Dathlu wythnos dysgu awyr agored Cymru gyda miri mes

05/04/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Ymunodd yr anturiaethwr Cymreig Richard Parks â phlant ysgol i helpu plannu coed derw a dyfwyd o'r mes a gasglwyd ganddynt ac i ddathlu Wythnos Dysgu Awyr Agored gyntaf Cymru.

Mae plant a thirfeddianwyr lleol wedi treulio'r diwrnod yn plannu coed derw ifanc ym Mhwll Parc, rhan o Goedwig Clocaenog, ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru. Tyfwyd y coed o fes a gasglwyd gan grwpiau addysg a dysgu a gymerodd ran yn ymgyrch Miri Mes CNC yn 2016 a 2017. Mae'r prosiect yn helpu CNC i ailblannu mwy o goed derw Cymreig ac yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu am, a chysylltu â'r amgylchedd naturiol yng Nghymru. 

 

Yn ogystal â phlannu'r coed derw ifanc, bu'r plant ysgol yn cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau dysgu yn yr awyr agored gydag Ymddiriedolaeth Plas Derw mewn partneriaeth â Techniquest.

 

Dywedodd Sue Williams, Uwch Ymgynghorydd Addysg a Sgiliau Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae'n wych gweld ymgyrch Miri Mes yn gwneud tro crwn gyda'r plant bellach yn plannu'r coed derw ifanc a gasglwyd ganddyn nhw fel hadau, ac yn dysgu am yr amgylchedd ar yr un pryd. “Mae tystiolaeth yn dangos bod dysgu yn yr awyr agored yn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth ac mae'n ein helpu i ddeall a chydnabod yr effaith rydym yn ei gael ar yr amgylchedd nawr ac yn y dyfodol. “Mae hefyd yn gallu gwella ein hiechyd a'n lles trwy helpu i warchod rhag gordewdra, cynyddu gweithgarwch corfforol a lleihau symptomau straen.” 

 

Bydd CNC yn plannu 1,000 o goed derw Miri Mes ym Mhwll Parc tra bydd 200,000 hefyd yn cael eu plannu ledled Cymru.  Mae hyn yn cyfrannu at raglen gyffredinol CNC o blannu tua phedair miliwn o goed, sy'n cynnwys 35 o rywogaethau conifferaidd a llydanddail gwahanol yng Nghymru eleni.  

 

Mae'r digwyddiad yng Nghlocaenog hefyd yn nodi wythnos Dysgu Awyr Agored gyntaf Cymru a lansiwyd gan CNC a Chyngor Dysgu Awyr Agored Cymru. Mae'r ymgyrch, o 1–7 Ebrill, yn annog athrawon, addysgwyr, grwpiau dysgu a theuluoedd ledled Cymru i wneud dysgu yn yr awyr agored yn rhan o fywyd bob dydd.  Mae dysgwyr a theuluoedd ledled Cymru hefyd wedi bod yn cymryd rhan yn yr ymgyrch ac yn rhannu eu gweithgareddau ar y cyfryngau cymdeithasol gyda #WythnosDysguynyrAwyrAgoredCymru 

 

Dysgu am eu hamgylchedd 

 

Ychwanegodd Sue: “Rydym yn falch iawn o weithio gyda'n partneriaid i helpu mwy o bobl i fynd allan a dysgu am eu hamgylchedd naturiol ar yr un pryd â helpu i'w ddiogelu. “Gall grwpiau addysg ddefnyddio'r awyr agored drwy gydol y flwyddyn i ddysgu ystod eang o bynciau, o fesur coed mewn mathemateg i astudio twyni tywod mewn daearyddiaeth. “A gallai teuluoedd roi cynnig ar wneud bwydwyr adar, creu celf naturiol neu fynd am dro i weld pa anifeiliaid neu blanhigion sydd i'w gweld ar hyd y ffordd.” Gall pobl ddarganfod mwy am Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru ac ymgyrch Miri Mes ar cyfoethnaturiol.cymru/dysgu.