Cyngor Ceredigion yn annog busnesau'r Sir i ymgeisio am nawdd

17/04/2020

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae busnesau yng Ngheredigion yn cael eu hannog i ymgeisio am grant busnes gan Lywodraeth Cymru.

Mae ceisiadau bron i 900 o fusnesau wedi cael eu cymeradwyo eisoes ac mae £11.7m o arian grant wedi’i roi yn barod.
 
Bydd mwy o fusnesau’n gymwys am y grant, ac anogir iddynt wneud cais.
 
Gall busnes fod yn gymwys i gael grant busnes a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi busnesau yng Nghymru drwy bandemig y Coronafeirws.
 
Mae Cyngor Sir Ceredigion yn rheoli’r grantiau ar ran Llywodraeth Cymru.
 
Mae manylion y grantiau hyn a ffurflen gais ar-lein ar gael ar wefan Cyngor Sir Ceredigion: . Cliciwch ar ‘Cymorth i Fusnesau’ yna’r tab ‘Grantiau ar gyfer Busnes (Awdurdod Lleol)’ i gyflwyno cais drwy ffurflen ar-lein.
 
Mae dau grant ar gael i fusnesau:
 
Mae’r grant cyntaf o £25,000 ar gael i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sy’n meddiannu eiddo sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000. Mae hyn yn golygu busnesau sy’n meddiannu eiddo megis siopau, bwytai, caffis, lleoedd yfed, sinemâu, lleoliadau cerddoriaeth byw, gwestai, adeiladau lletya a llety hunanarlwyo.

 

Ar gael i bob busnes

 

Mae’r ail grant o £10,000 ar gael i bob busnes sy’n gymwys ar gyfer Rhyddhad Ardrethi Busnes Bach yng Nghymru gyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai. Mae hwn ar gael i bob sector ac nid yw hyn wedi’i gyfyngu i fusnesau manwerthu, hamdden neu letygarwch yn unig.

 

Mae’r dudalen ‘Cymorth i Fusnesau’ ar y wefan hefyd yn darparu gwybodaeth ynghylch y cymorth pellach sydd ar gael gan ystod o sefydliadau, gan gynnwys:

·       Rhyddhad Ardrethi Busnes a benthyciadau i fusnesau
·       Y Cynllun Cadw Swyddi
·       Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig
·       Cymorth i Ffermwyr ac Amaethyddiaeth
·       Cronfeydd amrywiol ar gael i sectorau penodol.