Ffermwyr Ifanc Cymru yn dysgu yn Ucheldiroedd yr Alban

08/11/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Fe aeth dros 50 o swyddogion Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru ar daith i Ucheldiroedd yr Alban yn ddiweddar i edrych ar fentrau ffermio yn yr ardal.

Bwriad y daith astudio oedd ysbrydoli ein haelodau a'u hannog i ddatblygu eu mentrau ffermio eu hunain. Ymweliad cyntaf y daith oedd gyda John Scott, Fearn Farm. Mae'r teulu Scott wedi bod yn Fearn Farm, sef fferm isel yng nghanol Ucheldiroedd yr Alban, ers pedair cenhedlaeth. Ar ôl cyrraedd y fferm, cafwyd cyfle i flasu ychydig o gynnyrch gwych y fferm, gyda thaith fferm i’w ddilyn. 

 

Derbyniodd yr aelodau fewnwelediad manwl iawn i fenter John Scott, sy'n cynnwys 4,200 o ddefaid pedigri a masnachol, 50 o fuchod Bîff Byrgorn, 60 o wartheg masnachol croes ynghyd â systemau âr, oll wedi ei weithredu ar tua 4,000 o erwau. Roedd yr aelodau wedi cael ei ysbrydoli yn dilyn ei lwyddiant a datblygiad y fferm ar hyd y blynyddoedd, a byddent yn sicr o weithredu peth o gyngor John i’w mentrau eu hunain yn ôl yng Nghymru. 

 

Fe gafodd yr aelodau hefyd gyfle i ymweld ag un o farchnadoedd ‘United Auctions’ mwyaf blaenllaw'r Alban sef Marchnad Da Byw Stirling. Cafodd yr aelodau gyfle i weld gwartheg pedigri a masnachol o safon a oedd yno ar y diwrnod hynny, gan gynnwys y brid cynhenid, Gwartheg Luing. Ddydd Sul aethom i fferm Prifysgol Caeredin, sef fferm Langhill. Cafodd y fferm ei gynnwys yn rowndiau terfynol Ffermydd Llaeth Agriscot yn y flwyddyn 2016. 

 

Roedd cyfle i’r aelodau i weld y system gynhyrchu ardderchog a fabwysiadwyd ar y fferm yn ogystal â’r cyfleusterau addysg ar y fferm. Roedd yr aelodau wedi elwa’n fawr o’r fferm ac mae modd iddynt fabwysiadu'r technegau hyn a weithredwyd yn Langhill ar eu ffermydd yn ôl adref. Ar gyfer ail hanner y diwrnod, buom draw yn Fferm Glenrath a chafodd yr aelodau daith hynod o ddiddorol gan John Campbell. Mae’r Fferm erbyn heddiw yn cael eu hadnabod fel un o gynhyrchwyr wyau mwyaf blaenllaw'r DU, gan gynhyrchu ychydig dros filiwn o wyau'r dydd. Yn ogystal â’r fenter dofednod, maent hefyd yn cadw 10,000 o famogiaid bridio, ynghyd â 500 o fuchod sugno Limousin a Charolais. Roedd y daith fferm yn agoriad llygaid i'n haelodau wrth iddynt weld y fenter raddfa fawr hynod lwyddiannus a oedd unwaith yn fferm deuluol fach. Ar gyfer diwrnod olaf y daith, fe ymwelwyd â Sion Williams o Ystâd Bowhill. 

 

Symud i’r Alban

 

Symudodd Sion Williams, sydd yn gyn aelod o CFfI Maldwyn, i'r Alban i reoli'r stâd yn ôl yn 2004. Mae Sion ar hyn o bryd yn rheoli 8,800 erw o dir amaethyddol, gyda 150 o wartheg pur Aberdeen Angus, 200 o fuchod sugno a lloi stôr ochr yn ochr â phraidd mynyddig o 2,700 o ddefaid Penddu’r Alban a 1,300 o ddefaid croes eraill. Mae'r fferm hefyd wedi arallgyfeirio ac wedi codi uned wyau gyda 32,000 o ddofednod, fel nad ydynt yn gwbl ddibynnol ar gymorthdaliadau amaethyddol, er mwyn bod yn fwy hunangynhaliol. Mae'r fferm hefyd yn tyfu dros 200 o erw o gnydau âr er mwyn lleihau costau bwydo, defnyddio ynni gwynt adnewyddadwy ac wedi datblygu cyfleuster treulio anaerobig ar y fferm. Ysbrydolwyd yr aelodau yn sylweddol gyda’i dechneg o reoli'r fferm fynyddig mewn modd hynod o lwyddiannus. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru