Cynlluniau i gyflwyno Isafswm pris i alcohol yng Nghymru

15/07/2015

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru fesur drafft heddiw a fyddai’n golygu fod gwerthu alcohol am lai na 50c yr uned yn drosedd yng Nghymru, gan ddilyn Senedd yr Alban i gynnig mesurau i daclo camdriniaeth alcohol.  

 

Mae ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru wedi amcangyfrif y byddai cyflwyno isafswm pris o 50c yr uned yng Nghymru’n arwain at lai o farwolaethau'r flwyddyn ac yn helpu i atal 1,400 o dderbyniadau i’r ysbyty.

 

 

Dywedodd y dirprwy weinidog Iechyd, Vaughn Gething y byddai’r cynlluniau hyn yn arwain at wella iechyd pobl Cymru,   “Mae mynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Yn 2013, cafwyd 467 o farwolaethau yn gysylltiedig ag alcohol yng Nghymru. Byddai wedi bod yn bosibl osgoi pob un o’r marwolaethau hyn.Mae’r Bil drafft newydd hwn yn dangos ein hymrwymiad cadarn i ddefnyddio ein pwerau deddfwriaethol i wella a diogelu iechyd pobl Cymru.’

 

Achub bywydau

 

Mae Vaughn Geithin yn teimlo y byddai cyflwyno isafswm pris yn effeithiol wrth daclo’r broblem, meddai, “Mae’r dystiolaeth yn dangos y byddai cyflwyno isafswm pris o 50c yr  uned yn effeithiol wrth leihau faint o alcohol sy’n cael ei yfed, y niwed sy’n gysylltiedig ag alcohol a’r costau a gysylltir â’r niwed hwnnw. Bydd yn achub bywydau, yn lleihau cyfraddau troseddu, yn helpu i sicrhau bod adnoddau gwerthfawr y GIG yn cael eu defnyddio’n ddoeth ac yn helpu busnesau trwy leihau absenoldeb o’r gweithle.’

 

Ychwanegodd, “Bydd cyflwyno isafbris i bob uned yn effeithio ar y diodydd hynny sy’n cael eu gwerthu am bris annerbyniol o rad yn unol â faint o alcohol sydd ynddynt. Mesur sydd wedi’i dargedu’n dda yw hwn gan na fydd ei effaith ar yfwyr cymedrol yn fawr iawn o gwbl ond bydd ei effaith ar yfwyr risg uchel yn sylweddol.

 

Bydd yr ymgynghoriad ar Fil drafft Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol) yn para tan fis Rhagfyr 11.