Cyngor Sir Gâr yn cyhoeddi adroddiad am yr Iaith Gymraeg yn ystod y pandemig

08/10/2021

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi adroddiad yn ystyried y cyfleoedd i hyrwyddo a datblygu'r Gymraeg yn ystod y pandemig Covid-19.

Mae'r Cyngor yn llunio adroddiad blynyddol sy'n canolbwyntio ar y modd y mae'n gweithredu Safonau'r Gymraeg.

Dywedodd y Cyngor ei fod yn falch o fod wedi darparu gwasanaethau cwbl ddwyieithog er gwaethaf heriau sefyllfa a newidiodd yn gyflym lle tarfwyd ar wasanaethau a lle bu'n rhaid i'r gweithlu addasu i weithio gartref.

 

Yn ogystal â chyfleu negeseuon cyhoeddus allweddol yn ddwyieithog, aeth y Cyngor ati hefyd i gynorthwyo partneriaid i ymgysylltu â chymunedau lleol a chynorthwyo staff i gadw mewn cysylltiad â'i gilydd yn rhithwir.

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo'r Gymraeg: “Er gwaethaf blwyddyn o newidiadau mawr i'n ffyrdd o weithio, rydym yn hynod falch ein bod wedi parhau i weithredu'n ddwyieithog a darparu gwasanaethau Cymraeg o safon i breswylwyr Sir Gaerfyrddin.
“Gwnaethom achub ar bob cyfle i hyrwyddo'r Gymraeg ar draws y Sir a chynorthwyo ein partneriaid i wneud hynny hefyd.

 

“Mae'r adroddiad yn dangos ein dull rhagweithiol o drefnu cyngherddau Cymraeg rhithwir, gweithgarwch rhithwir i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg ymhlith ein staff, yn ogystal â chefnogi ein partneriaid i greu cymunedau Cymraeg newydd ar-lein.

 

Ymdrech sylweddol

 

“Gwnaed ymdrech sylweddol hefyd i greu cyfleoedd i staff barhau i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg a defnyddio'r Gymraeg yn gymdeithasol trwy ddulliau rhithwir, ond rydym yn ymwybodol y gallai llai o gyswllt wyneb yn wyneb gael effaith ar y defnydd o Gymraeg achlysurol ac felly mae hwn yn faes y byddwn yn awr yn canolbwyntio ein hymdrechion arno.”

 

Ychwanegodd: “Rydym yn gobeithio gallu parhau i hyrwyddo'r Gymraeg gyda hyder o'r newydd ein bod yn gallu gweithredu'n ddwyieithog pa bynnag rwystrau sydd yn ein ffordd.”

 

Darllenwch yr adroddiad llawn, dysgwch am ymrwymiad Cyngor Sir Caerfyrddin i'r Iaith Gymraeg, ac am ffynonellau cyngor a chymorth i gymunedau, teuluoedd, staff a busnesau, trwy fynd i'r wefan