Proffil Artist Mirain Fflur

18/04/2013

Categori: Celfyddydau

Proffil Artist

Enw: Mirain Fflur
Ardal:
Nefyn / Caeredin
Astudio:
BA Paentio, Prifysgol Caeredin

 

Beth wnaeth dy ddenu i Gaeredin?

 

Bu dipyn o drafod gyda’m tiwtoriaid yng Ngholeg Menai ynghylch pa golegau y dylwn i’w dewis, ac roedd Caeredin yn un o’r awgrymiadau a gefais ganddynt. Breuddwyd yn fy meddwl i, ond breuddwyd sydd wedi cael ei gwireddu erbyn hyn, a dwi mor falch o hynny gan fy mod wrth fy modd yma! Rwyf bellach yn dilyn cwrs paentio. Mae’r cwrs yn dy ddysgu i fod yn artist annibynnol a dwi’n mwynhau hynny. Fel arfer cawn dasgau a briff pum wythnos o hyd a rhwyddhynt i bigo’r thema o dy ben a’th bastwn dy hun. Dwi’n hoff iawn o’r elfen bersonol yma.

 

Sut wyt ti’n gweithio?

 

Fel arfer mae’r diwrnod gwaith o 9-5, ond os bydd angen cyflwyno gwaith ar ddiwedd y cyfnod briff, byddaf yn gweithio oriau hirach. Rwy’n cael gwefr wrth greu gwaith celf pan dwi’n gweithio oriau hir felly. Dwi’n gweithio orau yng nghwmni pobl, boed yn y stiwdio neu yn yr ystafell fyw gyda’r peiriant gwnïo ar fy nglin.

 

Dwi’n dechrau popeth wrth greu llyfr sgrap yn llawn o ddefnyddiau a phaent, dyna fy sylfaen bob amser. Cychwyn gyda llun da yw’r cam nesaf, a hynny gan ddefnyddio beiro! Y peth pwysicaf i mi ei ddysgu hyd yma yw peidio bod ofn gwneud camgymeriadau. Mae’n demtasiwn i ddileu’r camgymeriadau wrth ddefnyddio pensil, ac mae’n llawer iawn gwell gen i weld y camgymeriadau ar y papur. Mae hynny’n fy ngalluogi i weld beth aeth o’i le.

 

Credaf ei bod yn bwysig cychwyn gyda llun cryf ac adeiladu popeth o amgylch hynny. Yna byddaf yn gosod y gwaith ar y llawr ac yn gweithio uwch ei ben. Dwi’n gweithio’n flêr ond yn cael trefn erbyn y diwedd a chyflwyno popeth yn daclus.

 

Beth sy’n dy gyffroi?

 

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn pobl, dwi wrth fy modd gweithio yng nghwmni eraill. Mae’r gymdeithas yng Nghaeredin mor amrywiol ac mae cael bod ynghanol gwahanol ddiwylliannau yn fy nghyffroi. Mae’n braf gallu cyfarfod pobl o wahanol gefndiroedd a rhannu fy niwylliant efo nhw. Mae gen i un ffrind yng Nghaeredin sydd bellach yn dysgu’r Gymraeg! Fy hoff agwedd o’r cwrs yn y brifysgol yw cael gweithio ochr yn ochr ag artistiaid eraill a dysgu sut i rannu stiwdio.

 

Oes gen ti brosiect ar y gweill?

 

Y gwaith coleg sy’n cael y flaenoriaeth ar y funud ond mae gen i waith comisiwn ar y gweill hefyd. Mae’n braf gallu troi at waith comisiwn yn fy amser sbâr a chael cip ar bersonoliaeth a syniadau pobl eraill, wedi diwrnod hir o gasglu syniadau ac arbrofi yn y coleg.

 

Beth neu bwy sy’n dy ysbrydoli di?

 

Fy ardal a pha mor ddeniadol ydi hi sydd wedi fy ysbrydoli. Does dim ond eisiau edrych trwy’r ffenestr a gweld amrywiaeth o liwiau. Mae’r celfyddydau yn fy ysbrydoli yn ogystal. Dwi’n hoffi cyfuno cerddoriaeth, drama, llenyddiaeth a chelf er mwyn arbrofi a gweld sut mae hynny yn newid neu’n ychwanegu at y gwaith. Cefais gyfle i weithio gyda Chwmni’r Frân Wen ar Faes yr Eisteddfod y llynedd lle bûm i’n canu a pheintio’r un pryd er mwyn gweld sut oedd hynny’n effeithio ar y ddelwedd orffenedig.

 

Dwi’n hoff o weld sut mae geiriau yn newid lluniau trwy gyfuno llenyddiaeth yn fy ngwaith celf. Dwi’n defnyddio llyfrau Cymraeg, gan amlaf, ac yn creu casgliad o waith sy’n dilyn ac yn gweddu. Allwn i ddim gweithio heb eiriau. Fy mhrosiect diwethaf oedd dilyniant ar Un Nos Ola Leuad, Caradog Prichard ac un arall ar Naw Mis, Caryl Lewis.


Proffil Artist Mirain Fflur

 

Sut fydda ti’n disgrifio dy waith?

 

Mae’n thematig, yn cynnwys lliwiau natur a chyfuniadau gwead gwahanol. Mae’n ddramatig hefyd, mae’r marciau a’r delweddau yn gryf, mae personoliaeth ganddynt ac mae’r gwaith yn neidio atat o’r llun. Yn ddiweddar dwi wedi defnyddio mwd wedi’i gymysgu gyda phaent er mwyn newid gwead darn o waith, rwyf hefyd yn hoff o gael defnyddiau yn dod o’r llun. Wrth weithio yng Nghaeredin mae awyrgylch y stiwdio yn dylanwadu arnaf ac rwy’n tueddu I ddefnyddio mwy ar baent ac olew neu gyfuniad o’r ddau. Dyma fy syniadau ar y funud, ond gall bethau newid wrth i mi arbrofi.

 

O le ddaeth y syniad dechreuol ar gyfer Siop Mirsi?

 

Cefais gyfle i arddangos fy ngwaith yn Oriel Tonnau yn 2011 ac wedi hynny bu rhai yn gofyn am gael prynu fy ngwaith. Roeddwn i wastad wedi bod eisiau siop, ac roedd mam hefyd wedi bod yn chwarae efo’r syniad. Mae Siop Mirisi felly yn cyfuno diddordebau’r ddwy ohonom ac yn galluogi i mi greu ac i mam ddelio gyda’r ochr fusnes.

 

Sut gynnyrch sydd gennych yno?

 

Mae gennym amrywiaeth o gynnyrch chwaethus, boed yn nwyddau i’r tŷ, gemwaith neu ddillad i ferched. Mewn lle mor fach mae’n bwysig cynnig amrywiaeth. Maent yn bethau sy’n gwneud anrhegion neis a gwahanol. Rydym yn derbyn cynnyrch gan gwmnïau o Gymru ac ambell gynhyrchwyr o Ewrop sy’n cynnig nwyddau masnach deg. Gan mod i’n cynhyrchu nwyddau fy hun, dwi’n gwerthfawrogi a chefnogi dylunwyr a chynnyrch o Gymru ac yn falch o gael gwneud hynny.

 

Dwi’n meddwl ei fod yn neis cael gwybod o le mae dy gynnyrch a dy nwyddau wedi dod. Erstalwm mi oedd modd mynd at y teiliwr i gael dy nwyddau gan wybod mai yno yr oeddent wedi cael eu creu. Mae’r ardal yn gofyn am hynny dwi’n credu. Mae gennym ni lot i gynnig ac mae cefnogaeth dda hefyd.

 

Rydym ni hefyd yn cynnig profiad siopa ychydig bach yn wahanol, lle mae modd cael cyngor ynghylch dewis anrheg, siopa fin nos gyda chriw o ffrindiau neu mae modd i’r siop ddod atoch chi a chynnal digwyddiad yn eich cartref. Mae gennym dudalen Facebook lle mae modd derbyn archebion ac rydym hefyd yn y broses o greu gwefan ar gyfer y siop:

www.mirsi.co.uk

 

Pa mor bwysig yw’r we er mwyn hyrwyddo cynnyrch y siop?

 

Wrth gwrs, mae’r we yn bwysig o ran hyrwyddo cynnyrch y siop ac mae’n ffordd dda o gyrraedd y cwsmeriaid. Mae’n hygyrch ac yn gyflym, er hynny, mae rhywbeth braf mewn derbyn pamffled trwy’r post a chael ei fodio. Mae’n bwysig cadw at y pethau gwreiddiol dwi’n meddwl, mi fyddai’n hawdd iawn colli hynny heddiw.

 

Wyt ti wedi cael unrhyw brofiadau arbennig?

 

Bûm yn un o bymtheg o fyfyrwyr Coleg Menai a fu’n arddangos eu gwaith yn Chwarel Llanberis a chefais y cyfle i deithio i Lundain am wythnos gyda phrosiect World Skills yn hyrwyddo’r coleg a chynnal gweithdai i blant. Yn ogystal, cefais arddangos fy ngwaith yn Y Lle Celf yn Eisteddfod yr Urdd y llynedd.

 

Cefais deithio o amgylch ysgolion gyda Chwmni’r Frân Wen y llynedd a chael mwynhad mawr o gael gweithio gyda’r plant. Mae cwmni a syniadau plant yn dylanwadu ar fy ngwaith i hefyd. Y llynedd hefyd, bûm yn teithio Ewrop a chael dipyn o sypreis wrth i mi ymweld ag oriel yn Fienna a gweld fod arddangosfa o waith un o’m harwyr, yr Almaenwr, Anselm Kieffer yno.

 

Oes gen ti gynlluniau ar gyfer y dyfodol?

 

Fy nghynlluniau hyd yma yw casglu cymaint o brofiadau ag y gallaf a mwynhau’r hyn dwi’n ei wneud! Dwi’n hoffi mentro a chael dod yn ôl a rhannu mhrofiadau trwy’r celfyddydau. Credaf ei bod yn bwysig i ni roi rhywbeth yn ôl i’r gymdeithas. Wedi i mi orffen fy ngradd, hoffwn fod yn therapydd celf neu therapydd y celfyddydau yn fwy cyffredinol gan gyfuno gwahanol elfennau. Ar y funud rwy’n mwynhau’r holl brofiadau newydd sydd ar gael ac yn gobeithio parhau gyda’r teithio.

 

Siop Mirsi

www.mirsi.co.uk

E-bost: llwgriffiths@gmail.com

Rhif cyswllt: 07780113604

 

Ffynhonnell: Erthygl o gylchgrawn rhifyn 36 Tu Chwith - Tanysgrifiwch neu prynwch e-rhifyn.