Cynnal hysting hinsawdd ar-lein

06/04/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe drefnir hysting hinsawdd ar gyfer ymgeiswyr y Senedd ar Restr Ranbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru ac etholaeth Preseli Sir Benfro, gyda'r hysting i'w gynnal nos Lun Ebrill 19eg a bydd yn agored i bawb.

Bydd yr etholiad nesaf o’r pwys mwyaf gan y bydd yn penderfynu pa bolisïau y bydd Cymru yn eu defnyddio i ddelio â'r Argyfyngau Hinsawdd ac Amgylcheddol yr ydym yn eu hwynebu. Bydd yr Hysting Hinsawdd yn gyfle i glywed polisïau y pleidiau a fydd yn mynychu am yr hinsawdd a’r amgylchedd trwy sesiwn holi ac ate. Gwahoddwyd pob plaid sy'n sefyll.

Trefnir y digwyddiad gan Wrthryfel Difodiant Aberteifi ac mae cefnogaeth eang iddo eisoes, gan gynnwys gan Esgobaeth Tyddewi, Egni Co-op, Trawsnewid Bro Gwaun, Dadfuddsoddi Dyfed, Ynni Sir Gâr, Eco Dewi, Cyfeillion y Ddaear Sir Benfro a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Bydd yr hysting hwn yn wahanol. Ar ôl cyflwyniad byr, bydd pobl yn cael eu dyrannu i grwpiau bach i benderfynu pa gwestiynau i’w gofyn i'r ymgeiswyr. Bydd y grwpiau'n dychwelyd i'r brif ystafell a‘r hysting yn dilyn y modd arferol heblaw mai un funud yn unig fydd gan yngeiswyr i ateb pob cwestiwn. Bydd hyn yn sicrhau bod yr ymgeiswyr yn ffocysu ar ateb y cwestiwn. Cynulliad y Bobl yw'r enw ar y dull hwn o drafod ac ymgynghori i ddewis y cwestiynau.

“Daeth yn amlwg bod y broses hon yn boblogaidd iawn ymhlith ymgeiswyr a’r cyhoedd pan ddefnyddion ni hi mewn hysting ar gyfer ymgeiswyr Ceredigion cyn yr Etholiad Cyffredinol ym mis Rhagfyr 2019,” meddai Jim Bowen, sy’n rheolwr Fferm Gofal Clynfyw. Fe wnaeth gadeirio hysting 2019 a bydd hefyd yn cadeirio'r fersiwn ar-lein hon.

“Roedd yn galondid mynychu hysting yr Etholiad Cyffredinol; gwrandawodd pawb gyda pharch,” meddai Vicky Moller o Drefdraeth, sydd wedi mynychu llawer o hystingau eraill.

Mae'r hysting hinsawdd hwn yn debygol o fod o ddiddordeb i nifer fawr o bobl gan fod Rhestr Ranbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnwys wyth etholaeth o ardal gymharol ddiwydiannol Llanelli yn y de i Ddwyfor Meirionnydd wledig sy'n cynnwys Penrhyn Llŷn yn y Gogledd ac Aberhonddu, Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn yn y Dwyrain. Dewisir pedwar aelod ychwanegol o'r Senedd o'r Rhestr Ranbarthol. Yn wahanol i'r etholiadau yn yr etholaethau lle bydd yr ymgeisydd sydd â'r nifer fwyaf o bleidleisiau yn dod yn aelod o'r Senedd, mae'r Rhestr Ranbarthol yn seiliedig ar gynrychiolaeth gyfrannol, felly mae mwy o gyfle gan pleidiau bach i ennill sedd.

 

Manteisio ar y cyfle“Rydyn ni’n gobeithio y bydd y cyhoedd yn manteisio ar y cyfle hwn i ddod i nabod yr ymgeiswyr a’r polisïau hinsawdd ac amgylcheddol y maen nhw a’u pleidiau yn eu cynnig,” meddai Philippa Gibson, llefarydd ar ran XR Aberteifi. Mae’n debyg bod hyn wedi taro tant gan fod y tocynnau, sydd am ddim, yn mynd yn dda.

Hwn fydd yr etholiad cyntaf yng Nghymru lle bydd pobl 16 a 17 oed yn gallu pleidleisio. Hoffai’r trefnwyr sicrahu pawb sy'n ystyried dod, ac sy heb fod  mewn digwyddiad o'r fath o'r blaen: bydd croeso i BAWB o bob perswâd gwleidyddol ac i’r rhai heb un.

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio, os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, yw 11.59yh nos Lun 19eg Ebrill.

Mae Aberteifi XR wedi cynnal Cynulliad y Bobl ar-lein mawr o’r blaen, sef un ar Fwyd a Ffermio yn ystod y Cyfnod Clo llynedd a mynychodd 150 o bobl! Cyd-gynhaliwyd y digwyddiad Bwyd a Ffermio gan Elin Jones AS .

I gael mwy o wybodaeth am yr Hysting Hinsawdd, gan gynnwys y ddolen i gofrestru, ewch i
https://www.facebook.com/events/2881703292156319/
http://tinyurl.com/climatehustingsbooking