Cyhoeddi Dr Elin Jones yn Llywydd y Brifwyl eleni

Cyhoeddwyd mai Dr Elin Jones fydd Llywydd yr Ŵyl, Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni. Bydd yn annerch cynulleidfa’r Pafiliwn o’r llwyfan yn ystod wythnos y Brifwyl a gynhelir yn Nolydd y Castell, Y Fenni.

Mae Elin Jones yn adnabyddus am ei chyfraniad arbennig i hanes Cymru ac i ymwybyddiaeth o afiechyd meddwl, ac fe’i hurddwyd er anrhydedd i Orsedd y Beirdd yn yr Eisteddfod y llynedd ar sail ei harbenigedd yn y meysydd hyn.  Mae’n byw yn Ystrad Mynach, bro ei mebyd, ar ôl blynyddoedd yng Nghaerdydd.

 

Yn un o haneswyr blaenaf Cymru, mae’n gweithio fel ymgynghorydd annibynnol ym maes hanes, addysg, llywodraeth a gwleidyddiaeth ers dros ugain mlynedd.  Bu’n gyfrifol am ddatblygu’r cwricwlwm hanes yng Nghymru o 1996 i 2006, ac am gomisiynu adnoddau dysgu, ynghyd â chynghori rheoleiddwyr cymwysterau TGAU, UG ac U yn hanes a llywodraeth a gwleidyddiaeth yn ystod y cyfnod.

 

Fe’i penodwyd i gadeirio’r tasglu i adolygu’r Cwricwlwm Cymreig a Hanes gan y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau yn 2012, rhan o’r adolygiad ehangach ar y cwricwlwm yng Nghymru a gyhoeddwyd y llynedd.

 

Yn ogystal â’i gwaith ym maes hanes Cymru, mae Elin Jones yn lladmerydd pwysig ac ysbrydoledig ynglŷn ag iechyd meddwl yma yng Nghymru, gyda’i pharodrwydd i siarad yn sensitif am ei phrofiad teuluol a phersonol yn gysur a chefnogaeth i lawer dros y blynyddoedd.  Hi yw Cadeirydd Ymddiriedolwyr Hafal, sef prif elusen iechyd meddwl Cymru.

 

Mae’n weithgar iawn mewn nifer fawr o wahanol feysydd gan roi’i hamser i bob math o sefydliadau a chymdeithasau lleol a chenedlaethol.  Mae’n Llywydd Clwb Bechgyn a Merched Ystrad Mynach, Cadeirydd Merched y Wawr Cwm Rhymni a Chadeirydd Is-bwyllgor Addysg Confensiwn y Siartwyr, Casnewydd. Mae’n aelod o’r tasglu sy’n cynghori’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y defnydd o’r Gymraeg yn y Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac yn aelod o Banel Ymgynghorol y Bywgraffiadur Cymreig.

 

Y Wenhwyseg

 

Mae hefyd yn aelod o bwyllgorau Menter Treftadaeth Ysgolion Cymru, Archif Menywod Cymru, MOROL, a Chanolfan Gristnogol Gymunedol Siloh Ystrad Mynach.  Mae hi hefyd yn gallu siarad yr Wenhwyseg, tafodiaith ardal Gwent.

 

Mae Elin Jones yn dilyn amryw o Gymry amlwg fel Llywydd yr Ŵyl dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys y gwyddonydd, yr Athro Syr John Meurig Thomas, y barnwr Nic Parry, cyn Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, a’r cyfarwyddwr theatr a’r actor, Daniel Evans.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru