Croesawu canfyddiadau adroddiad am y gwasanaeth trenau

27/01/2017

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru wedi croesawu canfyddiadau adroddiad a gomisiynwyd gan y Pwyllgor Materion Cymreig i’r fasnachfraint rheilffordd Cymru a’r Gororau.

Gyda masnachfraint newydd ar gyfer Cymru a’r Gororau yn cael ei ddyfarnu yn hydref 2018, mae’r adroddiad yn cynnwys nifer o argymhellion ar gyfer gwella gwasanaethau yn yr ardal.

 

Amlygodd yr adroddiad masnachfraint rheilffordd Cymru a’r Gororau fod amryw o’r problemau ynglŷn â’r trefniadau presennol yn deillio o’r ffaith nad oedd y fasnachfraint 15 mlynedd a ddyfarnwyd yn 2003 yn caniatáu am dwf yn nifer y teithwyr nac yn cynnig darpariaeth ar gyfer trenau ychwanegol dros y cyfnod. Tra bod y gwasanaeth wedi cyrraedd safonau o ran prydlondeb, mae bodlonrwydd cwsmeriaid wedi dirywio yn sgil cynnydd yn nifer teithwyr ar drenau sy’n mynd i oed.

 

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, y Cynghorydd Dilwyn Roberts: “Mae trigolion a busnesau Gogledd Cymru yn haeddu gwell gwasanaeth rheilffordd. Yr hyn sydd ei angen ydi gwasanaeth drenau safonol sydd yn helpu pobl i gyrraedd lle maen nhw’n dymuno ei gyrraedd boed hynny ar gyfer gwaith, hamdden neu ar gyfer astudiaethau.

 

“Heb gwell gwasanaeth rheilffordd, ni fydd economi Gogledd Cymru mewn sefyllfa i gyrraedd ei lawn botensial. Fel yr amlygodd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn ein tystiolaeth i’r Pwyllgor Materion Cymreig, mae angen amlwg ar gyfer trenau newydd ar rwydwaith rheilffyrdd Cymru.

 

Moderneiddio

 

“Rydym yn croesawu’r ffaith fod yr adroddiad yn cynnwys nifer o argymhellion ymarferol fyddai, os y’i gwireddwyd, yn help i foderneiddio, uwchraddio ac ehangu’r rhwydweithiau rheilffordd o fewn ardaloedd Cymru a’r gororau.

 

“Mae’r fasnachfraint Cymru a’r Gororau yn cynnig cyfle unwaith mewn cenhedlaeth i wireddu gwelliannau gwirioneddol i wasanaethau rheilffordd ar hyd yr ardal. Rydym yn edrych ymlaen at weld sut y bydd yr adroddiad hwn yn cael ei ddefnyddio i gynorthwyo Llywodraeth Cymru wrth iddynt edrych i sicrhau masnachfraint ar gyfer 2018.”

 

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn grwp ar y cyd o fudiadau preifat a chyhoeddus yng Ngogledd Cymru sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo twf economaidd yn siroedd Conwy, Dinbych, Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn.

 

Mae cwmnïau Abellio, Arriva, KeolisAmey a MTR wedi eu henwi fel bidwyr a ffefrir ar gyfer y fasnachfraint newydd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru