Cefnogaeth cwsmeriaid i gig eidion yn parhau ers Covid

26/11/2021

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae cwsmeriaid yn gwario mwy ar gig eidion o’r sector manwerthu rŵan nag oedden nhw ddwy flynedd yn ôl, yn ôl dadansoddiad newydd o’r farchnad gan Kantar.

Mae hyn, yn ogystal â chyflenwad tynn o wartheg a galw cadarn gan gwsmeriaid, yn cefnogi’r prisiau cryf a welir mewn marchnadoedd da byw ar hyn o bryd.

 

Mae gwerthiant manwerth o gig eidion – yn ogystal â chigoedd eraill yn cynnwys cig oen – wedi cynyddu’n arw ers 2020 wrth i fwy o bobl ddechrau coginio prydau mwy arbrofol i’r teulu o’u cartrefi yn ystod cyfyngiadau’r pandemig. Erbyn hyn, mae tueddiadau cyffredinol manwerthu’n ymdebygu i batrymau cyn-Covid, ond mae gwerthiant cig coch yn parhau’n uchel o’i gymharu â 2019.

 

Yn ystod y cyfnod o 12-wythnos hyd at 31 Hydref 2021, gwariodd gwsmeriaid gyfanswm o £512.1 miliwn ar gig eidion manwerth ar draws Prydain Fawr. Er bod hyn yn is na’r un cyfnod y llynedd, mae o 4.4% yn uwch na’r gwariant cyn-Covid yn 2019.

 

Meddai Glesni Phillips, Dadansoddydd Data Hybu Cig Cymru (HCC): “Mae’r cyd-destun yn bwysig wrth ddadansoddi patrymau prynu cwsmeriaid. “Er bod llai o gyfyngiadau Covid, mae tueddiadau prynu a bwyta cwsmeriaid yn parhau’n anwadal. Mae’r sector gwasanaeth bwyd yn ail-adeiladu’n araf yn dilyn amser anodd iawn, ond erbyn ail chwarter eleni doedd y sector yn dal ddim ond 75% ei faint yn 2019. Gyda gwerthiant bwydydd yn y DU wedi codi 7.3% o’ gymharu â 2019, mae’n amlwg bod mwy o gwsmeriaid yn dal i ddewis bwyta adre ac maen nhw’n gwneud siopiad mwy, a hynny’n llai aml, yn eu siop leol.
“Eleni, mae pobl wedi bod yn gwario mwy ar stêcs a thoriadau rhostio na wnaethon nhw yn 2019, tra bod y gwariant ar friwgig yn is. Mae hyn yn gadarnhaol o safbwynt cynnal cydbwysedd carcas a chynyddu gwerth y carcas.”
Ychwanegodd Glesni: “Awgryma adroddiadau o’r diwydiant y bydd galw cadarn am gig eidion yn y cyfnod cyn y Nadolig wrth i bobl ddod ynghyd i wledda ar fwyd da.

 

Data diweddaraf

 

“Mae’r data diweddaraf gan Wasanaeth Symudiadau Gwartheg Prydain (BCMS) yn dangos bod y nifer o wartheg dros 12 mis oed 1% yn is ar y flwyddyn ar 1 Hydref 2021. Awgryma hyn y bydd cyflenwad y DU yn parhau’n dynn yn y tymor byr a dylai hynny helpu i gynnal y prisiau cryf ar gyfer gwartheg dethol pwysau byw yn y marchnadoedd.”
Mae pris cyfartalog gwartheg dethol pwysau byw yn 234.6c/kg, sydd 32c a 44c yn uwch na’r un cyfnod y llynedd a’r cyfartaledd ers pum mlynedd, yn ôl eu trefn.
Am ddadansoddiad manylach o wariant cwsmeriaid ar gig eidion, darllenwch Bwletin y Farchnad HCC sydd ar gael i’w lawrlwytho o’r wefan: https://meatpromotion.wales/cy/newyddion-a-diwydiant/bwletin-y-farchnad