Cannoedd yn dathlu cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd

Daeth cannoedd o bobl i Gaerdydd ddoe dros y penwythnos i ddathlu ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â’r brifddinas ymhen ychydig dros flwyddyn.

Gyda seremoni liwgar ar y lawnt y tu allan i Neuadd y Ddinas a gorymdaith o gannoedd drwy ganol y ddinas a’r ganolfan ddinesig, roedd yr ardal yn lawn bywyd ac yn gyfle i weld un elfen o’r hyn a fydd yn dod i Fae Caerdydd y flwyddyn nesaf.

 

Uchafbwynt y dydd oedd seremoni’r Cyhoeddi, gyda Chadeirydd y Pwyllgor Gwaith lleol, Ashok Ahir, yn cyflwyno’r copi cyntaf o’r Rhestr Testunau i’r Archdderwydd, Geraint Llifon.

 

Meddai Ashok Ahir, “Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi’r Eisteddfod a’r tîm yn lleol yng nghanol y ddinas.  Roedd yn braf iawn gweld cymaint o bobl yn rhan o’r orymdaith, a’r digwyddiad yn ystod y dydd.  Mae ymwybyddiaeth o ymweliad yr Eisteddfod wedi bod yn codi ar draws y ddinas dros y misoedd diwethaf, ac mae’r Cyhoeddi’n uchafbwynt yr hyn sydd wedi digwydd hyd yn hyn.

 

“Nawr, mae gennym ni ychydig dros flwyddyn i sôn wrth bawb am ein cynlluniau, y syniadau uchelgeisiol sydd gennym ar gyfer wythnos yr Eisteddfod ei hun, ac i annog pobl o bob rhan o Gymru a thu hwnt i ddod atom.  Erbyn heddiw, mae’r Eisteddfod yn cael ei chydnabod fel un o’r gwyliau mawr, ac roedd y Cyhoeddi’n gyfle i ddangos un o’i thraddodiadau i bawb. 

 

“Ond dim ond un agwedd o’r Eisteddfod a welwyd yng nghanol y ddinas ddoe.  Mae llawer iawn mwy i’r Eisteddfod erbyn hyn, dros fil o weithgareddau o bob math yn dathlu pob elfen o ddiwylliant - a chynulleidfa eang iawn sy’n gynyddol ifanc.  Mae’r Eisteddfod yn ŵyl sy’n datblygu ac yn esblygu ac rydym ni yma yn y brifddinas yn benderfynol o fod yn rhan o’r datblygiad hwn ac yn mynd i sicrhau bod Eisteddfod Caerdydd y flwyddyn nesaf yn un o’r goreuon eto.”

 

 

Egni arbennig

 

Ychwanegodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae ‘na egni arbennig ymysg y tîm yng Nghaerdydd, ac mae Ashok a’r criw wedi llwyddo i bontio rhwng cenedlaethau mewn ffordd arbennig iawn.  Dyma ymweliad cyntaf yr Eisteddfod â’r brifddinas ers degawd, ac mae’r ddegawd hon wedi bod yn un o’r cyfnodau mwyaf allweddol yn hanes yr Eisteddfod. 

 

“Rydym wedi gweld yr ŵyl yn esblygu’n rhyfeddol yn ystod y cyfnod hwn, a chredaf ein bod ni’n gweld mwy a mwy o bobl ifanc yn teimlo bod yr Eisteddfod yn berthnasol iddyn nhw ac yn gyfle i ddathlu eu diwylliant a’u cenedligrwydd, ond hynny heb golli’r traddodiad a’r hyn sy’n denu’r gynulleidfa hŷn atom.  Gobeithio y bydd yr egni a’r brwdfrydedd rydym eisoes wedi’i weld yn ardaloedd Caerdydd yn parhau dros y flwyddyn nesaf ac ymhell i’r dyfodol. 

 

“Diolch i bawb sydd wedi gweithio mor galed yng Nghaerdydd dros y flwyddyn ddiwethaf, a diolch hefyd i Gyngor Caerdydd am eu cydweithrediad parod a’u cefnogaeth.  Mae llawer o waith ar ôl i’w wneud wrth drefnu’r Eisteddfod yn y Bae, ond rwy’n hyderus iawn y bydd Ashok a’i dîm yn llwyddo i ddarbwyllo pobl o bob rhan o’r ddinas, Cymru a thu hwnt, i ddod atom ddechrau Awst y flwyddyn nesaf.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru