Datblygu Canolfannau i hybu’r Iaith

08/12/2014

Categori: Iaith, Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, y prosiectau fydd yn derbyn nawdd o’r gronfa newydd  gwerth dros £800,000 ar gyfer datblygu canolfannau a lleoedd dysgu newydd i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.

 

Nod y Gronfa Buddsoddi Cyfalaf, a gafodd ei chyhoeddi yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, yw helpu i wireddu  polisi Bwrw Mlaen.  Bydd yn rhoi cyfle i awdurdodau lleol, colegau a phrifysgolion weithio gyda phartneriaid yn y gymuned i ddatblygu canolfannau lle bydd pobl yn gallu dysgu neu ymarfer eu Cymraeg.

 

Dyma’r prosiectau a fydd yn cael cymorth yn ystody flwyddyn nesaf:

 

  • Cyngor Ynys Môn (£138,723) i ddatblygu canolfannau’r sir ar gyfer trochi hwyrddyfodiaid yn y Gymraeg
  • Prifysgol y Drindod Dewi Sant (£300,000) i brynu adeilad yng nghanol tref Caerfyrddin, a’i droi’n ganolfan iaith amlbwrpas
  • Cyngor Sir Gaerfyrddin (£70,000) i weithio gyda phartneriaid yn y trydydd sector i ddatblygu canolfan iaith amlbwrpas yn Llanelli
  • Coleg Cambria (£300,000) i ddatblygu canolfan ar gyfer dysgu sgiliau Cymraeg sy’n berthnasol i’r gweithle, a hynny yng nghanol tref Wrecsam, er mwyn darparu cyfleoedd dysgu a rhwydweithio Cymraeg i fusnesau.

 

Ymhlith y canolfannau fydd yn elwa yw, ‘Y Lle’, yn Llanelli, sydd a’i bwrpas o hybu’r iaith yn y dref. Bydd y ganolfan hon, yn cael ei datblygu gan fenter gymdeithasol, ac yn gartref i nifer o wasanaethau, gan gynnwys caffi cymunedol a chyfleusterau bar, swyddfeydd, ystafelloedd ar gyfer digwyddiadau a chyfarfodydd, clybiau ieuenctid a stiwdio ymarfer/recordio i fandiau ifanc.

 

Annog defnyddio’r Gymraeg

 

Dywedodd Prif Weinidog Cymru:  “Mae annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd ac yn eu cymunedau lleol yn rhan ganolog o’n hymrwymiadau yn Bwrw Mlaen.  Bydd y prosiectau yn creu canolfannau dysgu deinamig yn ein trefi a’n cymunedau, sef canolfannau a fydd yn ganolbwynt ymarferol ar gyfer hybu’r iaith ymhlith pobl o bob oed.

 

Ychwanegodd, “Bydd canolfannau megis ‘Y Lle’ yn Llanelli yn chwarae rhan allweddol yn yr ymgyrch i hybu’r defnydd o’r Gymraeg. Bydd yn cynnig cyfle i bobl ymarfer eu Cymraeg a meithrin eu hyder. Dw i’n edrych ymlaen at glywed sut mae pob un o’r prosiectau hyn yn datblygu yn ystod y misoedd nesaf.

 

Pryder am ddiffyg pres i Wynedd

 

Mae rhai wedi mynegi pryder nad oes unrhyw brosiectau o Wynedd wedi cael arian. Maent yn dadlau fod angen cymorth ar Wynedd hefyd, gan mai dyma’r sir sydd gan y canran uchaf o Gymry Cymraeg.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net