3rd      CFfI Clwyd YFC

 

Cystadleuaeth i aelodau 21 neu iau / Competition for members 21 & under

1af / 1st         Gwenno Edwards, CFfI Clwyd YFC

2ail / 2nd       Nia Davies, CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

3ydd / 3rd      Meleri Morgan, CFfI Ceredigion YFC

 

Cystadleuaeth i aelodau 16 neu iau / Competition for members 16 & under

1af / 1st         Carwyn Lloyd, CFfI Ceredigion YFC

2ail / 2nd       Megan Jones, CFfI Brycheiniog / Brecknock YFC

3ydd / 3rd      Caitlin Jones, CFfI Ynys Môn YFC

 

Brawddeg 26 neu iau / Sentence 26 & under

1af / 1st         George Turley, CFfI Maldwyn / Montgomery YFC

2ail / 2nd       Rebecca Owen, CFfI Clwyd YFC

3ydd / 3rd      Huw Lewis, CFfI Ceredigion YFC

 

Cyfansoddi Sgets 26 neu iau / Composition of a Sketch 26 & under

1af / 1st         Twm Ebbsworth, CFfI Ceredigion YFC

2ail / 2nd       Catrin Elena Jones, CFfI Clwyd YFC

3ydd / 3rd      Meinir Angharad Owen, CFfI Eryri YFC

 

Ffotograffiaeth 26 neu iau / Photography 26 & under

1af / 1st         Bethany Jarvis, CFfI Morgannwg / Glamorgan YFC

2ail / 2nd       Lois Tudor Owen, CFfI Eryri YFC

3ydd / 3rd      Heledd Tudor Jones, CFfI Meirionnydd YFC

 

Limrig 26 neu iau / Limerick 26 & under

1af / 1st         Ifan Davies, CFfI Ceredigion YFC

2ail / 2nd       Rhodri Ifan Lewis, CFfI Sir Benfro / Pembrokeshire YFC

3ydd / 3rd      Bedwyr Tomos Williams, CFfI Ynys Môn YFC

 

Celf 26 neu iau / Craft 26 & under

1af / 1st         Mari Wyn, CFfI Meirionnydd YFC

2ail / 2nd       Dewi Uridge, CFfI Ceredigion YFC 

3ydd / 3rd      Ffion Morgan, CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

 

Rhaglen Clwb 26 neu iau / Club Programme 26 & under

1af / 1st         CFfI Penmynydd YFC, CFFI Ynys Môn YFC

2ail / 2nd       CFfI Llanfair Caereinion YFC, CFfI Maldwyn / Montgomery YFC

3ydd / 3rd      CFfI Llandarog YFC, CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

 

Cystadlaethau Llwyfan / Stage Comptitions

Unawd 16 neu iau / Solo 16 & under

1af / 1st         Esyllt Thomas, CFfI Sir Benfro / Pembrokeshire YFC

2ail / 2nd       Lois Thomas, CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

3ydd / 3rd      Dafydd Jones CFfI Clwyd YFC

 

Llefaru 21 neu iau / Recitation 21 & under

1af / 1st         Ffion Phillips, CFfI Sir Benfro / Pembrokeshire YFC

2ail / 2nd       Gwion Jones, CFfI Ynys Môn YFC

3ydd / 3rd      Mared Dafydd, CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

 

Unawd Offerynnol 26 neu iau / Instrumental Solo 21 & under

1af / 1st         Nest Jenkins, CFfI Ceredigion YFC

2ail / 2nd       Ffion Medi Ellis, CFfI Eryri YFC

3ydd / 3rd      Chloe Morgan, CFfI Sir Benfro / Pembrokeshire YFC

 

Ymgom 26 neu iau / Playlet 26 & under

1af / 1st         Gwion & Teleri, CFfI Ynys Môn YFC

2ail / 2nd       Mared, Tudur, Alaw & Alaw, CFfI Ceredigion

3ydd / 3rd      CFfI Llangybi YFC, CFfI Eryri YFC

 

Unawd Alaw Werin 26 neu iau / Folk Singing Solo 26 & under

1af / 1st         Cadi Mars Jones, CFfI Clwyd YFC

2ail / 2nd       Elen Thomas, CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

3ydd / 3rd      Awel Haf Williams, CFfI Eryri YFC

 

Llefaru 16 neu iau / Recitation 16 & under

1af / 1st         Erin Dwyfor Roberts, CFfI Eryri YFC

2ail / 2nd       Beth Lloyd, CFfI Clwyd YFC

3ydd / 3rd      Elan Jones, CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

 

Unawd 26 neu iau / Solo 26 & under

1af / 1st         Jessica Robinson, CFfI Sir Benfro / Pembrokeshire YFC

2ail / 2nd       Sion Ellir Roberts, CFfI Clwyd YFC

3ydd / 3rd      Steffan Prys Roberts, CFfI Meirionnydd YFC

 

Stori a Meim 26 neu iau / Story and Mime 26 & under

1af / 1st         CFfI Pontsian YFC, CFfI Ceredigion YFC

2ail / 2nd       CFfI Pontsenni / Sennybridge YFC, CFfI Brycheiniog / Brecknock YFC

3ydd / 3rd      CFfI Eglwyswrw YFC, CFfI Sir Benfro / Pembrokeshire YFC

 

Unawd 21 neu iau / Solo 21 & under

1af / 1st         Catrin RayMônd, CFfI Sir Benfro / Pembrokeshire YFC

2ail / 2nd       Lowri Elen Jones, CFfI Ceredigion YFC

3ydd / 3rd      Elis Jones, CFfI Clwyd YFC

 

Llefaru 26 neu iau / Recitation 26 & under

1af / 1st         Enfys Hatcher, CFfI Ceredigion YFC

2ail / 2nd       Teleri Mair Jones, CFfI Ynys Môn YFC

3ydd / 3rd      Hanna Dobson, CFfI Eryri YFC

 

Meimio i Gerddoriaeth 26 neu iau / Mime to Music 26 & under

1af / 1st         CFfI Eglwyswrw YFC, CFFI Sir Benfro / Pembrokeshire YFC

2ail / 2nd       CFfI Trefeglwys YFC, CFfI Maldwyn / Montgomery YFC

3ydd / 3rd      CFfI Llanllwni YFC, CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

 

Parti Cerdd Dant Party 26 neu iau / 26 & under

1af / 1st         CFfI Cwmtirmynach YFC, CFfI Meirionnydd YFC

 

Can Bop 26 neu iau / Pop song 26 & under

1af / 1st         Glain Rhys, CFfI Meirionnydd YFC

2ail / 2nd       Eluned Evans, CFfI Clwyd YFC

3ydd / 3rd      Caitlin Jones, CFfI Ynys Môn YFC

 

Parti Llefaru 26 neu iau / Recitation party 26 & under

1af / 1st         CFfI Llanwenog YFC, CFfI Ceredigion YFC

2ail / 2nd       CFfI Bodedern YFC, CFfI Ynys Môn YFC

3ydd / 3rd      CFfI Llanrwst YFC, CFfI Eryri YFC

 

Ensemble Lleisiol 26 neu iau / Vocal Ensemble 26 or under

1af / 1st         CFfI Llanfynydd YFC, CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

2ail / 2nd       CFfI Abergwaun / Fishguard YFC, CFfI Sir Benfro / Pembrokeshire YFC

3ydd / 3rd      CFfI Dyffryn Madog YFC, CFfI Eryri YFC

 

Hysbyseb 26 neu iau / Advertisement 26 & under

1af / 1st         CFfI Bodedern YFC, CFfI Ynys Môn YFC

2ail / 2nd       CFfI Llanddewi Brefi YFC, CFfI Ceredigion YFC

3ydd / 3rd      CFfI Wick YFC, CFfI Morgannwg / Glamorgan YFC

 

Canu Emyn 26 neu iau / Hymn Singing 26 & under

1af / 1st         Angharad Lewis, CFfI Maldwyn / Montgomery YFC

2ail / 2nd       Steffan Prys, CFfI Meirionnydd YFC

3ydd / 3rd      David Price, CFfI Brycheiniog / Brecknock YFC

 

Adroddiad Digri 26 neu iau / Humerous Recitation 26 & under

1af / 1st         Mali Williams, CFfi Clwyd YFC

2ail / 2nd       Huw Bryant, CFfI Ceredigion YFC

3ydd / 3rd      Elin Ellis, CFfI Eryri YFC

 

Deuawd 26 neu iau / Duet 26 & under

1af / 1st         Gwennan a Siwan, CFfI Meirionnydd YFC

2ail / 2nd       David a Teleri, CFfI Brycheiniog / Brecknock YFC

3ydd / 3rd      Arwel a Esllyt, CFfI Sir Benfro / Pembrokeshire YFC

 

Sgets 26 neu iau / Sketch 26 & under

1af / 1st         CFfI Caewedros YFC, CFfI Ceredigion YFC

2ail / 2nd       CFfI Bro Ddyfi YFC, CFfI Maldwyn, Montgomery YFC

3ydd / 3rd      CFfI Llannefydd YFC, CFfI Clwyd YFC

 

Parti Unsain 26 neu iau / One Voice Party 26 & under

1af / 1st         CFfI Pontsian YFC, CFfI Ceredigion YFC

2ail / 2nd       CFfI Llysfran YFC, CFfI Sir Benfro / Pembrokeshire YFC

3ydd / 3rd      CFfI Llangadog YFC, CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

 

Unawd Sioe Gerdd neu Ffilm 26 neu iau / Musical or Film Solo 26 & under

1af / 1st         Lois Glain Postle, CFfI Ynys Môn YFC

2ail / 2nd       Ceirios Davies, CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

3ydd / 3rd      Anwen Price, CFfI Brycheiniog / Brecknock YFC

 

Deuawd Doniol 26 neu iau / Humerous Duet 26 & under

1af / 1st         Dyfan ac Erwan, CFfI Maldwyn / Montgomery YFC

2ail / 2nd       David ac Elin, CFfI Brycheiniog / Brecknock YFC

3ydd / 3rd      Llyr a Dion, CFfI Ceredigion YFC

 

Côr Cymysg / Mixed Choir

1af / 1st         CFfI Pontsian YFC, CFfI Ceredigion YFC

2ail / 2nd       CFfI Penybont YFC, CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

3ydd / 3rd      CFfI Meirionnydd YFC

 

TARIAN DYFFRYN NANTLLE SHIELD

I’r Ffederasiwn buddugol yn yr Adran Cerdd Dant

 

Winning federation in the Cerdd Dant Section

 

Enillwyr:       CFfI Meirionydd YFC

 

CWPAN HER MENTER IAITH SIR BENFRO CUP

 

I’r Parti Unsain buddugol

 

Winning One Voice party

 

Enillwyr:       CFfI Pontsian YFC, Ceredigion

 

CWPAN MEINIR RICHARDS CUP

 

I’r buddugol yn y gystadleuaeth Cân Bop

 

Awarded to the winner of the Pop Song competition

 

Enillwyr:       Glain Rhys, Meirionnydd

 

CWPAN ARDUDWY CUP

 

I’r unawdydd gorau yn yr Adran Gerddoriaeth

 

Best soloist in the Music Section

 

Enillwyr:       Nest Jenkins, Ceredigion

 

CWPAN CFfI CYMRU CUP

 

I’r unigolyn gorau yn yr Adran Llefaru

 

Best individual in the Recitation Section

 

Enillwyr:       Enfys Hatcher, Ceredigion

 

CWPAN JOY CORNOCK CUP

 

I’r unigolyn mwyaf addawol yn holl gystadlaethau’r Eisteddfod /

 

Awarded to the most promising individual in the Eisteddfod

 

Enillwyr:       Trystan Jones, Ceredigion

 

CWPAN DYFFRYN TYWI / VALE OF TYWI CUP

 

I’r Côr Buddugol  / Winning Choir

 

Enillwyr:       CFfI Pontsian YFC, Ceredigion

 

TLWS UNDEB AMAETHWYR CYMRU DINBYCH / THE DENBIGHSHIRE FARMERS’ UNION OF WALES TROPHEY

 

I’r Ffederasiwn buddugol yn yr adran Gwaith Cartref

 

Winning Federation in the Home Work Section

 

Enillwyr:       CFfI Ceredigion YFC

 

TARIAN ELONWY PHILLIPS / ELONWY PHILLIPS SHIELD

 

I’r Ffederasiwn buddugol yn y Cystadlaethau Llwyfan

 

Winning Federation in the Stage Competitions

 

Enillwyr:       CFfI Ceredigion YFC

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net?