Cyfnod newydd ar y gorwel i goedwigaeth yng Nghymru

29/01/2019

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dweud wrth y diwydiant pren fod newidiadau mawr ar y gweill yn y modd mae gweithrediadau pren yn cael eu rheoli yng Nghymru.

Yn ôl Clare Pillman, Prif Weithredwr CNC, yn fuan bydd materion dadleuol diweddar yn adran fasnachol yn corff yn perthyn i’r gorffennol ac mae’n awyddus i ailgychwyn ei berthynas â'r diwydiant.

 

Yng nghyfarfod cwsmeriaid pren blynyddol CNC yn Llanelwedd ddydd Llun clywodd cynulleidfa o goedwigwyr fod mesurau i wella llywodraethu gweithrediadau pren y sefydliad eisoes ar y gweill.

 

Clywsant hefyd fod CNC, yn ogystal â chreu ffyrdd newydd o weithio, yn awyddus i ddatblygu perthynas waith agosach â'r diwydiant, gyda mwy o ymgysylltu cyson.

 

Yn fuan hefyd bydd CNC yn cyhoeddi adolygiad o'i weithrediadau coedwigaeth masnachol dan arweiniad Grant Thornton, yr arbenigwyr annibynnol.

 

Ond er nad yw'r adroddiad wedi'i gwblhau'n derfynol eto, disgwylir newidiadau mewn sawl agwedd o lywodraethu coedwigaeth fasnachol CNC a’r gweithdrefnau a’r adroddiadau ariannol.

 

Dywedodd Clare Pillman: “Rwy’n awyddus i bwysleisio fod newid ar droed. Byddwn yn gwneud newidiadau sylweddol i’n ffordd o weithio ac o hyn ymlaen byddwn yn gweithio â'r diwydiant pren mewn ffordd newydd.

 

"Yn y dyfodol rwy’n disgwyl y bydd ein gweithrediadau coedwig yn sicrhau'r manteision mwyaf posibl i'r trethdalwr a'r diwydiant.

 

Dechrau i newidiadau

 

"Dyma'r dechrau. Nid yw'n ddim mwy na hynny ar hyn o bryd. Ond rydym ni eisoes yn gwneud newidiadau i’r ffordd yr ydym yn gweithio.

 

 

"Er enghraifft, bydd newidiadau strwythurol ar lefel uwch yn golygu y bydd y rhan hon o'n busnes yn cael ei rheoli mewn modd a fydd yn arwain at fwy o ddidwylledd ac atebolrwydd.

 

"Rwy’n gobeithio y gall y diwydiant gefnogi'r newidiadau hynny er mwyn sicrhau bod y darlun cyflawn yn fwy tryloyw ac effeithlon."

 

Ymhlith yr ymrwymiadau y bydd CNC yn eu gwneud mae addewid i roi cymaint o rybudd ag sydd bosibl cyn cyflwyno newidiadau, gweithio i greu'r amgylchedd gorau i'r diwydiant pren o fewn amcanion eraill yn yr ystâd goedwig gyhoeddus, ailddatgan rhai prosesau blaenorol roedd y diwydiant yn gyfforddus â hwy, a rhoi hyder ynglŷn â chynlluniau ar gyfer ailstocio yn y tymor hir.

 

Ychwanegodd Clare Pillman: "Mae'r diwydiant pren yn rhan hanfodol o economi Cymru. Ac mae gan CNC hanes clodwiw o ddarparu ar ei gyfer – rydym wedi cyrraedd ein targedau ar gyfer ymrwymiadau blynyddoedd blaenorol ac rydym ar y trywydd iawn i wneud hynny eto eleni.

 

"Rydym yn benderfynol o greu'r amgylchedd gorau a allwn ar gyfer pren yng Nghymru. Mae hynny'n cynnwys gweithio'n agosach â'r diwydiant a rhoi trefn ar bethau.

 

"Rydym yn credu ei bod yn iawn bod y diwydiant yn cefnogi'r newidiadau hyn ac yn cydweithio â ni i sicrhau gwell dyfodol i CNC, i’r diwydiant pren ac i'r cyhoedd yng Nghymru."