Cymdeithas yr Iaith yn cefnogi cynghorau sir yn gwrthod talu grantiau i dai haf

27/04/2020

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Mark Drakeford yn cefnogi’r cynghorau sir yng Nghymru sydd wedi gwrthwynebu talu grantiau i berchnogion ail gartrefi a thai haf, lle mae’r perchnogion wedi trosi’r tai i fod yn fusnes er mwyn cael manteision ariannol.

Mae’r llythyr yn croesawu’r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu gosod canllawiau penodol er mwyn cynorthwyo cynghorau sir pan fyddant yn asesu ceisiadau am grantiau o’r fath. Mae'r rhain yn cynnwys bod cyfrifon masnachu ar gael ar gyfer y ddwy flynedd yn uniongyrchol cyn blwyddyn ariannol gyfredol y busnes, bod y tai wedi'u gosod am isafswm o ddiwrnodau y flwyddyn ariannol ddiwethaf a gosod yr eiddo yw prif ffynhonnell incwm y perchennog.

 

Mae’r mudiad hefyd yn galw ar y Llywodraeth i sicrhau bod digon o adnoddau i alluogi cynghorau i asesu ceisiadau am grantiau yn ofalus, ac yn pwysleisio y dylai fod yn rheidrwydd ar bob cyngor i wneud hyn cyn dyfarnu grant.

 

Pwnc llosg

 

Meddai Robat Idris, cadeirydd grŵp cymunedau Cymdeithas yr Iaith: “Mae ail gartrefi a thai haf yn bwnc llosg yn ystod argyfwng Covid-19. Blaenoriaeth ein cynghorau a’n llywodraeth ydy cefnogi pobl a busnesau Cymru. Mae’n hollbwysig sicrhau nad ydy arian sydd i fod ar gyfer anghenion Cymru yn ystod yr argyfwng yn mynd i bobl sydd â’r modd i brynu ail dŷ, yn arbennig pan mae cymaint o bobl Cymru yn cael trafferth fforddio prynu neu rentu cartref.

 

Pan fydd y cyfnod anodd yma wedi mynd heibio, bydd angen bwrw golwg o'r newydd ar fater tai, eu perchnogaeth, a'r effeithiau ar ein cymunedau. Mae'r sefyllfa bresennol wedi tynnu sylw at broblem ddyfnach sy'n wynebu ein cymunedau, ac mae'n hen bryd i Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â'r mater."