Cyfle i ddweud eich dweud ar dreth cyngor ail gartrefi yng Ngwynedd

18/01/2021

Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn chwilio ar gynnig i gynyddu’r Premiwm Treth Cyngor ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor i hyd at 100% ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.

Mae Cyngor Gwynedd wedi gosod premiwm treth cyngor o 50% ar yr eiddo yma ers Ebrill 2018. Ond mae gwaith ymchwil a gomisiynwyd gan Gabinet y Cyngor ar reoli’r defnydd o dai fel cartrefi gwyliau yn dangos fod niferoedd yn parhau i gynyddu yn y sir.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi’r grym i gynghorau i godi swm ychwanegol o hyd at 100% dros lefel safonol treth cyngor ar eiddo o’r fath ac mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn trigolion os y dylid cyflwyno cyfradd uwch o dreth cyngor ar ail gartrefi a thai gwag.

 

Mae’r arolwg yn agored ers mis Rhagfyr, a bydd Cyngor Gwynedd yn penderfynu ar y polisi dros y misoedd nesaf. Ond cyn i gyfarfod o’r Cyngor llawn ystyried y mater, mae cyfle o hyd i aelodau’r cyhoedd gyflwyno eu sylwadau drwy lenwi holiadur byr.

 

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyllid Cyngor Gwynedd: “Mae gwaith ymchwil diweddar yn dangos fod sefyllfa tai gwyliau yn fater o argyfwng a’i bod hi bron yn amhosib i lawer iawn o bobl Gwynedd gael troed ar y farchnad dai – boed hynny i brynu neu rentu cartref. Mewn gwirionedd, ar hyn o bryd, mae prisiau tai uchel oherwydd y galw am unedau gwyliau ac ail gartrefi yn gwthio prisiau ymhell y tu hwnt i afael pobl leol mewn llawer iawn o gymunedau Gwynedd.

 

“Ers Ebrill 2018, mae’r Cyngor wedi codi 50% yn ychwanegol o dreth cyngor ar berchnogion ail gartrefi a thai gwag, gyda’r arian yma yn cael ei glustnodi ar gyfer cynlluniau tai sy’n cefnogi pobl Gwynedd i gael mynediad i dai addas yn ein cymunedau."

 

Bachu ar y cyfle

 

“Rydym yn awyddus i glywed barn y cyhoedd ar y syniad o godi 100% o bremiwm ail dai ar ail gartrefi ac eiddo sydd wedi bod yn wag am gyfnod o amser. Mae’r broses o gymryd rhan yn un syml a byddwn yn annog unrhyw un sydd am ddweud eu dweud i fachu ar y cyfle a chymryd rhan yn yr ymgynghoriad erbyn 1 Chwefror.”

 
I gymryd rhan, ewch i'r wefan neu am gopi papur, ffoniwch 01766 771000. Mae’r cyfnod ymgynghori ar agor tan 1 Chwefror 2021.