Comisiynydd yn cyflwyno adroddiadau safonau a chyngor i Weinidogion Cymru

03/06/2014

Categori: Iaith, Newyddion

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyflwyno adroddiadau safonau i Weinidogion Cymru. Mae’r adroddiadau safonau yn nodi casgliadau’r Comisiynydd a’i rhesymau dros wneud safonau mewn perthynas â’r Gymraeg yn benodol gymwys i gynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru, Awdurdodau Parciau Cenedlaethol a Gweinidogion Cymru.

 

Rhwng 27 Ionawr a 18 Ebrill 2014 cynhaliodd y Comisiynydd  3 ymchwiliad safonau mewn perthynas â’r sefydliadau uchod. Yr ymchwiliadau hyn oedd sail yr adroddiadau safonau.

 

Daw’r Comisiynydd i’r casgliad y dylid gwneud pob gweithgaredd o fewn y safonau cyflenwi gwasanaethau, llunio polisi, gweithredu, cadw cofnodion a hybu yn benodol gymwys i’r 26 sefydliad, lle bo’r gweithgareddau hynny yn cael eu darparu.

 

Yn yr adroddiadau hefyd mae’r Comisiynydd yn nodi safonau ychwanegol y dylid eu pennu.

 

Wrth ddod i gasgliadau, rhoddodd y Comisiynydd sylw i dystiolaeth oedd yn cynnwys gwybodaeth a gyflwynwyd gan y 26 sefydliad,  409 o aelodau’r cyhoedd a’r Panel Cynghori.

 

Cyflwynodd y Comisiynydd hefyd gyngor i sylw Gweinidogion Cymru ynghylch materion a gododd yn ystod yr ymchwiliad, ymarferiad a gynhaliwyd ar sail safonau drafft arfaethedig Llywodraeth Cymru.Cafwyd ymatebion o blith y cyhoedd  a grwpiau diddordeb yn mynegi nad oedd yn glir iddynt a oedd modd rhoi barn ar safonau arfaethedig y Llywodraeth a’i peidio a dewisodd ymatebwyr gyflwyno sylwadau ar y safonau i Gomisiynydd y Gymraeg.  Mae’r Comisiynydd yn dewis cyflwyno cyngor i Weinidogion Cymru sy’n seiliedig ar y themâu a amlygwyd gan ymatebwyr a’u barn hwy ar y safonau arfaethedig.

 

Cliciwch ar y dolenni isod i ddarllen yr adroddiadau a'r cyngor i Weinidogion Cymru

Llythyr at y Prif Weinidog - Ymchwiliadau ac adroddiadau safonau: adrannau 61 – 66, Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011


Adroddiad Safonau Comisiynydd y Gymraeg – Cynghorau Sir a Chynghorau Bwrdeistref Sirol yng Nghymru


Adroddiad Safonau Comisiynydd y Gymraeg - Awdurdodau Parciau Cenedlaethol


Adroddiad Safonau Comisiynydd y Gymraeg - Gweinidogion Cymru


Cyngor dan adran 4, Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011: Safonau mewn perthynas â’r Gymraeg

 

Ffynhonnell: Gwefan Comisiynydd y Gymraeg

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net