Cynnydd yn y nifer sy’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd eleni

Wrth i’r paratoadau funud olaf ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 fynd rhagddynt mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi cynnydd yn y nifer sydd wedi cofrestru i gystadlu yng nghystadlaethau Eisteddfod yr Urdd eleni.

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ym Mae Caerdydd rhwng 27 Mai – 1 Mehefin ac yn cynnig mynediad rhad ac am ddim am y tro cyntaf yn ei hanes.

 

Mae’r wythnos yn benllanw ar fisoedd o baratoi a chystadlu brwd yn yr Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth ar hyd a lled Cymru. Gwelwyd cynnydd yn y nifer o gystadleuwyr llwyfan a chelf, dylunio a thechnoleg o 65,423 yn 2018 i 70,530 eleni.

 

Dywedodd Morys Gruffydd Trefnydd yr Eisteddfod,  “Rydym yn hynod falch o’r cynnydd yn nifer y cystadleuwyr ac mae’n dda iawn gweld bod ffigurau rhanbarth Caerdydd a’r Fro, sy’n croesawu’r ŵyl eleni, yn dangos cynnydd o 48% rhwng 2018 a 2019 sy’n adlewyrchu’r brwdfrydedd a’r ymroddiad yn lleol.”

 

Maes am ddim ac arlwy ychwanegol

 

Mae mynediad i faes yr Eisteddfod am ddim eleni a gellir mwynhau gweithgareddau i’r teulu cyfan, ymweld â dros 100 o stondinau, mwynhau arddangosfa Celf Dylunio a Thechnoleg yn adeilad y Senedd ac ymweld â llong arbennig RV Mary Anningfel rhan o GwyddonLe yr Eisteddfod.

 

Bydd rhaid prynu band braich i fwynhau’r cystadlu a rhagbrofion ynghyd â’r holl gystadlu gyda’r hwyr,  a thocynnau ar gyfer y Sioe Gynradd Troi Heddiw yn Ddoe, y Sioe Ieuenctid Twiglets, Pwnsh a Buckaroo a’r Cyngerdd Agoriadol.

 

Bydd modd i ymwelwyr fwynhau cerddoriaeth ar ddau lwyfan gwahanol – y Lanfa yng Nghanolfan y Mileniwm a llwyfan awyr agored ar lannau’r Bae o flaen grisiau adeilad y Senedd. Bydd cyfle i glywed rhai o enwau mwyaf y sin gerddoriaeth Gymraeg– Gwilym, Kizzy Crawford, Mei Gwynedd a Patrobas fel rhan o bartneriaeth rhwng yr Urdd, Tafwyl a cylchgrawn Selar.

 

Ers tair blynedd mae’r gig nos Sadwrn wedi bod yn uchafbwynt i gloi yr wythnos, ond eleni am y tro cyntaf bydd gig am ddim ar y nos Wener hefyd gyda Chroma, Fleur de Lys a band y foment, Gwilym. Ac wrth gwrs bydd nos Sadwrn yn barti mawr i ddathlu diwedd yr wythnos – a phwy gwell mewn parti na Band Pres Llareggub!

 

Cyngerdd Agoriadol

 

Bydd gweithgareddau’r wythnos yn cychwyn gyda’r Cyngerdd Agoriadol dan arweiniad Trystan Ellis-Morris nos Sul, 26 Mai yn theatr Donald Gordon yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Ymysg y sêr fydd yn perfformio bydd cyn-gystadleuydd rhaglen The Voice, Bethzienna; Mei Gwynedd; Athena; Gwilym; Luke McCall a llawer mwy.

 

Ychydig fisoedd ers iddi gyrraedd y rownd derfynol ar raglen The Voice, mae Bethzienna, sy’n wreiddiol o’r Barri, yn edrych ymlaen at gael dychwelyd i lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru a hynny ddeng mlynedd ers iddi berfformio yno ddiwethaf adeg Eisteddfod yr Urdd Bae Caerdydd yn 2009.

 

Dywedodd Bethzienna, “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gael bod yn rhan o Gyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd eleni. Roeddwn yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd bob blwyddyn ac mae gen i atgofion melys iawn o gystadlu gydag Ysgol Gynradd Sant Baruc ac wedyn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Pan fydda i’n meddwl am fy mhrofiad i o’r Eisteddfod, dw i’n dal i gofio’r chwerthin, y sbort a’r cyfeillgarwch.”

 

“Dw i’n cofio cystadlu am y tro cyntaf ar ben fy hun a hynny yn y gystadleuaeth Dawnsio Disgo pan oeddwn tua 9 oed. Ro’n i’n teimlo’n nerfus iawn o flaen cynulleidfa fawr ond roedd yn brofiad gwych. Mae’r Eisteddfod yn gyfle gwych i gael y profiad o fod ar lwyfan ac o berfformio flaen camerâu, ond yn fwy na dim mae’n eich dysgu bod angen ymroddiad a thipyn o waith paratoi os am lwyddo.”

 

Yn dilyn y Cyngerdd Agoriadol bydd y cystadlu yn cychwyn ben bore Llun, 27 Mai ac yn para trwy gydol yr wythnos tan ddydd Sadwrn, 1 Mehefin. Mae’r cystadlaethau’n amrywio o ddawnsio, canu a llefaru i goginio, celf a thrin gwallt.