Cyfle i ddweud eich dweud: Safle Treftadaeth y Byd yr ardaloedd llechi

15/08/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Fel rhan o’r gwaith sydd ynghlwm â sicrhau’r statws UNESCO i ardaloedd llechi’r gogledd orllewin, mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn pobl yr ardal ar ddrafft o Gynllun sy’n amlinellu sut y byddai’n rheoli tirwedd llechi’r ardal.

Mae’r Cynllun Rheolaeth yn egluro sut y byddai’r Cyngor yn ymdopi â newid yn yr ardal yn dilyn y dynodiad ac yn defnyddio’r statws i warchod, hyrwyddo a gwella’r ardal er budd cymunedau lleol ac ymwelwyr.

 

Ym mis Hydref 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Prydain mai’r cais i gydnabod tirwedd llechi trawiadol yr ardal oedd yr enwebiad roedd yn ei ffafrio ar gyfer ei gyflwyno i UNESCO am ystyriaeth.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros ddatblygu economaidd: “Mae’r gwaith o sicrhau safle treftadaeth y byd yn gynllun uchelgeisiol iawn – byddai’n golygu fod ardaloedd llechi’r ardal yn derbyn yr un dynodiad â rhyfeddodau fel y Taj Mahal, Pyramidiau’r Aifft a Mur Mawr Tsieina.

 

“Ein bwriad gyda’r gwaith ydi dathlu ein hanes, ond hefyd i ddefnyddio’r cyfle i adfywio cymunedau trwy dreftadaeth a chreu cyfle newydd a chyffroes i fusnesau. Rydan ni am wneud hyn drwy gydweithio gyda chymunedau a busnesau, ac yn gobeithio fod y cais yn gyfle i atgyfnerthu neu ailgysylltu pobl gyda’u hetifeddiaeth leol a chreu swyddi ansawdd uchel yn lleol.”

 

Mae cyhoeddi drafft o’r Cynllun Rheolaeth yn gam pwysig tuag at gyflwyno’r cais terfynol i UNESCO yn yr hydref ac mae disgwyl y bydd penderfyniad terfynol yn haf 2021. 

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Gareth Thomas: “Mae’r drafft o’r Cynllun Rheoli yn cael ei gyhoeddi yn dilyn blynyddoedd o waith caled sy’n cynnwys sawl sefydliad sydd wedi dod at ei gilydd i ddatblygu’r cais.

 

“Gallai sicrhau Statws Safle Treftadaeth y Byd ddod a miliynau o bunnau i’r economi leol, creu swyddi newydd a gallai’r statws ddyrchafu Gwynedd a’i arwyddocâd hanesyddol yn llygaid gweddill y byd.

 

“Er mai saith o safleoedd fyddai’n ffurfio’r statws Treftadaeth y Byd, y gobaith yw y byddai’n annog ymwelwyr o bell ac agos i grwydro o un lleoliad i llall – gan ledaenu’r budd economaidd i gymunedau ledled Gwynedd.

 

Gwarchod y tirlun

 

“Wrth gwrs, mae’n ddyletswydd arnom fel Cyngor i sicrhau ein bod yn rheoli a gwarchod y tirlun a gweithio gyda’r gymuned leol a busnesau er mwyn dod a’r budd gorau i’r ardal. Mae’r Cynllun Rheolaeth sydd wedi ei baratoi yn amlinell sut ydym yn bwriadu gwneud hynny.

 

“Mae cyfle i drigolion Gwynedd ddarllen y ddogfen yn llawn a chynnig unrhyw sylwadau neu argymhellion. Yn ystod mis Medi, byddwn hefyd yn cynnal sesiynau galw-heibio ym mhob un o’r saith ardal - Dyffryn Ogwen; Dinorwig; Dyffryn Nantlle; Cwmystradllyn a Chwm Pennant; Ffestiniog; Bryneglwys ac Aberllefenni.”

 

Mae copi drafft o’r Cynllun Rheolaeth a holiadur ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd  ac mae copïau papur ar gael i’w gweld ym mhob un o Lyfrgelloedd y sir a’r Siopau Gwynedd. Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 30 Medi 2019.