Cytuno ar fargen ddinesig gwerth £12 biliwn i'r Brifddinas

15/03/2016

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe gytunwyd ar fargen ddinesig gwerth £1.229 biliwn ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd heddiw, gyda phenaethiaid Cyngor Caerdydd, Phrif Weinidog Cymru ac Ysgrifennydd Cymru yn rhoi eu sel bendith i’r fargen.

Disgwylir i’r Fargen greu hyd at 25,000 swydd newydd ac arwain at werth £4 biliwn o fuddsoddiad ychwanegol o’r sector preifat ar draws y rhanbarth a fydd yn rhoi hwb i dwf economaidd.

 

Arwyddodd arweinwyr deng awdurdod lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Y Gwir Anrhydeddus Stephen Crabb, a Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, dogfen penawdau’r telerau y Fargen Ddinesig ym mhrif swyddfa Admiral yng Nghaerdydd. Bydd cydrannau unigol y Fargen nawr yn destun mireinio a chymeradwyo.

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale, a fu’n rhan o'r tîm trafod ac a oedd yn croesawu’r arwyddo heddiw : “Rydym ni wedi gweithio'n galed ers amser er mwyn sicrhau Bargen Ddinesig ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac rwyf wrth fy modd ein bod ni wedi llwyddo.Yn ariannol, rydym ni wedi llwyddo i sicrhau bargen fwy ar gyfer pobl ein hardal na Bargen Ddinesig Glasgow, ond nawr y mae’r gwaith caled yn dechrau go iawn."

“Rydym ni am i’r Fargen wneud gwahaniaeth arwyddocaol i fywydau pobl a gwella cyfleoedd i’n dinasyddion i gyd. Mae'r arwyddo heddiw yn golygu y gall gwaith fynd rhagddo er mwyn creu rhanbarth sy'n cynnwys pawb ac yn un fwy llewyrchus.

“Rwyf i am i bawb wybod ein bod ni’n benderfynol o gynnig cyfleoedd gwell i bob un sy'n byw yn y rhanbarth. Bydd y Fargen Ddinesig yn ein helpu i wneud hyn. Rydym ni am greu cyfleoedd gwaith gwell i bobl ac rydym ni am eu galluogi nhw i gymryd y cyfleoedd gwaith hynny pan fyddant yn dod."

 

Dyfodol gwell

 

Ychwanegodd Phil Bale, "Mae’r Fargen Ddinesig yn gyfle i ni barhau i fynd i’r afael â'r rhwystrau i dwf economaidd drwy wneud y canlynol: gwella cysylltiad trafnidiaeth; cynyddu lefel sgiliau; helpu pobl i gael gwaith a rhoi’r cymorth y mae ei angen ar fusnesau i arloesi a thyfu."

 

Buddsoddiad

 

Mae’r Fargen Ddinesig yn cynnwys buddsoddiad o £1.2 biliwn yn seilwaith Prifddinas-Ranbarth Caerdydd drwy Gronfa Fuddsoddi 20 mlynedd. Prif flaenoriaeth ar gyfer y buddsoddi fydd creu Metro De Ddwyrain Cymru, yn cynnwys Cynllun Trydanu Llinellau’r Cymoedd. 

 

Mae llawer yn teimlo fod Caerdydd yn haeddu buddsoddiad sylweddol fel prifddinas, neu a ydych yn anghytuno ac yn credu fod angen buddsoddi'r arian yng ngweddill Cymru hefyd? Pleidleisiwch yma: 


Ydych chi'n cytuno fod angen buddsoddi yng Nghaerdydd?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)