Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd yn agosau

Gyda dim ond dyddiau i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio.

Cynhelir y Cyhoeddi yng nghanol y brifddinas, gyda llwyfan arbennig ar lawnt Neuadd y Ddinas ar gyfer perfformiadau gan artistiaid lleol gan roi blas o’r hyn sydd i ddod y flwyddyn nesaf yn yr Eisteddfod ei hun.

 

Yn unol â thraddodiad, cynhelir gorymdaith ddechrau’r prynhawn, gan gynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau a chymdeithasau lleol ynghyd â Gorsedd y Beirdd, i groesawu’r Eisteddfod i’r ardal, a chyflwyno’r ardal i’r Eisteddfod.  Bydd yr orymdaith yn cychwyn o Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd toc ar ôl 14.00 a cherdded drwy’r dref cyn dychwelyd i Barc Cathays a lawnt Neuadd y Ddinas, lle y cynhelir pinacl y diwrnod sef Seremoni’r Cyhoeddi ei hun, gan roi cyfle i drigolion ac ymwelwyr weld un o seremonïau lliwgar yr Orsedd.

 

Yn hanesyddol, mae’n rhaid cyhoeddi bwriad Eisteddfod i ymweld ag ardal o leiaf blwyddyn a diwrnod cyn cychwyn y Brifwyl.  Yn ogystal, dyma pryd y cyhoeddir y Rhestr Testunau, sef y rhestr o gystadlaethau a gwybodaeth i unrhyw un sy’n dymuno mynd ati i gystadlu'r flwyddyn nesaf. 

 

Yr Archdderwydd, sef pennaeth yr Orsedd sy’n arwain y seremoni bwysig hon, gyda chadeirydd y pwyllgor gwaith lleol, Ashok Ahir, yn cyflwyno’r copi cyntaf o’r Rhestr Testunau i’r Archdderwydd.  Unwaith y mae’r copi wedi’i rannu, mae’r wybodaeth yn gyhoeddus a’r gyfrol yn mynd ar werth mewn siopau ar hyd a lled Cymru.

 

Bydd criw o enethod ifanc y dalgylch yn cymryd rhan yn y seremoni hefyd, sef merched y Ddawns Flodau.  Mae’r Ddawns yn rhan liwgar o holl seremonïau’r Orsedd, a chriw o enethod 8 i 10 oed o ysgolion lleol sydd yn perfformio’r ddawns a seiliwyd ar batrwm casglu blodau o’r caeau.  Mae’r merched wedi bod wrthi’n ymarfer ers wythnosau, a chawn gyfle i fwynhau’r perfformiad fel rhan o’r seremoni.

 

Dathliad lliwgar

 

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Ashok Ahir, “Mae’r Cyhoeddi yn un o draddodiadau’r Eisteddfod, yn ddathliad lliwgar o’r hyn sydd i ddod.  Ychydig iawn sydd wedi newid yn y digwyddiad yma dros y blynyddoedd, a dyma sy’n ei wneud yn unigryw ac yn hynod draddodiadol. 

 

“Ein gwaith ni dros y flwyddyn nesaf yw darbwyllo pobl Caerdydd bod yr Eisteddfod ei hun, yr wythnos ym mis Awst, yn bell o fod yn draddodiadol, ein bod ni wedi newid cymaint dros y blynyddoedd diwethaf, a’n bod ni erbyn hyn yn cael ein hystyried fel un o’r gwyliau mawr, gyda’r cystadlu yn galon iddi, a gweithgareddau eraill o bob math yn digwydd o’i chwmpas.

 

“Rydym wedi bod wrthi’n gweithio’n galed yn lleol ers misoedd lawer yn codi ymwybyddiaeth ac arian a braf yw gweld bod cymaint o gefnogaeth yma i’r Eisteddfod yn barod.  Diolch i bawb sydd eisoes wedi bod yn rhan o’r paratoadau a diolch i’r Cyngor sydd wedi cefnogi’r gwaith dros y misoedd diwethaf.  Mae’n argoeli’n arbennig o dda ar gyfer y misoedd nesaf, a gobeithio y daw pobl o Gymru gyfan atom i fwynhau’r Cyhoeddi dros y penwythnos.”

 

Yn ogystal â’r Cyhoeddi, cynhelir Cymanfa Ganu Eglwys y Tabernacl, Yr Aes, nos Sul 25 Mehefin am 19.30, ac mae croeso cynnes i bawb ymuno yn y noson honno hefyd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru