Chwilio am gynllunydd i greu un o brif wobrau'r Brifwyl yn 2021

Gyda blwyddyn a hanner i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd, mae rhoddwyr y Gadair yn chwilio am gynllunydd i greu un o brif wobrau’r Brifwyl.

Cyflwynir y Gadair er cof am Dafydd Orwig, un a fu mor amlwg ym mywyd cyhoeddus Gwynedd yn ystod ei oes.  Yn 2021, bydd hi’n chwarter canrif ers ei farwolaeth, ac mae’r teulu’n awyddus i nodi hyn a dathlu’i fywyd a’i gyfraniad, drwy gomisiynu Cadair arbennig, a fydd yn adlewyrchu’i fywyd a’i gredoau.

 

Yn wreiddiol o Ddeiniolen, magwyd Dafydd Orwig (1928-1996) yn Carnew, Iwerddon tan ei fod yn 11 oed pan ddychwelodd y teulu i Ddeiniolen.  Yn dilyn cyfnod fel athro daearyddiaeth ym Mlaenau Ffestiniog a Bethesda, bu’n ddarlithydd yn Y Coleg Normal ym Mangor, gan ddysgu cannoedd o fyfyrwyr.  Yn addysgwr ac arloeswr, bu’n Gadeirydd Cyngor Sir Gwynedd ac yn Gadeirydd Cyngor Llyfrau Cymru, ynghyd â nifer o sefydliadau cenedlaethol a mudiadau eraill.

 

Gobaith y teulu yw bod y Gadair yn cael ei defnyddio fel rhan o ddodrefn arferol cartref yr enillydd, ond bod rhaid hefyd iddi edrych yn drawiadol ac urddasol ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod wythnos yr Eisteddfod ym mis Awst 2021. 

 

Derw

 

Bydd y cynllunydd llwyddiannus yn cael cynnig pren o un o goed derw gwreiddiol y Lôn Goed, a ddisgynnodd mewn storm tua phum mlynedd yn ôl.  Mae’r coedyn yn 200 oed ac fe anfarwolwyd y Lôn Goed yng ngherdd eiconig R Williams Parry, Eifionydd.

 

Gellir lawr lwytho’r briff a’r manylion llawn ar gyfer creu’r Gadair drwy fynd i wefan yr Eisteddfod. Y dyddiad cau i gyflwyno cais yw 1 Mehefin eleni, a bydd enw’r cynllunydd llwyddiannus yn cael ei ch/gyhoeddi maes o law.