Cynnig 'sarhaus' i danseilio gweinyddiaeth Gymraeg Cyngor Môn

12/12/2017

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi ysgrifennu at gynghorwyr Ynys Môn mewn ymdrech i wrthwynebu cynnig a fyddai'n gwrthdroi polisi y cyngor o symud tuag at weinyddu'n fewnol drwy'r Gymraeg.

Mae'r Cynghorydd Annibynnol Shaun Redmond wedi cyflwyno cynnig, a gaiff ei drafod mewn cyfarfod o'r cyngor llawn heddiw, i atal camau tuag at wneud y Gymraeg yn brif iaith gweinyddiaeth fewnol y Cyngor. 

 

Mewn llythyr at bob cynghorydd, ysgrifenna Menna Machreth o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Mae’n destun siom bod cynnig hynod niweidiol y Cynghorydd Redmond yn camddeall y polisi blaengar [y Cyngor] - boed yn fwriadol neu’n anfwriadol - polisi a fyddai’n gam pwysig ymlaen i Gymru a'r iaith Gymraeg. Yn wir, byddai Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dadlau bod rhaid i’r Gymraeg ddod yn iaith gwaith cyn y byddwn yn sicr o’i pharhâd. 

 

"Prydferthwch iaith yw y gall pawb ei dysgu, mwy felly os defnyddir yr iaith o'n cwmpas ymhobman, ac nad yw felly’n gwahaniaethu. Mae sôn am gamau cadarnhaol i sicrhau fod priod iaith Cymru fel 'baich' yn sarhaus, yn boenus ac yn ein diraddio ni fel pobl. Ni chredwn fod tystiolaeth i’r honiad y byddai gweinyddu’n fewnol yn ddrutach i’r Cyngor. 

 

"Sonnir yn y cynnig am gyflogi'r ymgeiswyr mwyaf cymwys ar gyfer pob swydd o fewn y Cyngor beth bynnag eu “hiaith gyntaf” neu ddewis iaith. Yn y sefyllfa hon, mae meddu ar y Gymraeg fel sgil yn un o’r elfennau hanfodol sy'n gwneud ymgeisydd yn gymwys ar gyfer swydd yng Nghyngor Môn – nid nodwedd bersonol yw iaith ond sgil y dylai’r gweithlu fod wedi ei derbyn drwy’r system addysg. Rydym yn ffyddiog y bydd Cyngor Môn yn rhoi pob cefnogaeth i gefnogi staff i wella eu sgiliau ieithyddol fel rhan o’u datblygiad parhaus ..." 

 

Symud yn syth

 

Ychwanegodd Menna Machreth: "Credwn y dylai'r Cyngor symud yn syth at weinyddu drwy'r Gymraeg yn unig. Dyma'r arfer gorau o ran meithrin hyder a sgiliau rhagorol yn y gweithlu. Mae sefydliadau sy'n gweithio drwy'r Gymraeg yn unig yn rhoi hyder i bobl ddysgu a defnyddio'r Gymraeg ym mhob rhan o fywyd ac mae effeithiau hynny’n ymestyn i’n cymunedau. Bydd y cam hwn gan Gyngor Môn yn gyfraniad amhrisiadwy tuag at ffyniant ein hiaith genedlaethol unigryw. 

 

"Rydym yn falch fod y Safonau a'r ddyletswydd i gynyddu defnydd mewnol y Gymraeg wedi bod yn sbardun i’r Cyngor wella ar y sefyllfa bresennol. Ledled y wlad, gwelwyd cynnydd yn y nifer o swyddi lle mae angen sgiliau Cymraeg." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru