Cyhoeddi rhaglen lawn Tafwyl 2021

Mae'r artistiaid a fydd yn perfformio yng ngŵyl Tafwyl ym mis Mai wedi cael eu cyhoeddi, gyda'r Wyl eleni unwaith eto yn llawn dop o weithgareddau, a fydd yn cael ei ffrydio'n rhithiol i aelwydydd led-led Cymru a'r byd.

Ymhlith yr artistiaid cerddorol fydd yn ymddangos yn yr ŵyl mae Geraint Jarman, Mared,Cowbois Rhos Botwnnog, Ani Glass, Gwilym, a Breichiau Hir. Bydd 15 band yn perfformio ar draws dau lwyfan, wedi eu curadu gan Clwb Ifor Bach.

 

Bydd perfformiad hefyd gan fand oLydaw, EMEZI, trwy bartneriaeth rhwng Tafwyl ȃ’r ŵyl Lydaweg Gouel Broadel ar Brezhoneg(GBB).“Ar ôl blwyddyn dawel, dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at ddychwelyd i'r castell i chwarae yng Ngŵyl Tafwyl eleni.

 

Mi fydd yn gyfle arbennig i ffarwelio â chyfnod caled aci ddathlu dechrau newydd i ni gyd.” - Ani GlassBydd y digwyddiad yn ffrydio’n fyw ar AM o gartref yr ŵyl, Castell Caerdydd, dan ofal y cyflwynwyr Huw Stephens, Seren Jones a Tara Bethan.

“Dwi wrth fy modd i gyflwyno Tafwyl am y tro cyntaf gyda Huw a Tara eleni. Mae hi’n fraint i fod yn rhan o’r tîm, i ddarlledu o fy nghartref, Caerdydd, ac i fwynhau ein diwylliant. Ar ôl blwyddyn galed i bawb, dwi’n credu mai Tafwyl yw’r ffordd gorau oddathlu bywyd yn ail-ddechrau!” - Seren Jones

 

Yn ogystal â’r gerddoriaeth fyw bydd cyfuniad cyffrous o drafodaethau, sgyrsiau agweithgareddau i blant mewn rhaglen uchelgeisiol o ddigwyddiadau amrywiol. Ymysg y sgyrsiau mae sgwrs gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru wrth baratoi at fwynhau’r‘ Euros o adref’; recordiad arbennig o ‘Beti a’i Phobol gyda Sara Yassine’ (BBC Radio Cymru); a lansiad y podlediad LHDT+ cyntaf yn y Gymraeg, 'Esgusodwch Fi?'.

 

Llwyfan newydd

 

Bydd llwyfan newydd llawn sesiynau a thrafodaethau am iechyd a lles, gyda sesiynau i gynnwys podlediad meddwl.org gyda Tara Bethan ac Alun Saunders; gweithdai yoga ameddylgarwch; a sgwrs banel am hyder corff wedi’i drefnu gan Mari Gwenllïan HIWTI.I’r gynulleidfa iau bydd gweithdai TikTok, colur, coginio, a dawnsio i enwi dim ond rhai, a chyfle igymryd rhan mewn gweithdy rygbi gyda Gleision Caerdydd.

Bydd perfformiad arbennig gan ddisgyblion o 17 ysgol Gymraeg Caerdydd wedi ei drefnu gan The Welsh of the West End.

 

Wrth fwynhau arlwy’r ŵyl o adref, bydd modd archebu bwyd a diod yn syth i’ch gardd gan un o’r 12 o gwmnïau arlwyo sy’n cynnwys Ansh, West Pizza a St Cannas. Gallwch archebu Cwrw Tafwyl gan fragdy Tomos & Lilford; mwynhau sesiwn blasu gwin rhithiol gyda Vin Van Caerdydd;a bydd cyfle hefyd i ddathlu diwylliant, bwyd a threftadaeth Bae Teigr trwy gymryd rhan yng Nghlwb Swper yr elusen Oasis Cardiff.

 

Pen-blwydd

 

Wrth i Tafwyl ddathlu ei phen-blwydd yn bymtheg oed eleni, y bwriad yw adeiladu ar y profiadau newydd a ddaeth yn sgìl yr ŵyl rithiol llynedd, parhau i gynnal ei hysbryd croesawgar a chynhwysol, a throi’r her yn gyfle i ddenu cynulleidfaoedd newydd i brofi celfyddyd a diwylliantCymreig.Bydd rhai o ddigwyddiadau ffrinj yr ŵyl yn cychwyn ar 8 Mai, gydag un o’r prif ddigwyddiadau -gig elusenol Mind Cymru gydag Eden - yn digwydd ar noswyl Tafwyl (14 Mai).Ar ddydd Sadwrn 15 Mai bydd holl ddigwyddiadau’r ŵyl yn cael eu ffrydio’n fyw rhwng 10yb a9yh trwy gyfrwng platfform digidol AM. Bydd cyfle i fwynhau’r uchafbwyntiau ar S4C am 8yh, nos Sul 13 Mehefin. I weld rhaglen lawn yr ŵyl ac am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan a chyfryngau cymdeithasol Tafwyl.