Cyhoeddi rhaglen Eisteddfod AmGen

Fe gyhoeddwyd manylion rhaglen Eisteddfod AmGen 2021, gyda bron i 200 o ddigwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu cynnal drwy gydol yr wythnos o 31 Gorffennaf – 8 Awst.

Mae rhai uchafbwyntiau eisoes wedi’u cyhoeddi, gan gynnwys yr Eisteddfod Gudd, fydd yn ffrydio’n fyw drwy gydol y penwythnos cyntaf, gyda chyngerdd arbennig ar S4C nos Sadwrn 7 Awst; Gig y Pafiliwn, fydd yn cael ei ffrydio ar-lein, mewn pedair canolfan, ac i’w chlywed ar BBC Radio Cymru, a Cabarela, fydd hefyd yn ddarllediad ar-lein byw o Ganolfan yr Egin, Caerfyrddin.
 
Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, “Ry’n ni’n hynod falch i gyhoeddi ein rhaglen ar gyfer yr Eisteddfod AmGen heddiw  Fel llynedd, mae amrywiaeth eang o ddigwyddiadau ar draws pob un o’n his-bafiliynau, gyda chymysgedd wych o sgyrsiau, sesiynau artistig, cerddoriaeth a phob math o genres diwylliannol a chelfyddydol. Ry’n ni’n sicr y bydd y rhaglen yn apelio at Eisteddfodwyr selog ac yn llwyddo i ddenu cynulleidfaoedd newydd atom.
 
“Ry’n ni hefyd yn falch iawn o’r cyfle i gyd-hyrwyddo ein gweithgareddau mewn partneriaeth gyda BBC Radio Cymru ac S4C.  Y bwriad yw gwneud yn siŵr bod y daith o amgylch y Maes mor hygyrch a syml â phosibl i bawb drwy gydol yr wythnos.  Mae’r cydweithio yma’n mynd i wneud yn siŵr ein bod ni’n arwain ein cynulleidfa at gynnwys ar blatfformau ein gilydd.”
 
Dywedodd Elen Rhys, Comisiynydd Adloniant S4C, “Er nad oedd Eisteddfod fel y disgwyl yn Nhregaron eleni, ry’n ni’n falch iawn o gyhoeddi bod gwledd o gynnwys Eisteddfod AmGen ar gael ar S4C.   O’r cystadlu i’r cyngherddau Cudd, o’r Seremonïau i holl elfennau amrywiol yr Ŵyl, yn sicr does dim prinder o ddewis.  
 
“Mae’r cydweithio agos rhwng y bartneriaeth bwysig gyda’r Eisteddfod a’r BBC wedi sicrhau bod yr Ŵyl ar gael i bawb eleni ac ar draws bob llwyfan.“   
Ychwanegodd Rhuanedd Richards, Cyfarwyddwr Cynnwys a Gwasanaethau BBC Cymru, “Rwy’n sicr fod Eisteddfod AmGen 2021 wedi datgloi’r clo mawr eleni ac wedi agor y drws ar weithgarwch rhyfeddol, ac mae’n fraint i BBC Cymru fod yn rhan o’r bartneriaeth bwysig yma.
 
“Ar radio, ar deledu ac ar arlein, fe fydd ein gwasanaethu yn rhoi llwyfan haeddiannol i’r Eisteddfod AmGen – y prif seremonïau, y cystadlu a’r holl sesiynau gwych fydd i’w gweld. Ac ar ben ein rhaglenni radio a theledu fe gewch y newyddion diweddaraf ar wefan BBC Cymru Fyw drwy gydol yr ŵyl.”
 
Un datblygiad pendant ers y llynedd yw bod cystadlu’n cael lle amlwg yn y rhaglen, gyda BBC Radio Cymru ac S4C yn darlledu oriau o gystadlaethau bob dydd.  Bydd cyfle i gael sgwrs gydag ambell feirniad ac enillydd yn ystod yr wythnos, gyda’r canlyniadau llawn a blas o’r cystadlu yn ymddangos ar wefan ac ap BBC Cymru Fyw.
 
Bu beirdd a llenorion wrthi’n ddiwyd yn cyfansoddi dros fisoedd y gwanwyn, ac fe fydd cyfle i ddathlu llwyddiant enillwyr y prif gystadlaethau mewn seremonïau Gorseddol go wahanol, a fydd yn cael eu cynnal yn fyw gyda’r nos yn ystod y rhaglen uchafbwyntiau ar S4C ac i’w clywed ar BBC Radio Cymru.
 
Fe fydd y Fedal Ddrama a Gwobr Goffa Daniel Owen ar y nos Lun a Mawrth a bydd dirprwyaeth o’r Orsedd dan arweiniad yr Archdderwydd, yn cynnal y seremoniau ar y nos Fercher, Iau a Gwener wrth i ni ddarganfod a oes teilyngdod yng nghystadlaethau’r Goron, y Gadair a’r Fedal Ryddiaith.  Ar ddiwedd yr wythnos, bydd yr Eisteddfod yn cyhoeddi cyfrol y Cyfansoddiadau a’r Beirniadaethau sy’n cynnwys cynnyrch llenyddol yr ŵyl.
 
Ymysg yr uchafbwyntiau yn rhaglen weithgareddau’r Eisteddfod ei hun, mae rhagflas o ffilm sy’n dilyn y Prifardd Rhys Iorwerth ar bererindod farddonol, o amgylch Cymru, gig Tŷ Gwerin o Bell, wedi’i ffilmio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, gyda Pedair, Cerys Hafana ac Eve Goodman, ac fe fydd Y Lle Celf rhithwir yn dychwelyd gydag arddangosfa agored newydd sbon, unwaith eto wedi’i chreu gan Gynyrchiadau 4Pi.
 
Mae’r Zoomryson yn ôl eleni, yn dilyn ei lwyddiant y llynedd, dan ofal medrus y Meuryn, Tudur Dylan, gyda’r gystadleuaeth yn cael ei chynnal yn fyw bob prynhawn o ddydd Mawrth i ddydd Gwener am 13:00.  Perfformiad byw arall fydd y sioe deulu, Heriau’r Arch-ddrwgyn, gyda Anni Llŷn, Megan Llŷn a Tudur Phillips, gyda chyfle i fod yn rhan o’r gynulleidfa fyw o nos Lun i nos Wener er mwyn ymuno yn yr hwyl.
Yn ogystal, mae Huw Foulkes yn cyflwyno cyfres Y Cwt Cerdd, sy’n edrych ar faes cerddorol gwahanol bob noson, gyda chriw hwyliog o westeion, perfformwyr a digonedd o hwyl, fel rhan o arlwy pabell Encore.

 

Sut i wrando a gwylio

 

Bydd sesiynau’r holl is-bafiliynau, fel y Babell Lên, Tŷ Gwerin, Cymdeithasau ayb i’w gweld ar wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru ac ar sianel YouTube yr Eisteddfod.  Bydd uchafbwyntiau o’r sesiynau yma i’w clywed a’u gweld yn ystod arlwy BBC Radio Cymru ac S4C.
Cystadlu:  Gwyliwch a gwrandewch ar y cystadlu ar S4C a BBC Radio Cymru bob prynhawn.
Seremonïau ac Uchafbwyntiau: Bydd y seremonïau i’w gweld yn fyw ar S4C bob noson, gyda BBC Radio Cymru hefyd yn eu cyflwyno’n fyw mewn rhaglen arbennig.
 
Mae copïau o raglenni pob is-bafiliwn ar gael ar-lein, drwy glicio ar y wefan www.eisteddfod.cymru/amgen-2021-maes.