Cyfarfodydd i archwilio effeithiau Brexit ar amaeth

22/01/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Hybu Cig Cymru yn cyd-drefnu cyfarfodydd teithiol led-led Cymru er mwyn dadansoddi beth fydd Brexit yn ei olygu i ffermwyr Cymru a’u helpu i baratoi eu busnesau gogyfer â gadael yr Undeb Ewropeaidd.

O dan y teitl, ‘Brexit: y goblygiadau i amaeth Cymru a’ch fferm chi’, bydd y cyfarfodydd teithiol yn digwydd yng Nghlunderwen, Aberhonddu, Abergele a’r Trallwng ar ddiwedd Ionawr a dechrau Chwefror.

 

Bydd arbenigwyr o HCC ac AHDB yn rhoi diweddariad ar y trafodaethau Brexit fel y maent yn sefyll ar hyn o bryd ac yn cyflwyno dadansoddiad o’r effeithiau posib ar incwm ffermydd. Bydd gwybodaeth benodol ar y sefyllfa yn y sectorau defaid, cig eidion, llaeth, grawnfwydydd a thatws. Caiff y gynulleidfa gyfle i ddysgu am yr adnoddau sydd ar gael ac adnabod rhai o’r camau y gallant eu cymryd i baratoi eu busnes mewn cyfnod o newid.

 

Dywedodd uwch-ddadansoddydd AHDB Sarah Baker: “Er gwaetha’r ansicrwydd mae’n glir fod newid yn anochel ac mae’n gwybodaeth ni’n awgrymu fod ‘disgwyl i weld’ yn strategaeth beryglus. Gall y 25% o fusnesau sy’n perfformio orau ym mhob sector, waeth bynnag eu maint, barhau’n hyfyw mewn unrhyw senario ôl-Frexit.

 

“Mae digon y gall busnesau fferm ei wneud nawr i liniaru effaith Brexit a pharatoi ar gyfer y sialensau sydd o’n blaenau. Mae’r daith yma yn un o’r ffyrdd y mae AHDB yn helpu ffermwyr i wella’u perfformiad a’u hysbrydoli i lwyddo mewn byd sy’n newid.”

 

Effaith

 

Yn ôl Rheolwr Datblygu’r Diwydiant a Chyd-Berthynas HCC John Richards; “Mae’n bosib na chaiff Brexit effaith fwy ar un diwydiant arall na’r hyn y gaiff ar ffermio; oherwydd y strwythr taliadau Ewropeaidd y mae’r diwydiant wedi gweithredu o’i fewn, y fasnach sylweddol rhwng Prydain ac Ewrop, a’r posibiliad o dollau o dan drefniadau WTO os na fydd Cytundeb Masnach Rydd.”

 

“Amcan HCC ac AHDB yw sicrhau fod ffermwyr yn gwybod gymaint â phosib,” ychwanegodd. “Mae ansicrwydd o hyd beth yn union fydd y sefyllfa ymhen blwyddyn, ond bydd ffermwyr am asesu nawr pa gamau y gallant eu cymryd i baratoi eu busnesau ar gyfer y newidiadau mawr sydd ar y gorwel.”

 

Bydd gan Cyswllt Ffermio stondin yn yr holl ddigwyddiadau a bydd Swyddogion Datblygu wrth law i roi gwybod i ffermwyr pa gymorth penodol sydd gan Gyswllt Ffermio i’w gynnig i helpu busnesau i gwrdd â’u hamcanion trwy gyngor annibynnol, cyfrinachol sydd wedi teilwra i’w busnes a thrwy hyfforddiant addas.

 

Bydd y cyfarfodydd yn digwydd yn y lleoliadau canlynol:


  • 30 Ionawr 2018, Gwesty Nant y Ffin, Clunderwen (1:00pm-3:00pm)
  • 30 Ionawr 2018, Bishops Meadow, Aberhonddu (7:30pm – 9:30pm)
  • 7 February 2018, Gwesty Kinmel Manor, Abergele (7:30pm – 9:30pm)
  • 8 February 2018, Marchnad Da Byw y Trallwng, (7:30pm – 9:30pm    

I gofrestru ar gyfer y cyfarfodydd neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch â HCC ar 01970 625050 neu ebost info@hccmpw.org.uk