Cyhoeddi prif weithredwr newydd Cyngor Sir Gâr

02/05/2019

Categori: Addysg, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddwyd ddoe mai Wendy Walters yw prif weithredwr newydd Cyngor Sir Gâr sy’n golygu mai hi yw’r ferch gyntaf i gael y swydd o redeg y Cyngor.

Mae Wendy yn olynu Mark James, y Prif Weithredwr presennol sydd ar fin ymddeol, wedi iddo arwain y Cyngor yn llwyddiannus am yr 17 mlynedd diwethaf.

 

Cafodd y Cyfarwyddwr Adfywio a Pholisi presennol ei benodi heddiw gan 74 o Gynghorwyr y Cyngor Llawn yn dilyn proses recriwtio drylwyr a gwrthrychol a oedd yn cynnwys arbenigwyr recriwtio uwch allanol, gyda chefnogaeth Pwyllgor Penodi 'A’.

 

Yr Arweinydd, sef y Cynghorydd Emlyn Dole, oedd y cyntaf i longyfarch y Prif Weithredwr newydd ar ran y Cyngor, gan ddweud y bydd yn brif swyddog cadarnhaol sy'n ysbrydoli.

 

“Rwy'n am fod y cyntaf i longyfarch Wendy ar y penodiad," meddai.

 

“Mae'r broses recriwtio tri diwrnod wedi bod yn un heriol sy'n gofyn llawer, ac mae pob ymgeisydd ar y rhestr fer wedi dangos cryfder ac uchelgais.

 

“Roeddem yn bendant ein bod am gael prif swyddog a fyddai'n rhan annatod o ddatblygu'r awdurdod, a chryfhau ein proffil fel Cyngor uchelgeisiol, blaengar sy'n cyflawni ar gyfer ein trigolion, ein busnesau a'n partneriaid.

“Drwy benodi Wendy rwyf yn hyderus y byddwn yn gwneud hynny, gydag egni o'r newydd a dycnwch i ysgogi ein huchelgeisiau, i ysbrydoli ein gweithlu ac i gyflawni dros ein cymunedau.

"Wrth i ni symud drwy gyfnod o newid yn y misoedd nesaf, byddwn yn cydweithio'n agos â'n Prif Weithredwr sy'n ymddeol, er mwyn cynllunio a sicrhau bod y broses o newid dwylo yn digwydd yn hwylus.

“Mae'n gyfnod cyffrous, ac rwy'n siŵr y bydd Wendy yn helpu i sicrhau bod y sir yn mynd o nerth i nerth.”

 

Cafodd Wendy Walters wedi gweithio ym myd llywodraeth leol ers 16 mlynedd ac mewn swyddi uwch-reoli yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ers mwy na 24 mlynedd.

Hi yw Cyfarwyddwr Adfywio a Pholisi presennol y Cyngor, ac mae wedi gwasanaethu'r Cyngor fel Prif Weithredwr Cynorthwyol a Phennaeth Datblygu Economaidd.

 

Mae rhan bwysig wedi bod gan Wendy mewn sawl cynllun rhanbarthol cydweithredol, o ran sicrhau a gweithredu rhaglenni cyllid ariannol a rhaglenni'r UE, ynghyd â datblygiadau adfywio gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer Sir Gaerfyrddin.

 

Hi yw'r Dirprwy Swyddog Canlyniadau presennol ar gyfer etholiadau.

 

Merch o Sir Gâr

 

Dywedodd Wendy: “Wedi fy ngeni a'm magu yn Sir Gâr, mae'n fraint ac yn anrhydedd i mi gael y cyfle hwn mor agos at fy nghartref, teulu a ffrindiau. Mae’n anrhydedd i mi fy mod wedi ennill hyder y Cyngor i arwain fel Prif Weithredwr newydd, ac rwy'n edrych ymlaen at yr heriau sydd o'n blaenau.

 

“Fel awdurdod lleol, nid yw Cyngor Sir Caerfyrddin yn ofni bod yn feiddgar ac yn uchelgeisiol, ac mae hynny'n rhywbeth a fydd yn fy ngyrru wrth i mi weithio gyda'n tîm ymroddedig o swyddogion ac aelodau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd i'n cymunedau a mentrau adfywio cyffrous i greu dyfodol cryf i Sir Gâr.”