Rhaid i’r RhDG gadw’r addewidion ar gyllido ffermydd

08/07/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Cadw’r addewidion ar gyllido ffermydd

Rhaid i’r Gweinidog gefnogi ei eiriau ag arian wedi cymryd cyllid oddi ar ffermwyr.

 

Cyn datganiad Llywodraeth Cymru ar Raglen Datblygu Gwledig newydd, mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau Cynaliadwy, Ynni a Bwyd, Llyr Gruffydd wedi galw ar i’r Llywodraeth gadw at eu gair a sicrhau bod arian yn cael ei gyfeirio at ffermwyr Cymru sydd mewn trafferthion.

 

Ym mis Rhagfyr, penderfynodd y Gweinidog Adnoddau Naturiol drosglwyddo’r uchafswm o 15% o gyllid ymaith oddi wrth ffermwyr ac i Piler 2. Cyn hyn, dywedodd y Gweinidog y byddai’r arian yn cael ei gyfeirio’n ôl at ffermwyr trwy ddyraniadau Piler 2.

 

Mae AC Plaid Cymru wedi rhybuddio, wedi cwymp o 44% yn incwm ffermwyr llynedd, fod yn rhaid i’r Gweinidog yn awr gadw at ei addewid wrth iddo weithredu Rhaglen Datblygu Gwledig newydd.

 

Dywedodd Llyr Gruffydd hefyd fod ar y sector amaethyddiaeth angen cynllun penodol i helpu ffermwyr yn yr Ardaloedd Llai Ffafriol, canoli ar entrepreneuriaeth yn yr economi wledig, gyda phwyslais arbennig ar ddenu pobl ifanc i’r diwydiant.

 

Dywedodd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau Cynaliadwy, Ynni a Bwyd, Llyr Gruffydd:

 

“Yr oedd penderfyniad y Gweinidog i dorri’r arian roedd ffermwyr yn dderbyn trwy daliadau uniongyrchol o’r uchafswm o 15% yn fater i resynu ato, ac fe roddodd ffermwyr Cymru dan anfantais o gymharu â’u cystadleuwyr yn rhannau eraill y DG ac yn Ewrop. Fe olygodd, dros nos, fod £286 miliwn o arian wedi ei gyfeirio ymaith oddi wrthynt, ac aeth ffermwyr Cymru o fod ar y gyfradd isaf o fodiwleiddio yn y DG i’r lefel uchaf yn Ewrop.

 

“Rhoes y Gweinidog sicrwydd i’r ffermwyr y byddai’r arian hwn yn dod yn ôl atynt pan gyhoeddodd rownd nesaf y cyllid trwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig. Mae’n amser yn awr iddo gefnogi ei eiriau ag arian.

 

“Mae’r RhDG yn ddarn hanfodol o bolisi i’r economi wledig. O ganlyniad i doriadau’r Gweinidog, fe gaiff ffermydd Cymru hi’n fwy anodd i fod mor gystadleuol â’u cymheiriaid yn Ewrop, felly mae o’r pwys mwyaf eu bod yn cael y gefnogaeth mae arnynt ei angen i’w helpu i gystadlu.

 

“Mae angen i’r RhDG hefyd ymateb i anghenion unigryw y sector. Mae ar ffermwyr yr ucheldir yn arbennig angen cefnogaeth, ac y mae Plaid Cymru eisiau gweld sefydlu cynllun newydd i’r Ardaloedd Llai Ffafriol i helpu ffermwyr i ymdrin ag amodau arbennig o anodd. Rydym hefyd eisiau annog entrepreneuriaeth yn y diwydiant, a chanolbwyntio ar sut i ddenu pobl ifanc i mewn i amaethyddiaeth.

 

“Ar adeg pan fo incwm ffermydd wedi cwympo a phrisiau wrth glwyd y fferm yn disgyn yn anhygoel, dylai Llywodraeth Cymru fod yn cefnogi ein diwydiant amaethyddol, nid yn ymosod arno.

 

“Mae’n hanfodol hefyd ein bod yn cael gwarant bendant gan y Gweinidog y bydd yr arian fydd ar gael o’r RhDG yn dechrau llifo o ddechrau 2015 ymlaen. Mae grwpiau cyflwyno allweddol fel Grwpiau Leader yn arbennig o agored i ddioddef o unrhyw oedi mewn cyllido, a gallai methu a derbyn taliadau mewn pryd hyd yn oed fygwth eu bodolaeth, heb sôn am danseilio eu gallu i redeg.”

 

Ffynhonnell: Plaid Cymru

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net