Canolfan Gymraeg newydd i ddinas Bangor

05/06/2015

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu’r newyddion i sefydlu Canolfan Gymraeg newydd yng nghanol dinas Bangor.

 

Bydd y buddsoddiad gwerth £300,000 gan Lywodraeth Cymru yn caniatáu i Fenter Iaith Bangor greu canolfan aml-bwrpas yn yr hen Glinic yn y ddinas fydd yn rhoi cyfleoedd di-ri i drigolion, busnesau a myfyrwyr lleol i feithrin a datblygu defnydd o’r Gymraeg.

 

Mae’r cynlluniau cyffrous sydd ar y gweill ar gyfer y Ganolfan Gymraeg yn cynnwys darparu cyfleoedd i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg, cyfleoedd i bobl gael profiad gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg a chyfleoedd i ddatblygu cyfryngau digidol yn y Gymraeg.

 

Bydd y Ganolfan yn gartref hefyd i brosiectau celfyddydau perfformio a gweithgareddau cymunedol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae bwriad hefyd estyn allan i’r gymuned a thu hwnt drwy godi ymwybyddiaeth ymysg pobl leol ac ymwelwyr o bwysigrwydd yr iaith.

 

Hyrwyddo’r Gymraeg yn y ddinas

 

Dywedodd Menna Baines, Cadeirydd Menter Iaith Bangor: “Mae sicrhau'r grant cyfalaf yma gan Lywodraeth Cymru yn newyddion gwych, a chyffrous iawn, i Fenter Iaith Bangor ac i bawb sy'n gweithio mewn amryfal ffyrdd i geisio hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg yn y ddinas."

 

Bydd y Ganolfan yn dod yn gartref i'r Fenter Iaith, yn ol Menna Baines, “Ein bwriad yw defnyddio'r arian i addasu hen adeilad sydd mewn man delfrydol yn agos iawn at ganol y ddinas i fod yn ganolfan iaith amlbwrpas. Bydd y Ganolfan yn dod yn gartref i'r Fenter Iaith ei hun a'n gobaith maes o law yw gallu cyflogi swyddog datblygu i weithio oddi yno.’

 

Dywedodd Menna Baines y bydd yn ffocws gweladwy i fudiadau sy'n gweithio dros y Gymraeg, “Bydd y Ganolfan hefyd yn gallu dod yn ganolbwynt ac yn ffocws gweladwy i ymdrechion gwahanol bobl, yn unigolion a sefydliadau ac asiantaethau, sy'n gweithio dros yr iaith ym Mangor. Bydd yn fan canolog i gynnal gweithgareddau Cymraeg ar gyfer siaradwyr iaith gyntaf a dysgwyr fel ei gilydd, a byddwn yn gallu ei chynnig hefyd fel adnodd ar gyfer clybiau neu gymdeithasau lleol sydd â'r Gymraeg yn rhan greiddiol o'u gweithgaredd."

 

Dylanwad

 

Meddai Menna Baines, “Ein gobaith yw bydd dylanwad y Ganolfan yn treiddio ymhell y tu hwnt i waliau'r adeilad ei hun ac yn gwneud gwahaniaeth o ddifrif i ragolygon yr iaith yn y ddinas. O'r gwaith ar y brics a'r morter, gobeithio, daw cyfle i sianelu egnïon ac adnoddau er mwyn gwireddu gweledigaeth.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr iaith Gymraeg: “Rydw i’n falch iawn o glywed y newyddion da fod ein hymdrechion i sefydlu Canolfan Gymraeg Bangor wedi llwyddo i ddenu’r buddsoddiad sylweddol hwn."

 

“Mae hyrwyddo defnydd o’r iaith Gymraeg ym mhob ran o fywyd – wrth ein gwaith, mewn addysg ac yn ein amser hamdden – yn flaenoriaeth i’r Cyngor a bydd y buddsoddiad yn rhoi hwb sylweddol i’n hymdrechion.