Cymru'n ailgylchu mwy nag unman arall ym Mhrydain

16/12/2015

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Yn ôl Ystadegau Llywodraeth Prydain ar wastraff a gyhoeddwyd gan yr Adran Amgylchedd heddiw, ailgylchodd cartrefi yng Nghymru 54.8 y cant o'u gwastraff y llynedd yn 2014. Mae hyn yn cymharu â 44.8 y cant yn Lloegr, 43.6 y cant yng Ngogledd Iwerddon a 41 y cant yn yr Alban.

 

Yn ystod y pedair blynedd ers i Defra gasglu'r data hwn, mae cartrefi yng Nghymru wedi gwella eu cyfradd ailgylchu o 44 y cant (yn 2010) i bron 55 y cant (yn 2014). Mae hynny bron yn ddeg pwynt canrannol yn uwch na'r cyfartaledd yn y DU (44.9).

 

Dywedodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant, "Cymru yw'r unig wlad yn y DU i osod targedau ailgylchu statudol. Mae'r ffaith ein bod ni'n arwain y DU yn hyn o beth yn dangos bod ein gwaith yn talu ffordd. Mae awdurdodau lleol yng Nghymru eisoes wedi taro targed Ewrop i ailgylchu 50 y cant erbyn 2020."

 

"Mae'n bwysig ein bod ni'n dal ati i ailgylchu i gael y manteision economaidd ac amgylcheddol rydym am eu cyflawni dros Gymru."

 

Yn ôl Carl Sargeant, "Mae ein strategaeth Tuag at Ddyfodol Diwastraff, yn nodi sut y byddwn yn rheoli gwastraff yng Nghymru i greu manteision i'n heconomi a'n lles cymdeithasol yn ogystal ag i’r amgylchedd. Mae’r strategaeth yn amlinellu’r camau y mae’n rhaid i bob un ohonom eu cymryd os ydym am gyflawni ein huchelgais o ddod yn genedl ailgylchu erbyn 2025 ac yn wlad ddiwastraff erbyn 2050."

 

Ychwanegodd, "Mae'r ffigyrau hyn yn dyst i ymrwymiad deiliaid cartrefi ac awdurdodau lleol ar hyd ac ar led Cymru. Bydd gweithio i wneud y mwyaf o'n hadnoddau'n dod â manteision economaidd ac amgylcheddol, ac rwy'n bwriadu parhau i weithio'n galed ag awdurdodau lleol i'w helpu nhw i wella o hyd."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru