Croeso Cymru ym Marchnad Deithio'r Byd

02/11/2015

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Cynhelir prif arddangosfa deithio a thwristiaeth y byd – Marchnad Deithio’r Byd – yn Llundain rhwng 2 a 5 Tachwedd ac fe fydd Croeso Cymru yn hyrwyddo Blwyddyn Antur Cymru 2016. 

 

Yn dilyn haf llwyddiannus ein diwydiant twristiaeth, gyda chynnydd yn y ffigurau ymwelwyr ers 2014 (blwyddyn a dorrodd y record hefyd), mae Cymru yn hyrwyddo 2016 fel Blwyddyn Antur er mwyn dod yn brif gyrchfan dwristiaeth antur y Deyrnas Unedig,

 

Ar hyn o bryd mae’r sector gweithgareddau awyr agored yn werth £481m i economi Cymru.  Er mwyn denu mwy o ymwelwyr eto, mae Croeso Cymru yn canolbwyntio’n benodol ar y farchnad antur. Bydd hynny’n ein helpu i fwrw ein targedau twf o 10% ar draws yr holl farchnadoedd yr ydym am eu blaenoriaethu hyd at 2020. Y gobaith yw, y bydd y farchnad antur yn cynyddu ein siâr o ymwelwyr yn y cyfnod rhwng y tymor brig a’r tymor tawel.

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates: “Bydd 2016 yn flwyddyn gyffrous i Gymru, ac mae Marchnad Deithio’r Byd yn gyfle ardderchog i Croeso Cymru a’i bartneriaid ddangos i bobl y rhesymau dros ddod i Gymru yn 2016. Bydd hynny’n helpu i gynnal y twf a gafwyd yn y diwydiant yn 2014, ac yn 2015 hyd yn hyn. Rydyn ni wedi datblygu dull thematig o hyrwyddo Cymru er mwyn inni allu canolbwyntio ar brif gryfderau Cymru. Rydyn ni’n gwybod ein bod yn gallu cystadlu ar lwyfan y byd pan ddaw hi’n fater o dwristiaeth antur. Mae’r farchnad antur yn llai dibynnol ar y tywydd ac felly’n rhoi cyfle inni ddenu ymwelwyr drwy gydol y flwyddyn.’

 

 

Cryfderau Cymru

 

 

“Yn ystod y misoedd diwethaf, dw i wedi cael y pleser o gymryd rhan mewn nifer o anturiaethau yng Nghymru, a dw i’n gwybod o brofiad mai un o gryfderau Cymru yw’r amrywiaeth ragorol rydyn ni’n gallu eu cynnig i ymwelwyr anturus o  bob oed a gallu – boed yn anturiaethau llawn adrenalin neu’n ymweliadau diwylliannol, yn antur corfforol neu’n gyfle i fwynhau ein bywyd gwyllt – mae gennym rywbeth i blesio pawb. Mae Cymru yn gallu bod yn wlad epig i bob un o’n hymwelwyr.”

 

Mae Marchnad deithio’r Byd yn un o gyfres o fentrau i gynyddu nifer y  gwyliau yng Nghymru sy’n cael eu gwerthu drwy drefnwyr ac asiantau teithio mewn marchnadoedd rhyngwladol o bwys. Ym mis Hydref, daeth dros 40 o brynwyr y diwydiant teithio a threfnwyr teithiau ynghyd yn y Gogledd ar gyfer digwyddiad ‘Darganfod Cymru'.  

 

Dywedodd Vanessa Russell, Cyfarwyddwr Marchnata’r Celtic Manor Resort: “Rydyn ni wrth ein bodd o gael y cyfle i arddangos eto gyda Croeso Cymru ym Marchnad Deithio’r Byd, ac edrychwn ymlaen at gyfarfod â phrynwyr ac eraill sy’n gweithio’n broffesiynol yn y diwydiant er mwyn inni allu rhoi’r newyddion diweddaraf iddyn nhw ynghylch y datblygiadau sy’n digwydd yma. Oherwydd y twf yn nifer yr ymwelwyr, mae’n amser cyffrous i’r Celtic Manor Resort, ac mae’n gyfle gwych i gyfarfod â miloedd o bobl sy’n gweithio’n broffesiynol ym maes teithio rhyngwladol, er mwyn rhwydweithio a negodi gyda nhw.”

 

Dywedodd Aled Rees, rheolwr gyfarwyddwr Cambria Tours, “Mae hyrwyddo Cymru fel cyrchfan bwysig i dwristiaid yn rhywbeth sy’n agos i’m calon, ac mae’n hanfodol i’r gwaith dw i’n ei wneud gyda Cambria Tours. Rydyn ni wedi gweld bod y galw am wyliau yng Nghymru wedi tyfu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Drwy sgwrsio gydag amrywiaeth eang o drefnwyr gwyliau tramor, rydyn ni wedi gallu gweld bwlch yn y farchnad i Gymru, sef darparu teithiau o safon sydd wedi eu trefnu ymlaen llaw y gall y trefnwyr deimlo’n hyderus wrth eu cynnig i’w cwsmeriaid. Byddwn yn ymdrechu i gynnig y rhain yn 2016 er mwyn  annog mwy o drefnwyr eto i gynnig ein gwlad brydferth ni fel cyrchfan wyliau hanfodol y bydd ymwelwyr yn heidio i’w mwynhau.”heb ofni methu â llenwi eu coets eu hunain ar gyfer Cymru.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru