Cylch meithrin yng Ngwynedd yn mynd o nerth i nerth

28/03/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Cylch Mudiad Meithrin y Felinheli yng Ngwynedd wedi bod yn brysur iawn dros y misoedd diwethaf yn hel arian er mwyn cadw’r Cylch ar agor yn ogystal â hel arian tuag at un broject newydd fydd o fudd i’r plant sydd yn mynychu sef sied a gardd newydd.

“Mae y sied bresennol wedi dyddio a ddim yn rhy saff a does ‘na ddim lawer o ddychymyg yn yr ardd bresennol”, meddai Siwan Haf, Cadeirydd pwyllgor y Cylch. “Rydym yn gweithio ar gynllun gyda adeiladwyr a thirlunwyr lleol ar ardd fydd yn annog dysgu tu allan ac yn dod a hapusrwydd i wynebau plant bach Felinheli am flynyddoedd i ddod gobeithio”.

 

Yn ogystal a trwy weithgareddau hel arian amrywiol fel Noson Gomedi lwyddiannus cafodd ei gynnal yn Shed, Felinheli a gig Daniel Lloyd a Mr. Pinc cyn y Dolig, mae Meleri Jones, aelod o Bwyllgor y Cylch wedi bod yn brysur yn cael grantiau gan wahanol sefydliadau.

 

Fe fydd Beth Horrocks sy’n fam un o blant y Cylch yn rhedeg Marathon Llundain am y tro cyntaf a hynny ar Ebrill 22.

 

Dywedodd Beth:”Dwi’n byw yn Y Felinheli ers 5 mlynedd ac yn fam i dri o blant, oed 18mis, 3 a 6. Bob blwyddyn mae angen codi arian i gadw y Cylch Meithrin i fynd. Mae’n gwneud gwaith da i'r gymuned, a mae'n bwysig i sicrhau nad yw’n cau. Mae Hollie fy merch yn mynd i Cylch dydd Llun i dydd Gwener a mwynhau yn enfawr, bob tro gwên ar ei gwyneb pan mae hi'n dod allan. Mae'r Cylch yn rhoi cyfle iddyn nhw gymdeithasu gyda plant eraill o'r pentre, cael hwyl yn profi canu, downsio, crefft trwy gyffrwng y Gymraeg, ac yn baratoia d da i amser pan mae Ysgol llawn amser yn dechrau

 

Codi arian

 

Mae hefyd digwyddiad codi arian i Cylch y Felinheli yn digwydd yn Neuadd Goffa y Felinheli ar fore Ebrill 14 rhwng 10 a 12 yng nghwmni Dafydd Ian a Hefin Elis -  ‘Cwm Rhyd y Rhosyn’. Mae ticedi yn £5 ac ar werth yn swyddfa bost Y Felinheli ac yn siop Na-Nog, Caernarfon ac mae croeso i bawb!

 

Os ydych yn fusnes lleol yn teimlo y gallwch chi gyfrannu tuag at yr ardd newydd mewn unryw ffordd (drwy ddarparu deunyddiau ayb), byddai’r pwyllgor yn hynod o falch o glywed gennych.