Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer gweithredu'n sensitif yn y cwricwlwm newydd

21/01/2020

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer ‘gweithredu’n sensitif ac yn ofalus wrth ddysgu'r cwricwlwm newydd.

Fel rhan o'r cynlluniau, ni fydd rhieni yn gallu atal eu plant rhag dysgu am grefydd, cydberthynas a rhywioldeb pan fydd y Cwricwlwm newydd i Gymru yn cael ei lansio.

 

Gwnaed y cyhoeddiad heddiw  gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams gan bwysleisio’r angen i ‘weithredu’r penderfyniad yn sensitif ac yn ofalus’. 

 

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: "Ein cyfrifoldeb fel llywodraeth yw sicrhau bod pobl ifanc, drwy addysg gyhoeddus, yn gallu dysgu mewn ffordd sy’n eu cefnogi i drafod a deall eu hawliau a hawliau eraill."
Mae’n hanfodol i’r holl bobl ifanc gael yr wybodaeth sy’n eu cadw rhag niwed. "

 

"Mae penderfyniad heddiw yn sicrhau y bydd yr holl ddisgyblion yn dysgu am faterion gan gynnwys diogelwch ar-lein a chynnal cydberthynas iach."

 

Gwnaed y cyhoeddiad yn dilyn ymgynghoriad wyth wythnos gan Lywodraeth Cymru ar sicrhau mynediad at y cwricwlwm llawn, gan gynnwys addysgu Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb ac Addysg Grefyddol. 

 

Rwy’n cydnabod ei fod yn fater sensitif ac roedd yr ymatebion i’r ymgynghoriad yn adlewyrchu ystod eang o safbwyntiau. 
Yn amlwg, mae angen i ni weithio gyda chymunedau a phawb sy’n ymwneud â hyn i ddatblygu’r gwaith o addysgu a dysgu’r pynciau hyn. Bydd hyn yn hanfodol er mwyn i bawb gael ffydd yn y ffordd y bydd y newid yn cael ei weithredu.” 
Amlinellodd y Gweinidog gynlluniau ar gyfer gweithredu sy’n cynnwys creu canllawiau clir, adnoddau a dysgu proffesiynol ar gyfer ysgolion a chreu Grŵp Cynnwys Cymunedau Ffydd/Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig er mwyn cynnal y cyfarfod cyntaf fis Chwefror. 

 

Bydd y grŵp yn rhan o ddatblygu canllawiau addysg cydberthynas a rhywioldeb, datblygu cyd-ddealltwriaeth o’r cwricwlwm newydd a mynd i’r afael â phryderon a godwyd gan grwpiau ffydd a grwpiau cymunedol yn ystod yr ymgynghoriad. 

 

Aeth y Gweinidog ymlaen: "Mae’n hanfodol ein bod yn parhau i weithio gyda chymunedau ledled Cymru i sicrhau bod gan rieni yr hawl i ddatblygu a gofalu am eu plant, a’u harwain i ddod yn oedolion wrth ganiatáu i’n hysgolion ddarparu addysg eang a chytbwys."
"Byddwn yn datblygu ein cyswllt â’r gymuned a oedd yn cyd-fynd â’r ymgynghoriad gan fynd ati i fuddsoddi’n hirdymor mewn gwrando ar ein cymunedau a chanfod ffyrdd o fynd i’r afael â’r materion sy’n peri pryder iddynt."

 

Gweithgor newydd

 

Cadarnhaodd y Gweinidog hefyd gynlluniau i sefydlu Gweithgor Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb newydd a fydd yn goruchwylio’r gwaith o fireinio’r canllawiau statudol newydd ar y pwnc gan ffurfio rhan o’r canllawiau ar y cwricwlwm newydd. 

Ychwanegodd y Gweinidog: "Hoffwn gymryd y cyfle yn 2021 i brofi’r ffordd o ymdrin ag addysg cydberthynas a rhywioldeb cyn y bydd yn statudol yn y cwricwlwm newydd. "

 

Bydd hyn yn darparu gwybodaeth werthfawr er mwyn cyfrannu at fireinio ein ffordd o weithredu a bydd hefyd yn galluogi dysgwyr, rhieni a gofalwyr a chymunedau i’w weld ar waith ac i roi adborth.” 
Bydd rhagor o fanylion am y dull hwn yn cael eu cyhoeddi dros yr wythnosau nesaf. 

 

Roedd yr ymgynghoriad hefyd yn dangos cefnogaeth ar gyfer newid enw’r pwnc 'Addysg Grefyddol'. Y dewis mwyaf poblogaidd gan ymatebwyr oedd 'Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg ' ac, o ganlyniad, cadarnhaodd y Gweinidog y byddai enw'r pwnc yn newid pan ddaw'r cwricwlwm newydd i rym.