Cyhoeddi llywydd newydd yr Urdd

05/12/2017

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Nia Hâf o Lanrug fydd Llywydd yr Urdd ar gyfer 2017/2018. Hi hefyd fydd Cadeirydd Bwrdd Syr IfanC, fforwm ieuenctid cenedlaethol yr Urdd, am y flwyddyn.

 Yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gynradd Llanrug ac Ysgol Uwchradd Brynrefail, mae Nia bellach ar ei hail flwyddyn yn astudio Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor.

 

Gan ymateb i’w phenodiad, dywedodd Nia,“Mae’n fraint cael bod yn Llywydd yr Urdd a bod mewn safle sy’n fy ngalluogi i gyfarfod â phobl ifanc o bob cwr o Gymru, a thu hwnt. Dwi wrth fy modd yn clywed safbwyntiau gwahanol, a chroesawu pobl i rannu eu safbwyntiau ar rai o faterion pwysicaf ein cenhedlaeth ni.

 

Dwi’n teimlo ei bod hi’n bwysig cydnabod bod gan bobl ifanc o bob cefndir yr hawl i farn ar bynciau sy’n effeithio arnynt. Mae Bwrdd Syr IfanC yn gweithredu mewn ffordd ysgafn sy’n llawn hwyl, ond yn trin a thrafod pynciau eang a phwysig.

 

Dwi’n bwriadu gwneud y mwyaf o fy mlwyddyn fel Llywydd. Er mor anodd fydd dilyn llwyddiant Llywyddion y gorffennol fel Siwan Dafydd a Dan Rowbotham, hoffwn ddiolch iddynt am feithrin fy niddordeb yn y Bwrdd ers y cychwyn cyntaf, a fy ngalluogi i gyrraedd y pwynt yma.

 

Wrth i ni agosáu at ganmlwyddiant yr Urdd yn 2022, rwy’n awyddus i barhau â thestun sydd eisoes wedi cychwyn cael ei drafod - dathlu! Er ei bod yn bwysig trafod materion dwys sy’n effeithio arnom, dwi’n teimlo bod angen i ni edrych ymlaen at ddathlu hefyd - does yna ddim yn bod ar ddathlu ein llwyddiannau fel cenedl law yn llaw â thrafod materion difrifol er mwyn ceisio eu gwella.

 

Ni, y bobl ifanc, yw hanfod yr Urdd. Rhaid i ni beidio â gwastraffu ein hieuenctid gan obeithio am gael lleisio ein barn fel oedolion. Mae’r Urdd yma i wneud y mwyaf o’n syniadau, a rhoi llwyfan diogel i’n lleisiau gael eu gwerthfawrogi. Rhaid defnyddio ein lleisiau nawr, gan fanteisio ar ein hieuenctid, ein creadigrwydd, ein Bwrdd a’n cyfoedion er mwyn sicrhau dyfodol lle gall lleisiau pawb gael eu clywed.”

 

 

Olynu

 

Mae Nia yn olynu Siwan Dafydd o Landeilo yn y Llywyddiaeth â’r Gadeiryddiaeth. Yn ystod ei blwyddyn fel Llywydd, llwyddodd Siwan i ehangu’r drafodaeth ar iechyd meddwl pobl ifanc yng Nghymru a chynnal trafodaethau ar Ewrop a Brexit. Cafodd y cyfle hefyd i gyflwyno Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd yn y Cynulliad.

 

Dywedodd Sian Rogers, Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymuned y Gogledd Urdd Gobaith Cymru, “Pobl ifanc sydd wrth wraidd pob elfen o’n gwaith fel Mudiad ac mae rôl y Llywydd â Chadeiryddiaeth Bwrdd Syr IfanC yn rhan hanfodol o’n tîm er mwyn sicrhau llais cryf i’n haelodau. Rydym yn edrych ymlaen at gael croesawu Nia i’r swydd ac i glywed ei syniadau. Rwy’n ffyddiog ei bod yn barod am yr her dros y flwyddyn nesaf.

 

“Hoffwn hefyd gymryd y cyfle hwn i ddiolch o galon i Siwan am ei holl waith yn ystod ei chyfnod fel Llywydd a Chadeirydd Bwrdd Syr IfanC. Mewn blwyddyn go dymhestlog yn wleidyddol, mae hi wedi arwain trafodaethau gwerthfawr ar yr effaith ar bobl ifanc Cymru ac wedi bod yn rhan allweddol yn yr ymgais i godi llais am bwysigrwydd trafod iechyd meddwl ein pobl ifanc. Ar ran holl staff a gwirfoddolwyr yr Urdd – pob dymuniad da i’r dyfodol i ti Siwan.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru