Cyngor Gwynedd yn ymfalchio yn y cynnydd mewn gwasanaethau Cymraeg ar-lein

10/07/2020

Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae adroddiad blynyddol Cyngor Gwynedd ar weithrediad safonau’r Gymraeg wedi ei gyhoeddi ac mae'r awdurdod yn ymfalchio yn cynnydd sy'n cael ei wneud o ran gwasanaethau Cymraeg ar-lein.

Mae’r adroddiad diweddaraf hefyd yn cadarnhau fod Cyngor Gwynedd yn gwneud cynnydd sylweddol o ran y defnydd o’r Gymraeg mewn gwasanaethau ar-lein. Mae’r gwaith yma yn cynnwys ymdrechion i ddwyn perswâd ar gwmnïau meddalwedd rhyngwladol i sicrhau fod cyfieithu ar y pryd ar gael fel y gellir cynnal cyfarfodydd rhithiol yn gyfan gwbl ddwyieithog. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar yr iaith Gymraeg: “Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn dangos y gwaith caled sydd yn cael ei wneud o fewn y Cyngor i wthio’r ffiniau o ran cynnig gwasanaethau cyfrwng Cymraeg i’n trigolion.  
 
“Rydym yn arbennig o falch o’r datblygiadau ym maes technoleg ac o’r ffordd y mae ein swyddogion yn cymryd cyfrifoldeb am sicrhau bod pob system ac ap yn gweithio yn Gymraeg.
 
“Rydw i’n hynod falch o’r ffordd rydan ni fel Cyngor wedi defnyddio ein dylanwad fel y sir gyda’r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg i ddylanwadu ar gwmnïau allanol rhyngwladol i ddatblygu pecynnau technoleg gwybodaeth Cymraeg.
 
“Yn hynny o beth, mae perthynas dda wedi datblygu gyda’r Comisiynydd iaith a’i swyddogion dros y flwyddyn ddiwethaf, ac rydym yn croesawu’n fawr y cyfle i gydweithio gyda nhw i oresgyn rhai o’r rhwystrau sydd yn ein hatal ar hyn o bryd rhag cynnig y gwasanaeth gorau un i drigolion y sir.”

 

Cynnydd da


 
Mae’r adroddiad hefyd yn nodi cynnydd da ar y gwaith o asesu effaith ar yr iaith, gyda threfn newydd yn ei lle ar gyfer monitro Datganiadau Iaith ceisiadau cynllunio. Mae canllawiau asesu effaith mewnol newydd hefyd yn cael eu datblygu fydd yn gwella cydymffurfiaeth gyda’r Safonau.
 
Mae copi o adroddiad blynyddol ar weithrediad safonau’r Gymraeg ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd yma: www.gwynedd.llyw.cymru/SafonauIaith