Cynhadledd i drafod gwarchod dyfodol y Gylfinir

23/01/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae cynhadledd bwysig yn cael ei chynnal yng nghanolbarth Cymru er mwyn ceisio achub un o’r adar sydd dan y bygythiad mwyaf yng Nghymru.

Mae yna bryder cynyddol y bydd gylfinirod sy’n bridio yn diflannu o Gymru yn ystod y degawdau nesaf oni wneir rhywbeth i newid eu tynged.

 

Yn awr, bydd arbenigwyr ar adar, ffermwyr, cadwraethwyr, llunwyr polisïau a rheolwyr tir yn cyfarfod yn Llanfair-ym-Muallt ar 24 Ionawr i drafod dyfodol yr aderyn a sut y gellir ei helpu.

 

Rhwng 1993 a 2006 gwelwyd gostyngiad o 81% yn nifer y gylfinirod yng Nghymru. Amcangyfrifir yn awr mai rhyw 500 yn unig o barau bridio sydd ar ôl yng Nghymru. Credir mai bridio aflwyddiannus a cholli safleoedd bridio sy’n bennaf gyfrifol am hyn.

 

Iolo Williams y cadwraethwr a fydd yn agor y gynhadledd, a bydd y mynychwyr yn cael gwybod sut y gellir helpu i newid tynged yr aderyn cyn belled â’n bod yn gweithredu’n ddi-oed.

 

Ar ôl cael cyfres o gyflwyniadau’n sôn am brosiectau’n ymwneud â gylfinirod fe fydd yna drafodaethau’n cael eu cynnal am waith cadwraeth ymarferol penodol.

 

Camau gweithredu

 

Meddai Patrick Lindley, uwch adaregydd yn Cyfoeth Naturiol Cymru: “Gylfinirod yw un o’r prif flaenoriaethau o safbwynt gwarchod adar yng ngwledydd Prydain, ac mae’n hollbwysig inni weithio gyda’n gilydd i warchod y boblogaeth sydd ar ôl a gwrthdroi’r dirywiad.

 

“Bydd y gynhadledd yn trafod gwaith adfer a wnaed yn y gorffennol a syniadau ymarferol a fydd yn ein helpu i ddatblygu camau gweithredu realistig ar gyfer cynyddu niferoedd yr adar eiconig yma yng Nghymru.”

 

Meddai Mary Colwell, y cyd-drefnydd: “Mae’r gylfinir yn rhan annatod o dreftadaeth Cymru. Mae wedi ysbrydoli beirdd, cerddorion a llenorion Cymru ers cenedlaethau. ‘Galwad natur wyllt’ yw galwad yr aderyn hwn. Trasiedi fyddai caniatáu iddo ddiflannu a ninnau’n dal i fod ag amser i’w achub.”

 

Dim amser i’w golli

 

Meddai Dave Smith, Uwch Swyddog Cadwraeth yr RSPB: “Does dim amser i’w golli gyda’r gylfinir. “Rhaid inni weithio gyda’n gilydd i ddatblygu a gweithredu camau ymarferol a fydd yn galluogi ffermwyr a pherchnogion tir i ddarparu cynefin ar gyfer bywyd gwyllt, fel gylfinirod, ochr yn ochr â ffyrdd proffidiol o weithio.