Denu ymwelwyr o dramor i Gymru

14/10/2015

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Cafodd dros 40 o asiantaethau a phrynwyr masnach dylanwadol yn y diwydiant teithio well syniad o’r hyn sydd gan Gymru i'w gynnig fel cyrchfan gwyliau yn ystod digwyddiad ‘Darganfod Cymru’ yn gynharach yn y mis.

 

Trefnwyd y digwyddiad ar gyfer y diwydiant teithio gan Groeso Cymru ac UKinbound, mewn partneriaeth â VisitBritain er mwyn sicrhau bod yr asiantaethau a’r prynwyr hynny’n gwerthu mwy o wyliau yng Nghymru i'w cleientiaid, ac yn creu marchnadoedd tramor ar gyfer busnesau ym maes twristiaeth yng Nghymru.

 

Roedd y diwyddiad hwn yn un o gyfres o fentrau i gynyddu'r nifer o wyliau yng Nghymru sy'n cael eu gwerthu drwy asiantaethau teithio a threfnwyr teithiau mewn marchnadoedd rhyngwladol allweddol.  Roedd mwy na 30 o fusnesau twristiaeth o Gymru wedi dod i ddangos eu cynhyrchion a'u gwasanaethau i'r prynwyr dylanwadol hynny.

 

Disgwylir i Ganolfan Ymwelwyr y Bathdy Brenhinol agor ei drysau y flwyddyn nesaf. Felly, roedd Claire Evans, Rheolwr Marchnata'r Bathdy Brenhinol, wedi manteisio ar y cyfle i fynd i ddigwyddiad Darganfod Cymru er mwyn meithrin cysylltiadau cyn i'r Ganolfan agor, dywedodd: “Darganfod Cymru oedd y digwyddiad masnach cyntaf i'r Bathdy Brenhinol fynd iddo er mwyn hybu’r ffaith y bydd Canolfan Ymwelwyr y Bathdy Brenhinol yn agor yn ystod gwanwyn 2016.  Rhoddodd gyfle inni gael cyfarfodydd cynnar wyneb yn wyneb â phrynwyr, a dechrau datblygu'r cysylltiadau masnach hynny sy'n holl bwysig.  Erbyn diwedd y digwyddiad roedd nifer wedi mynegi diddordeb mewn trefnu i grwpiau ddod i ymweld â'r Ganolfan yn ystod 2016 a 2017, felly roedd hynny'n galonogol iawn.  Roedd hi'n ffordd gost effeithiol o hyrwyddo ein cynnyrch o flaen prynwyr sydd eisoes o'r farn bod Cymru o ddiddordeb. Rydyn ni wir yn edrych ymlaen at ddigwyddiadau masnach eraill yn y dyfodol ar gyfer y diwydiant teithio, a'r hyn y maen nhw'n gallu ei gyflawni.”

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae Darganfod Cymru yn llwyfan ardderchog i arddangos yr hyn sydd gan Gymru i'w gynnig. Mae'r diwydiant teithio yn cynnig ffordd werthfawr iawn o ehangu ein marchnadoedd a chael effaith ar y marchnadoedd tramor. Rydyn ni'n gobeithio bod y digwyddiad wedi cynnig yr wybodaeth a'r ysbrydoliaeth yr oedd eu hangen ar y grŵp dylanwadol hwn iddynt gael gwerthu Cymru i'w gleientiaid  – a gallwn sicrhau y bydd y cleientiaid hynny'n cael yr un croeso cynnes pan fyddant yn ymweld â Chymru.”

 

Yn 2014, roedd Croeso Cymru wedi annog gwerth £4.5m o fusnes gan grŵp tracio o 100 o asiantaethau teithio domestig a rhyngwladol i Gymru. Mae'r grŵp hwn wedi sicrhau cynnydd o tua 23% i fusnes yng Nghymru ers 2013.

 

Cafodd teithiau ymgyfarwyddo yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru eu cynnal hefyd cyn ac ar ôl y digwyddiad. Dengys gwaith ymchwil mai'r teithiau ymgyfarwyddo hyn a drefnir gan Groeso Cymru i asiantaethau teithio brofi cynhyrchion ym maes twristiaeth yng Nghymru yw'r ymyrraeth sy'n cael yr effaith fwyaf ar ennyn diddordeb asiantaeth, neu ar wella gallu asiantaeth i werthu neu roi sylw i raglenni Cymru.

 

Adborth gan bartneriaid

 

Dywedodd Mario Lenz, dirprwy reolwr adrannol y DU /Iwerddon yn Service Reisen:  "Roedd y digwyddiad yn un ardderchog a oedd wedi'i drefnu'n dda iawn, ac roedd yn braf cael y cyfle i gwrdd â chynifer o wahanol gyflenwyr mewn un lleoliad.  Roedd yn dda gen i weld yr amrywiaeth eang o bartneriaid lleol o’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru a oedd wedi dod i'r gweithdy hwn, sy'n hynod o bwysig. Fel cyfanwerthwr, mae angen gwybodaeth arnon ni am y gwasanaethau a gynigir gan drydydd parti, a'r gweithgareddau sydd ar gael, nid gwybodaeth am lety yn unig. Roedd y digwyddiad gyda'r nos yng Nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant yn gweddu i'r dim i'r tueddiad cyffredinol yn y diwydiant twristiaeth o weld mwy a mwy o becynnau'n meithrin cysylltiadau â bobl leol. Felly, mae'r ganolfan bwyd yn ddelfrydol!".

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru