Cyfle am brentisiaeth gyda'r Urdd

08/03/2016

Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae 25 person ifanc wedi bod ar gynllun prentisiaid Adran Chwaraeon yr Urdd a nawr, yn ystod Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol 14 – 18 Mawrth, bydd cyfle i hyd at 20 arall ymuno gyda’r Urdd fel prentis ym mis Medi 2016.

Mae 15 o bobl ifanc yn rhan o’r cynllun eleni,  gyda’r rhesymau am wneud prentisiaeth yn amrywio o fod eisiau profiad ym myd gwaith yn ystod blwyddyn allan i fod eisiau ennill cymwysterau a phrofiad i’w galluogi i gael swydd ym maes chwaraeon neu awyr agored.

 

Mae Matthew Evans, sydd yn wreiddiol o Gaerfyrddin, yn brentis gyda’r Urdd eleni. Dywedodd, “Cychwynnais astudio gradd Astro-ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth, ond ar ôl blwyddyn fe wnes i adael y cwrs a gweld hysbyseb i fod yn brentis gyda’r Urdd.  Mae’n gyfle gwych – dwi wedi cael gweithio yn annibynnol, cwrdd â chymaint o bobl a dwi wrth fy modd yn gweithio gyda phlant.

 

“Dwi’n edrych ymlaen i drefnu cwrs golff gydag Emyr, sydd hefyd yn brentis yn ardal Pen-y-bont, yn y misoedd nesaf ac i weithio yn y digwyddiad aml-chwaraeon sy’n cael ei drefnu gan yr adran, Gemau Cymru.  Mi fyddwn i yn annog unrhyw un sydd yn ystyried dilyn cwrs prentisiaeth i fynd amdani!”

 

Dosbarthiadau cadw’n heini

 

Un arall sydd yn rhan o’r cynllun eleni yw Ffion Robert o’r Felinheli.  Gadawodd Ffion Ysgol Tryfan ym mlwyddyn 11, gan ddilyn cwrs Hyfforddi, Datblygu a Ffitrwydd yng Ngholeg Llandrillo am ddwy flynedd wedi hynny.  Mae’n cynnal dosbarthiadau cadw’n heini yn yr ardal, ac roedd yn chwilio am swydd fyddai’n galluogi iddi barhau i gynnal ei dosbarthiadau tra’r ennill cymwysterau yn y maes.  Dywedodd, “Mi oedd y cwrs prentisiaeth yn ticio pob bocs i mi – cael cyfle i weithio gyda phlant ifanc mewn sesiynau chwaraeon tra yn ennill y cymwysterau ydw i angen i gychwyn busnes fy hun.

 

“Fy mreuddwyd i yn y pen draw ydy bod yn berchen ar adeilad ble gallaf gynnal dosbarthiadau ffitrwydd i bob oed trwy gyfrwng y Gymraeg – o’r plant lleiaf i bensiynwyr!  Y rheswm nes i gychwyn y dosbarthiadau oedd am fy mod i eisiau cynnig rhywbeth yn ôl i’r pentref ges i fy magu.   Mae’r cynllun yn berffaith i mi gan ei fod yn rhoi’r cyfrifoldeb i mi sefydlu, trefnu a marchnata gweithgareddau yn yr ardal.”  

 

O’r deg oedd yn rhan o’r cynllun llynedd, cafodd pump swydd gyda’r Urdd ar ddiwedd y cynllun.  Mae un yn gwneud gradd mewn chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd, un yn gweithio fel hyfforddwr awyr agored yn Seland Newydd, un yn teithio o amgylch y byd a dwy wedi cael swydd mewn maes gwahanol. 

 

Angen gweithlu

 

Gary Lewis, Cyfarwyddwr Adran Chwaraeon yr Urdd, sydd yn arwain ar y cynllun o fewn yr Urdd.  Dywedodd, “Beth ydym ni angen yw gweithlu ar lawr gwlad.  Mi allwn ni roi’r profiadau a’r hyfforddiant cywir i’r bobl ifanc yma i weithio mewn adran datblygu chwaraeon brysur – sydd wedyn wrth reswm yn golygu y gall mwy o’n aelodau fwynhau gweithgareddau ar ôl ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

“Mae’r prentisiaid yn wych – maent mor frwdfrydig ac yn gwneud cymaint o wahaniaeth o ran yr hyn allwn ni gynnig yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.  Rydym yn falch iawn o gael gweithio gyda ACT Training ar y cynllun hwn sydd o fudd mawr i’r Urdd ac i’r bobl ifanc.”

 

O fewn cynllun prentisiaeth Adran Chwaraeon yr Urdd, mae cyfle i weithio yng Ngwersyll Glan-llyn, Gwersyll Llangrannog neu gyda’r Adran Chwaraeon.  Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Rhodri Jones ar 02920 635 688 neu rhodrijones@urdd.org.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru