Cyfarfod i drafod adleoli S4C

14/03/2014

Categori: Newyddion

Bydd Awdurdod S4C yn cyfarfod yn hwyrach gyda'r bwriad o drafod a ddylai pencadlys y sianel symud o Gaerdydd i Wynedd neu Caerfyrddin.

 

Yn ôl ffynonellau, bydd y cyfarfod yn dechrau am 9yb yn Llanishen - ond does dim manylion eto ynglŷn â pha mor hir y gallai bara.

 

Fe wnaeth aelodau o'r Awdurdod, sydd â'r cyfrifoldeb dros wneud y penderfyniad, ymweld â Chaernarfon ddydd Llun a Chaerfyrddin ddydd Mawrth, er mwyn gweld be sydd gan y ddwy dref i'w gynnig.

 

Does dim sicrwydd y bydd yr adleoli yn digwydd o gwbl, gan fod aros yng Nghaerdydd yn parhau i fod yn opsiwn.

 

Mae pobl Gwynedd a Sir Gâr wedi bod yn cyflwyno dadleuon dros symud y swyddfa, a'r swyddi fyddai ynghlwm wrth hynny, i'w hardaloedd nhw.

 

Heddiw yw'r diwrnod cyntaf y gallai'r Awdurdod wneud penderfyniad, ond does dim rhaid iddyn nhw ddod i gytundeb eto.


Caerfyrddin neu Gwynedd?

 

A wnaiff Caernarfon (uchod) neu Caerfyrddin (isod) lwyddo i ddwyn perswâd ar S4C, neu ai aros yng Nghaerdydd fydd y penderfyniad?

 

Pwyso a mesur

 

Fe gyhoeddodd S4C nôl ym mis Medi eu bod am gynnal astudiaeth ynglŷn â symud y pencadlys, yn dilyn trafodaethau gyda nifer o sefydliadau cyhoeddus a phreifat.

 

Mae'r sianel wedi bod yn gweithio gyda staff o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Chyngor Gwynedd wrth iddyn nhw geisio pwyso a mesur manteision y ddau leoliad.

 

Beth bynnag yw'r penderfyniad yn y pen draw, mae S4C wedi dweud y bydd y sianel yn parhau i gynnal "presendoldeb cryf" yn y brifddinas.

 

Os mai symud y pencadlys yw'r penderfyniad, yna gall y broses o adleoli gymryd "rhai blynyddoedd," yn ôl prif weithredwr y sianel, Ian Jones.

 

Caerfyrddin neu Gwynedd?


S4C Caerdydd

 

Mae'r pencadlys wedi ei leoli yn Llanishen ar hyn o bryd

 

Ar dir Prifysgol y Drindod Dewi Sant fyddai'r pencadlys newydd, os mai Sir Gâr fyddai'n ennill y dydd.

 

Yn ôl Gwilym Dyfri Jones o'r brifysgol, gallai adleoli yno arwain at adfywiad ieithyddol, economaidd a diwylliannol ar draws Sir Gâr ac ymhellach hefyd".

 

Ond byddai Caernarfon yn ddewis gwell, yn ôl Arweinydd Cyngor Gwynedd, Dyfed Edwards.

 

Dywedodd: "Mae presenoldeb arbennig o'r diwydiannau creadigol eisoes yng Nghaernarfon, gyda'r Galeri ynghŷd â nifer o gwmnïau teledu, y cyfryngau a'r maes digidol, yn ogystal â chanolfan Pontio gwerth £45 miliwn sy'n cael ei ddatblygu ym Mangor."

 

Mae eraill yn dadlau mae aros yng Nghaerdydd fyddai orau, gan y byddai hynny'n arbed arian a bod cael pencadlys yn y brifddinas yn gwneud mwy o synnwyr.

 

Yn ôl Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Marchnata a Phartneriaethau S4C, Garffild Lloyd Lewis, y prif ffactorau fydd yn cael eu hystyried wrth wneud y penderfyniad fydd "manteision economaidd, ieithyddol a diwylliannol i un o'r ardaloedd hynny mewn ffordd sy'n ddichonol i'r sianel ac yn gost-niwtral ".

 

AWDURDOD S4C

 

Mae Awdurdod S4C yn gorff annibynnol sy'n gyfrifol am allbwn S4C a sicrhau fod y sianel yn cael ei rheoli mewn modd cyfrifol. Nhw fydd yn gyfrifol am wneud y penderfyniad ynglŷn â'r cynnig i symud. Mae wyth aelod o'r awdurdod ar hyn o bryd:

  • Huw Jones, Cadeirydd
  • Dr Carol Bell
  • John Davies
  • Aled Eirug
  • Dr Glenda Jones
  • Elan Closs Stephens
  • Marian Wyn Jones
  • Rheon Tomos


Ffynhonnell: BBC Cymru Wales

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net