Coleg yn cyfarfod codwyr y dyfodol!

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y llynedd, lansiodd Coleg Meirion-Dwyfor Cystadleuaeth Codio Cymru 2019 yn swyddogol mis ddiwethaf yn Ysgol Glan y Môr, Pwllheli.

Nod y gystadleuaeth yw hyrwyddo sgiliau cyfrifiadura a rhaglennu ymhlith plant ysgol gynradd ac uwchradd rhwng 7 a 16 oed sy'n mynd i'r ysgol yng Nghymru neu'n aelodau o glwb yng Nghymru. Yr her fydd creu gêm gyfrifiadurol ar y thema Darganfod ac Antur.

 

Bydd y gystadleuaeth yn gyfraniad arwyddocaol at nod Llywodraeth Cymru o ddenu mwy o blant a phobl ifanc i'r meysydd twf hyn yng Nghymru. Bydd hefyd yn gyfle i sicrhau y cyflwynir plant i'r sgiliau hynny y mae gofyn mawr amdanynt. Mae'r sector creadigol yn sector twf ac mae Coleg Meirion-Dwyfor wedi bod yn gweithio yn y maes am nifer o flynyddoedd bellach, gan arwain y gwaith o hyfforddi a datblygu sgiliau digidol ledled gogledd Cymru.

 

Un o'r prif noddwyr yw'r Ganolfan Ehangu Mynediad ym Mhrifysgol Bangor. Dywedodd Delyth Murphy, Pennaeth y Ganolfan,

 

"Rydym yn falch iawn o noddi'r gystadleuaeth hon eto eleni. Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw annog plant a phobl ifanc o bob cwr o Gymru i ddatblygu sgiliau codio a rhaglennu a rhoi cymaint o gyfleoedd iddynt â phosib."

 

Ychwanegodd Alwen Williams, Cyfarwyddwr BT Cymru, 

 

"Mae BT yn cydnabod pwysigrwydd ennyn diddordeb plant a phobl ifanc mewn technoleg ac rydym wrth ein boddau o gael y cyfle i weithio gyda Choleg Meirion-Dwyfor ar y prosiect cyffrous hwn a fydd yn rhoi sgiliau hanfodol i blant Cymru."

 

Dywedodd Gwennan Richards, trefnydd a chydlynydd y gystadleuaeth, 

 

"Mae codio yn sgil hynod o bwysig yn y byd technolegol sydd ohoni heddiw, Fel coleg rydym wedi bod yn gweithio'n agos gydag ysgolion Gwynedd i hyrwyddo'r sgiliau hyn ers sawl blwyddyn bellach. Nod y gystadleuaeth genedlaethol hon yw rhoi codio ar y map yng Nghymru a dathlu talent a sgiliau plant a phobl ifanc ledled Cymru. Bydd Cystadleuaeth Codio Cymru 2019 yn llwyfan i ddangos i'r byd bod gennym y bobl ifanc yma yng Nghymru i ddiwallu anghenion cwmnïau lleol a rhyngwladol yn y meysydd twf hyn."

 

Bydd y gystadleuaeth ar agor tan 31 Ionawr 2019 a bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal ar 7 Mawrth 2019. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan www.codiocymru.co.uk neu cysylltwch â ni ar c3@gllm.ac.uk.