Chwilio am bedwerydd ysgolor i Fferm Llyndy Isaf

16/03/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru ac Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri yn chwilio am y pedwerydd ysgolor ar gyfer fferm Llyndy Isaf i redeg y fferm am flwyddyn.

Mae fferm Llyndy Isaf yn Nant Gwynant yn Eryri yn uned dda byw, gyda dros 614 o erwau ar dir uchel. Mae'r bartneriaeth rhwng CFfI Cymru ac Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri yn rhoi cyfle i un aelod lwcus i fyw yno a rhedeg y fferm am flwyddyn gyfan. 

 

Bydd Ysgoloriaeth Llyndy Isaf yn rhoi cyfle i unigolyn i ddod yn fedrus yn gwneud penderfyniadau, rheoli busnes, a hwsmonaeth anifeiliaid drwy redeg fferm fynyddig. Annogir aelodau CFfI rhwng 18 a 26 i wneud cais am y cyfle gwych hwn.. Bydd yr ysgolhaig yn derbyn cyflog o tua £17,934 y flwyddyn yn ogystal â bod yn gyfrifol am gyllideb y fferm. Fel rhan o'r pecyn, bydd llety a cherbyd yn cael eu darparu.

 

Bydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri yn cynnal dau ddiwrnod agored yn Llyndy Isaf ar gyfer aelodau a ffrindiau i ymweld â'r fferm,i weld y tirwedd a'r cyfleusterau, i siarad â staff yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, gan gynnwys yr ysgolhaig presennol, Owain Jones, i ddysgu mwy am yr ysgoloriaeth. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymweld â Llyndy Isaf, cysylltwch â swyddfa CFfI Cymru i wneud trefniadau.

 

Cyfleoedd

 

Bydd y fenter yn darparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau personol mewn meysydd fel rheoli stoc, sgiliau busnes, hunanhyder, siarad cyhoeddusa gwaith ymarferol drwy gyfrwng cyfres o hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol a phrofiad gwaith i'r ymgeisydd llwyddiannus. Bydd yr ysgolhaig hefyd yn cael cyfle i weithio mewn adrannau a lleoliadau Ymddiriedolaeth Genedlaethol eraill gan gynnwys y fferm gyfagos, Hafod y Llan. Bydd rheolwr Hafod y Llan, Arwyn Owen a’r bugail Elgan Jones yn gweithio fel mentoriaid i'r ysgolhaig er mwyn ddarparu cyngor, cymorth ac arweiniad.

 

"Mae hwn yn gyfle unigryw i aelod CFfI Cymru i fyw a gweithio ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae'r ysgoloriaeth bellach yn ei bedwaredd flwyddyn ac wedi elwa tri ysgolhaig yn barod. Mae'n braf gweld pob ysgolhaig yn datblygu sgiliau amaethyddol ardderchog ac i ddilyn nhw ar eu taith ar ôl gadael Llyndy Isaf” meddai Carys Vaughan, Cadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru.

 

Cyfle gwych

 

Yn siarad ar ran yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri, dywedodd Trystan Edwards; "Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn falch o gael y cyfle i weithio gyda Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru ar y prosiect hwn. Mae hwn yn gyfle gwych i ffermwr ifanc i brofi beth yw rhedeg fferm ucheldir. Bydd y fenter hon yn sicrhau gall yr ymgeisydd llwyddiannus i adeiladu eu hyder a datblygu eu sgiliau mewn rheoli stoc, busnes, a rheoli ymarferol drwy hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol yn ogystal â phrofiad gwaith. "

 

Mae pecyn cais sy'n cynnwys pecyn proffil rôl ac arweiniad, ar gael o Ganolfan Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru a hefyd trwy ei lawr lwytho o'r wefan

 

Bydd ceisiadau ar gyfer y pedwerydd ysgolhaig yn agor ddydd Llun yr 21ain o fis Mawrth ac yn cau ar ddydd Gwener y 6ed o fis Mai. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais neu os hoffech wybodaeth bellach, cysylltwch â Helen Evans helen.evans@yfc-wales.org.uk; 01982 553502. Gallwch hefyd ddilyn Owain, yr ysgolor presennol ar Trydar @LlyndyIsaf.