100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod Ynys Môn

Dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan gychwyn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn a gynhelir ym Modedern o 4-12 Awst eleni.

Ac wrth edrych ymlaen at yr ŵyl sy’n cael ei chynnal ar Ynys Môn am y tro cyntaf ers 1999, mae’n gyfle i’r trefnwyr dalu teyrnged i’r gwaith cymunedol yn lleol ac i edrych ymlaen at yr wythnos ei hun.

 

Dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae’n anodd credu mai dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan y bydd yr Eisteddfod yn cychwyn ym Môn erbyn hyn.  Dydi hi i weld yn ddim o dro ers pan oeddan ni’n eistedd yn neuadd Ysgol Llangefni yn y cyfarfod cychwynnol yn sôn am wahodd yr Eisteddfod yn ôl i’r ynys.

 

“Ond mae dwy flynedd wedi pasio ers hynny, ac mae’r gwaith sydd wedi’i wneud ar lawr gwlad wedi bod yn arbennig.  Hoffwn dalu teyrnged i Gadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Derec Llwyd Morgan, a’r tîm gweithgar sydd wedi bod wrthi’n ddiwyd.  Roeddem ni’n gwybod y byddai’r Eisteddfod yn llwyddo i ddenu criw da o wirfoddolwyr ym Môn, ond mae’r ymateb wedi bod yn arbennig.  Rydym wedi cyrraedd targed y Gronfa Leol, cannoedd o weithgareddau o bob math wedi cael eu cynnal, ac mae pethau’n argoeli’n dda am wythnos i’w chofio.

 

“Mae’r gwaith cymunedol yn rhan mor bwysig o’r prosiect, yn gyfle i ni godi ymwybyddiaeth am yr Eisteddfod ac yn gyfle i gymunedau ddod ynghyd i gymdeithasu yn enw’r Eisteddfod.  O golli pwysau gyda Hywel Gwynfryn i redeg i mewn i’r môr mewn gwisgoedd nos yng nghanol gaeaf, ac o gyngherddau mawreddog i flasu gwin a boreau coffi, mae brwdfrydedd pobl Môn wedi bod yn heintus, ac mae cymunedau cyfan wedi cael hwyl wrth godi arian i’n helpu ni i gynnal Eisteddfod arbennig ar yr ynys.

 

“Ac roedd yr ymateb i’r maes carafanau a gwersylla’n rhyfeddol - gyda llond lle o bobl leol yn archebu lle - ddim eisiau colli’r cyfle i fod yn rhan o bob munud o’r Eisteddfod, eu heisteddfod nhw, yr wyl maen nhw wedi bod mor brysur yn paratoi ar ei chyfer ers cymaint o amser.  Ac mae hyn yn rhoi pleser mawr i ni fel trefnwyr, gweld y gymuned mor danbaid ac mor awyddus i ddangos eu gwaith a’u hardal i bawb o bob man.

 

2 gyngerdd wedi gwerthu

 

“Mae tocynnau ar werth ers bron i fis erbyn hyn, gyda dau gyngerdd eisoes wedi gwerthu allan a thocynnau ar gyfer nifer o’r nosweithiau eraill yn mynd yn brin, a mynd mawr ar docynnau bargen gynnar ar gyfer y Maes hefyd.  Mae’r cynllun bargen gynnar yn rhedeg tan ddiwedd Mehefin, felly cofiwch, prynwch eich tocynnau cyn hynny er mwyn elwa o’r bargeinion sydd ar gael.

 

“Ond wrth i ni agosáu’n gyflym at yr Eisteddfod ac at wythnos a fydd, yn bendant, yn brofiad cofiadwy i gymaint o bobl, mae’r neges yn glir, dewch yn eich miloedd draw i Ynys Môn ac i bentref Bodedern.  Cewch groeso hollol unigryw gan bobl Môn, a hynny yn un o ardaloedd godidocaf ein gwlad.  Dewch draw am ddiwrnod, am ychydig ddyddiau, neu am yr wythnos gyfan.  Lle gwell sydd yna i ddod i fwynhau ar ddechrau Awst?”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru