Comisiynydd newydd y Gymraeg yn dechrau ar ei swydd ac eisiau clywed eich profiadau chi

11/04/2019

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Dechreuodd Aled Roberts yn ei swydd fel Comisiynydd y Gymraeg ddechrau mis Ebrill ac am y tri mis nesaf bydd yn teithio hyd a lled Cymru i gyfarfod â phobl ac i ddeall beth yw eu profiadau o ddefnyddio’r Gymraeg.

Aled Roberts yw’r ail i ddal swydd y Comisiynydd, yn dilyn saith mlynedd Meri Huws wrth y llyw. Mae’n gyn Aelod Cynulliad (2011-16) ac wedi gweithio fel ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru ar ddatblygu cynlluniau addysg Gymraeg.

 

Gan dynnu o’i brofiad personol gyda’r Gymraeg, mae’n awyddus i ddeall beth sy’n cymell pobl sy’n medru siarad Cymraeg i ddefnyddio’r iaith, neu beidio gwneud hynny, yn eu bywydau bob dydd.

 

Dywedodd: “Fe ges i’n magu ar aelwyd Gymraeg ei hiaith yn Rhos; ond Saesneg oedd iaith fy addysg. Er bod fy nghriw ffrindiau yn gallu siarad Cymraeg, Saesneg oedden ni’n ei siarad efo’n gilydd. Nid tan imi ddod adref am y Nadolig ar ôl treulio tymor cyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth y sylwais ein bod ni’n colli allan ar gymaint drwy beidio â siarad Cymraeg efo’n gilydd; ac felly mi wnaethon ni benderfyniad un noson i droi i siarad Cymraeg efo’n gilydd o hynny ymlaen. Doedd hi ddim yn hawdd newid, ac mi gymerodd ychydig fisoedd i ni ddod i arfer; ond mi oedd hi’n bosib, a Chymraeg ydyn ni wedi ei siarad efo’n gilydd byth wedyn.

 

“Rydw i’n gwybod nad fi a fy ffrindiau oedd yr unig rai oedd ddim yn gweld yr iaith fel rhywbeth i’w siarad efo’n gilydd; a bod yr arfer o droi i’r Saesneg efallai’n fwy cyffredin y dyddiau yma. Rydyn ni i gyd eisiau gweld sefyllfa’r Gymraeg yn cryfhau a gwireddu’r weledigaeth o filiwn o siaradwyr Cymraeg. Fel Comisiynydd, felly, rydw i eisiau deall beth yw’r rhwystrau sy’n atal pobl, a phobl ifanc yn benodol, rhag dewis defnyddio’r Gymraeg er mwyn gweld sut gallwn ni weithio efo’n gilydd i oresgyn y rhwystrau yma. Rydw i hefyd eisiau clywed beth yw profiadau pobl wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith ac wrth ddefnyddio gwasanaethau.”

 

Profiadau go iawn

 

Dros y misoedd nesaf, bydd Aled Roberts yn mynd ar daith gymunedol i gwrdd â phobl ar hyd a lled Cymru er mwyn deall beth yw realiti’r sefyllfa. Bydd yn defnyddio profiadau go iawn pobl i lywio’i waith o ran cryfhau sefyllfa’r Gymraeg.

 

Dywedodd: “Mi fydda i’n ymdrechu i ymweld â gymaint o gymunedau â phosib yn ystod y tri mis nesa. Ond os oes rhywun yn aelod o glwb, grŵp neu gymdeithas leol, ac awydd fy ngwahodd i draw am sgwrs, yna hoffwn eu hannog nhw i gysylltu ac mi fyddwn i’n hapus iawn dod i’w cyfarfod nhw.”

 

Mae modd cysylltu gyda Chomisiynydd y Gymraeg trwy ebost post@comisiynyddygymraeg.cymru.