Lansio pecyn darganfod i blant mewn dwy ganolfan natur

18/10/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Papurau Bro

Mae ymwelwyr ifanc a fydd yn ymweld â dwy o ganolfannau ymwelwyr Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael cynnig help llaw i archwilio’r awyr agored bendigedig yr hydref hwn.

Gallant fenthyg pecyn darganfod rhad ac am ddim ar ôl cyrraedd a defnyddio’i gynnwys i fynd yn nes at natur yn ystod eu hymweliad.

 

Mae’r pecynnau’n cynnwys offer defnyddiol fel binocwlars, chwyddwydr, potyn chwilod a chardiau adnabod natur, ynghyd ag arweiniad yn esbonio sut i’w defnyddio.

 

Ymhellach, maent yn cynnwys ambell her i roi’r helfa natur ar waith. Mae’r rhain yn amrywio o adnabod coed i rwbio rhisgl, o chwilio am fwystfilod bach i adnabod adar.

 

Meddai Mary Galliers, Swyddog Hamdden, Marchnata a Thwristiaeth CNC: “Mae ein canolfannau ymwelwyr yn lleoedd gwych ichi gychwyn ar antur awyr agored gyda’r teulu. Gobeithio y bydd ein pecynnau darganfod newydd yn ychwanegu at yr hwyl yn ystod hanner tymor.

 

“Hefyd, mae gennym lwybrau cerdded addas i deuluoedd yn nifer o’n coetiroedd a’n Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol ledled Cymru, ynghyd â chyfleusterau eraill fel mannau chwarae, llwybrau beicio mynydd i ddechreuwyr a llwybrau beicio rhwydd.

 

“Yn ogystal â mwynhau diwrnod gwerth chweil gyda’r teulu, byddwch hefyd yn rhoi hwb i’ch iechyd, oherwydd mae pobl egnïol sy’n mwynhau’r awyr agored yn fwy tebygol o fyw bywydau hirach, iachach a hapusach.”

 

Benthyg pecynnau darganfod

 

Gellir benthyg  pecynnau darganfod  yng nghanolfannau ymwelwyr Cyfoeth Naturiol Cymru ym Mwlch Nant yr Arian  ger Aberystwyth ac ym Mharc Coed y Brenin ger Dolgellau. Ni chodir tâl am eu benthyg, ond gofynnir i riant neu oedolyn arall lenwi ffurflen gofrestru fer a gadael blaendal.

 

I gael mwy o wybodaeth, edrychwch ar y wefan

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru