Cynllun i drawsnewid hen neuadd farchnad Llandeilo

20/11/2018

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae hen neuadd y farchnad yn Llandeilo, sy'n adfail ar hyn o bryd, i'w drawsnewid yn ganolfan wledig ar gyfer cyflogaeth a digwyddiadau, gan greu hyd at 45 o swyddi newydd yn y dref.

Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am y cynlluniau cyffrous i ailddefnyddio'r adeilad hanesyddol.

 

Cafwyd sêl bendith y Bwrdd Gweithredol ddoe (Tachwedd 19, 2018), felly bydd swyddogion adfywio yn mynd ati'n awr i weithio'n agos gyda gwahanol gyrff cyllido er mwyn sicrhau cyllid i roi'r prosiect ar waith.

 

Mae cynlluniau cychwynnol yn cynnwys lle gwaith ar gyfer busnesau gwledig bach a chanolig eu maint ac academi, menter wledig newydd, cyfle i logi'r lleoliad â lle hyblyg ar gyfer digwyddiadau a marchnadoedd, a chaffi. 

 

Yn amodol ar gael caniatâd cynllunio, rhagwelir y gallai'r prosiect gychwyn mor gynnar ag 2020.

 

Saif yr adeilad rhestredig Gradd II o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg yng nghanol Llandeilo.

 

Yn ôl y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor a'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio, golyga lleoliad a maint yr adeilad ei fod yn fan delfrydol i fusnesau a grwpiau cymunedol.

“Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda nifer o bartïon â diddordeb ar ddatblygiad a fyddai'n golygu bod yr adeilad hanesyddol hwn yn cael ei ddefnyddio unwaith eto at ddibenion economaidd. Fodd bynnag mae cost datblygu'r adeilad rhestredig hanesyddol hwn yn rhagori cryn dipyn ar ei werth terfynol tebygol, ac oherwydd hynny mae sawl un o'r partïon hyn wedi methu gwireddu eu gweledigaeth," dywedodd y Cynghorydd Dole.

 

‘Wedi dweud hynny, mae cyfle wedi codi i ni gael cyllid allanol i gyflwyno prosiect trawsnewidiol a fydd yn sicrhau bod yr adeilad hanesyddol hwn yn cael ei ddefnyddio at ddibenion economaidd unwaith yn rhagor.

“Yn dilyn penderfyniad y Bwrdd Gweithredol ddoe, bydd swyddogion yn cydgysylltu â chyllidwyr yn awr i sicrhau'r arian i gyflawni'r prosiect a'r caniatâd angenrheidiol i gychwyn ar y gwaith adeiladu ddechrau 2020.”

 

Defnydd buddiol

 

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: "Roedd y penderfyniad hwn i fuddsoddi £562,000 ar ffurf arian cyfalaf yn un syml. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio fel arian cyfatebol i ddenu rhagor o gyllid allanol sylweddol i’r Cyngor Sir a fydd yn golygu bod defnydd buddiol yn cael ei wneud o’r adeilad unwaith eto, gan greu hyd at 45 o swyddi newydd a rhywfaint o incwm i'r awdurdod."

Dywedodd y Cynghorydd Edward Thomas, yr aelod lleol dros Landeilo, ei fod yn falch iawn o glywed am y cynlluniau.

“Mae'r hen farchnad yn adeilad o sylwedd sydd wedi bod yn bwysig i economi Llandeilo dros y blynyddoedd," meddai.

“Yn anffodus ers 2001 mae'r adeilad wedi mynd rhwng y cŵn a'r brain, ac mae nifer o ddatblygiadau arfaethedig wedi mynd a dod. Gan hynny, rwy'n hynod blês fod Cyngor Sir Caerfyrddin yn mynd ar drywydd prosiect a fydd nid yn unig yn fuddiol i economi Llandeilo yn y dyfodol, ond yn diogelu dyfodol adeilad sydd o bwysigrwydd hanesyddol.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am faterion gwledig: "Rydym ni wedi ymrwymo i drawsnewid Economi Wledig Sir Gaerfyrddin ac i weithio gyda rhanddeiliaid allweddol yn nhrefi marchnad ein sir. Y disgwyl yw y bydd y ganolfan yn cynnig gweithle o safon i fusnesau a fydd yn helpu i gynnal swyddi a chreu swyddi newydd ar gyfer economi wledig Sir Gâr, ac rwy'n hyderus y caiff hyn ei groesawu.”